Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 posturi vacante, funcții publice de execuție

Data publicarii: 23.07.2018

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul instituției din str. Unirii, nr. 8A, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a următoarelor posturi vacante, funcții publice de execuție de:

 

        1. consilier, clasa I, grad profesional superior – 1 post, Compartimentul Financiar, Salarizare, Contabilitate, din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud.

 

Condiţii de participare la concurs:

 

           - condiții generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:


           a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

            b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

            c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

            d) are capacitate deplină de exerciţiu;

            e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

             f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

             g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

             h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

            i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

-  condiţii specifice:

      - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință - Științe economice;

      - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.

           

BIBLIOGRAFIE:

            1. Constituția României, republicată;

             2. Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

              3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

             4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

             5. Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

             6. Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

             7. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului, inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

Atribuțiile prevăzute în fișa postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Financiar, Salarizare, Contabilitate:

- întocmește bugetul de cheltuieli al Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud;

- rectifică bugetul DAS conform legislației în vigoare;

- întocmește, organizează și asigură urmărirea execuției bugetului aprobat, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și aliniate de cheltuieli pentru DAS Aiud;

- organizează și conduce evidența angajamentelor bugetare și legale în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice, OMF 1792/2002;

- trimestrial întocmește darea de seamă contabilă, o verifică dacă este în concordanță cu cifrele aprobate și nu există depășiri de credite, dacă este completată conform instrucțiunilor Ministerului Finanțelor, pe care o depune la termenele fixate la Primăria municipiului Aiud;

- întocmește anexe la bilanț;

- întocmește raportul privind contul de execuție al DAS Aiud;

- asigură organizarea inventarierii anuale, conform normelor legale;

- răspunde de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor din cadrul DAS Aiud;

- conduce evidența contabilă la DAS Aiud;

- efectuează controlul financiar preventiv la DAS Aiud, conform legislației în vigoare;

- face analiza contabilă a operațiunilor economice și financiare pe baza documentelor justificative;

- stabilește natura operațiilor pe care urmează să le înregistreze;

- face dubla înregistrare în conturile corespondente și ține evidența sintetică și analitică a operațiunilor pe care le efectuează;

- întocmește și verifică lunar fișele bugetare pe conturi de cheltuieli;

- întocmește și verifică lunar balanțele de verificare sintetice și analitice, fișele de cont analitice și sintetice pentru toate activitățile DAS Aiud;

- răspunde de calitatea și termenul de execuția al lucrărilor pe care le întocmește;

- întocmește proceduri operaționale pentru sfera de activitate;

- realizarea de activități în conformitate cu strategia de informatizare a DAS Aiud;

- întocmește ori de câte ori este nevoie diverse situații cerute de Primăria Municipiului Aiud, DSP Alba;

- actualizează procedurile operaționale elaborate cu modificările legislative apărute;

- identifică riscurile cu care se confruntă în activitatea pe care o desfășoară și le transmite șefului ierarhic pentru centralizare;

- respectă cerințele fiecărui standard aplicabil la nivelul compartimentului din care face parte;

- verifică la primirea documentelor existența, valabilitatea și autenticitatea semnăturilor prin care se dispune plata prin confruntarea acestora cu specimenele de semnături;

- verifică existența anexelor la documentul de plată;

- întocmește statele de plată pentru toate activitățile din subordinea DAS Aiud, pe baza foilor de prezență;

- operează toate modificările apărute conform legislației în vigoare, referitor la salarizare și obligațiile la bugetul de stat;

- întocmește centralizatoarele cu salariile în vederea stabilirii tuturor viramentelor aferente salariilor;

- eliberează adeverințe de salarizare pentru personalul unității;

- întocmește raportări statistice cu privire la salarizare și personal;

- întocmește lunar declarația 112 și declarația 100;

- verifică ordinele de deplasare;

- întocmește și comunică trezoreriei ordinele de plată pentru toate activitățile DAS Aiud;

- întocmește cecurile pentru ridicarea numerarului din trezorerie;

- întocmește dispoziții de plată pentru casierie în vederea acordării de avansuri și dispoziții de încasare către casierie în vederea achitării de către angajat a avansurilor nedecontate, debitelor datorate, penalități la deconturi;

- întocmește justificarea avansurilor ridicate pe bază de cecuri din trezorerie, de câte ori este nevoie;

- întocmește adrese de solicitare de sume la Primărie pentru salarii, cheltuieli materiale, investiții, lunar;

- asigură efectuarea plăților în limita creditelor deschise pe capitole și subcapitole;

- organizează păstrarea documentelor contabile și le arhivează conform legislației în vigoare;

- îndeplinește potrivit legii, orice alte atribuții stabilite prin dispoziția directorului executiv, precum și cele stabilite prin legi și acte normative.

 

       2. consilier, clasa I, grad profesional asistent – 1 post, Compartimentul Resurse Umane, din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud.

 

Condiţii de participare la concurs:

 

           - condiții generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:


            a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

            b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

            c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

            d) are capacitate deplină de exerciţiu;

            e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

             f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

             g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

             h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

            i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

-  condiţii specifice:

   - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în una dintre următoarele ramuri de știință:

           - ramura de știință - Științe economice;

           - ramura de știință - Științe juridice;

           - ramura de știință - Științe administrative - specializarea Administrație publică;

           - ramura de știință - Sociologie - specializarea Resurse Umane;

   - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an.

