Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Anunț concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut - Serviciul de Asistență Socială

Data publicarii: 05.06.2018

Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud organizează concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut  a unui funcționar public din cadrul Serviciului Asistență socială, Beneficii sociale, care îndeplinește condiţiile de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut.

 Condiţiile de desfăşurare a concursului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut:

           Proba scrisă: 09.07.2018, ora 10,00 - sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud;

           Proba interviului se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

            Dosarul de concurs al candidatului se va depune în perioada 05.06.2018 - 25.06.2018 (inclusiv) sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud.

 

            Condiţiile de participare la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut:

            Pentru a participa la concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ, condiţiile prevăzute de art. 65 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

            a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

           b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

           c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

            Dosarul de înscriere la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, va conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 127 din H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

             a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;             

c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr. 611/2008.

            Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidatului de către Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud, prin Compartimentul Resurse Umane, prin publicare pe pagina de internet a instituției, în format deschis, editabil, respectiv www.aiud.ro, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

 

            Bibliografia pentru concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut: Serviciul Asistență socială, Beneficii sociale, Compartiment Protecția persoanelor vârstnice și a persoanelor cu handicap

            1.  Constituția României, republicată;

            2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

            4. Legea nr. 215/2001, administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            5. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            6. Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            7. OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare.

 

            Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului, inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

           

            Atribuțiile prevăzute în fișa postului pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional principal sunt:

- Ţine evidenţa într-un registru special a cererilor pentru acordarea de locuinţe din fondul locativ de stat;

- Întocmește adrese către solicitanți în vederea prezentării actelor necesare pentru întocmirea dosarelor;

- Întocmeşte dosarele şi anchetele sociale pentru acordarea de locuinţe din fondul locativ de stat;

-  Participă la şedinţele Comisiei de repartiţie a locuinţelor sociale din fondul locativ de stat;

- Întocmeşte dosarele şi ţine evidenţa persoanelor cu handicap grav care solicită indemnizaţie lunară conform Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

- Redactează dispoziţii privind acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoanele cu handicap grav;

-  Transmite lunar la DGASPC Alba situaţia cu persoanele beneficiare de indemnizaţie lunară acordată în baza Legii 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Întocmeşte dosarele şi anchetele sociale pentru internarea în centre de asistenţă socială a persoanelor vârstnice;

- Întocmeşte grila de evaluare medico-socială pentru internarea persoanelor în Unităţi medico-sociale;

- Întocmeşte Fişa de evaluare socio-medicală (geriatrică) pentru internarea persoanelor vârstnice în cămine pentru persoane vârstnice;

- Efectuează toate demersurile necesare pentru acordarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice fără aparţinători sau care au aparţinători, dar aceştia nu pot sau nu doresc să realizeze niciun demers în acest sens; (acte de identitate, înscriere la medic de familie, adrese către diferite instituţii pentru obţinerea anumitor date şi informaţii, card de sănătate, etc.)

- Efectuează toate demersurile necesare pentru înhumarea persoanei vârstnice lipsită de susţinători legali sau când aceştia nu pot să-şi îndeplinească obligaţiile familiale datorită stării de sănătate sau situaţiei economice precare;

- Întocmeşte Fişa de evaluare medico-socio-profesională pentru persoanele care solicită pensie de invaliditate;

- Efectuează toate demersurile necesare pentru înhumarea oricărei persoane lipsită de susţinători legali sau când aceştia nu pot să-şi îndeplinească obligaţiile familiale datorită stării de sănătate sau situaţiei economice precare;

- Monitorizează Contractul de prestări servicii social-medicale prestate de către Asociaţia Caritas Alba Iulia - Asistenţă Medicală şi Socială, Punct de lucru Aiud.

- Răspunde de respectarea programului de muncă şi de folosirea integrală a timpului de lucru;

- Respectă păstrarea secretului profesional şi a confidenţialităţii lucrărilor pe care le execută şi au acest caracter;

- Răspunde în termenul legal la petiţiile şi cererile care îi sunt repartizate spre soluţionare;

- Efectuează demersurile necesare în vederea acordării subvenţiilor la cădură familiilor şi persoanelor îndreptăţite;

-  Întocmeşte anchete sociale pentru acordarea subvenţiilor la cădură;

- Distribuie ajutoare alimentare comunitare din partea UE conform Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate;

- Ține evidența tuturor actelor și realizează întreaga corespondență privind implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate;

- Întocmeşte toate situaţiile centralizatoare privind acordarea acestor ajutoare alimentare comunitare;

- Colaborează cu autoritățile pentru obținerea actelor de identitate pentru persoanele cu nevoi sociale;

- Întocmeşte anchete sociale la domiciliul persoanei care solicită angajare în funcţia de asistent personal, precum şi la domiciliul persoanei cu handicap grav pentru care se solicită angajarea;

- Ţine evidenţa persoanelor cu handicap grav şi a asistenţilor personali ai acestora;

- Verifică periodic sau ori de câte ori este nevoie activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;

- Întocmeşte raport de vizită pentru fiecare vizită efectuată la domiciliul bolnavului, unde asistentul personal îşi desfăşoară activitatea;

- Întocmeşte semestrial un raport privind activitatea asistenţilor personali care va fi prezentat în Consiliului local;

-  Asigură păstrarea actelor cu care lucrează, arhivarea acestora şi predarea lor la arhivă;

- Respectă Codul de conduită al salariaţilor,  ROF şi ROI DAS;

- Elaborează proceduri operaţionale pentru activităţile procedurale pe care le desfăşoară conform fişei postului în cadrul compartimentului, conform OSGG nr. 600/2018;

- Actualizează procedurile operaţionale elaborate cu modificările legislative apărute;

- Respectă cerinţele fiecărui standard aplicabil la nivelul compartimentului din care face parte

- Relaţii cu publicul, informaţii, consiliere;

- Îndeplineşte orice alte atribuţii specifice serviciului, conform rezoluţiilor scrise şi verbale ale  directorului executiv și şefului de serviciu.

            Relații suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Unirii, nr. 8A, număr de telefon 0258 862 313, fax 0258 862 313, e-mail: social@aiud.ro, persoana de contact: Dancea Stînea Anamaria Irina, consilier în cadrul Compartimentului Resurse Umane, precum și  pe site-ul instituției: www.aiud.ro.

 

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.