           

BIBLIOGRAFIE:

           1. Constituția României, republicată;

             2. Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

              3. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

             4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

             5. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

             6. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului, inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

Atribuțiile prevăzute în fișa postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional asistent, Compartimentul Resurse Umane

 

- verifică pontajele lunare pentru Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud

- notează în condica de prezenţă situaţia angajaţilor – concedii de odihnă, absenţe nemotivate, deplasări etc – pe baza cererilor depuse la Compartimentul Resurse Umane;

- asigură introducerea în baza de date a concediilor de odihnă ale salariaţilor, în baza

cererilor aprobate ale acestora de către şeful ierarhic superior sau înlocuitorul de drept al

acestuia;

- întocmeşte situaţia privind planificarea concediilor de odihnă, în vederea aprobării de către directorul executiv;

    - răspunde de evidenţa tuturor tipurilor de concedii: concedii de odihnă, de studii cu sau fără plată şi nevoi personale, probate conform prevederilor legale;

- primeşte, înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese şi eliberează la depunere o dovadă de primire;

- la cerere, pune la dispoziţia personalului formularele declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese;

- oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor din declaraţii şi pentru depunerea în termen a acestora;

- evidenţiază declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în registre speciale cu caracter public, denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese, ale căror modele se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei;

- asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, pe pagina de internet a instituţiei, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepţia localităţii unde sunt situate, adresei instituţiei care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum şi a semnăturii. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de internet a instituţiei şi a Agenţiei pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi 3 ani după încetarea acestora şi se arhivează potrivit legii;

- trimite Agenţiei, în vederea îndeplinirii atribuţiilor de evaluare, copii certificate ale declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese depuse şi câte o copie certificată a registrelor speciale prevăzute la lit. d), în termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora;

- întocmeşte, după expirarea termenului de depunere, o listă cu persoanele care nu au depus declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în acest termen şi informează de îndată aceste persoane, solicitându-le un punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare;

- acordă consultanţă referitor la conţinutul şi aplicarea prevederilor legale privind declararea şi evaluarea averii, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor şi întocmesc note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligaţia depunerii declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese;

- efectuează lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă pe perioadă determinată şi nedeterminată, precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii pentru personalul contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud;

- întocmeşte gestionează şi răspunde de dosarele personale ale personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud; Se asigură de existenţa la dosar a tuturor documentelor prevăzute de lege;

- eliberează la solicitarea scrisă a salariatului copii ale documentelor existente în dosarul personal;

- eliberează, la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat, vechimea în muncă, drepturile salariale brute, etc;

- întocmeşte şi redactează adeverinţe, formulare şi alte acte specifice compartimentului;

- solicită întocmirea rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale a personalului contractual de către şefii de compartimente, în condiţiile legii;

- întocmeşte raportări statistice specifice evidenţei de personal.

- asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor.

- elaborează proceduri operaţionale pentru activităţile procedurabile pe care le desfăşoară conform fişei postului în cadrul compartimentului;

- actualizează procedurile operaţionale elaborate cu modificările legislative apărute;

- identifică riscurile cu care se confruntă în activitatea pe care o desfăşoară şi le transmite şefului ierarhic pentru centralizare;

- respectă cerinţele fiecărui standard aplicabil la nivelul compartimentului din care face parte.

- centralizează datele şi documentele rezultate din operaţiunea de autoevaluare a sistemului de control intern/ managerial de la nivelul direcției le prezintă spre analiză Comisiei de Monitorizare;

- centralizează documentele rezultate din procesul de implementare/ dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial la nivelul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud și întocmește anexele privind stadiul implementării sistemului de control intern

- asigură secretariatul comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial.

- ține evidenţa funcţiilor şi a funcţionarilor publici şi comunică Agenţiei Naţionale a

Funcţionarilor Publici orice modificare intervenită în baza de date; administrează baza de date privind funcţiile publice;

- întocmeşte documentaţia necesară avizării de către ANFP a funcţiilor publice din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud;

- asigură îndeplinirea procedurilor pentru funcţionarii publici debutanţi  între data numirii ca funcţionar public debutant, în urma promovării concursului de recrutare, şi data numirii ca funcţionar public definitiv;

- participă în cadrul comisiilor de concurs sau a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea posturilor vacante, asigură secretariatul acestora;

- pune în aplicare prevederile Legii nr. 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    -  asigură întocmirea formalităţilor privind scoaterea la concurs a posturilor şi a promovărilor din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud  şi  răspunde de organizarea în condiţii optime a procedurilor  specifice  concursurilor – recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru funcţii publice.

- răspunde şi  se asigură de publicitatea posturilor  vacante scoase la concurs pe pagina de internet a instituţiei, în mass-media locală şi la sediul acesteia;

    - întocmeşte dispoziţiile directorului executiv privind încadrarea, promovarea, avansarea, modificarea salariului  bază conform legislaţiei în vigoare, transferarea, mutarea, încetarea

    raportului de serviciu;

    - răspunde de confidenţialitatea datelor la care are acces, în afară celor cu caracter

    public. 

- întocmeşte, gestionează şi răspunde de dosarele profesionale ale funcţionarilor publici.

- întocmeşte statele de funcţii şi statele de personal;

- îndeplinește potrivit legii, orice alte atribuții stabilite prin dispoziția directorului executiv, precum și cele stabilite prin legi și acte normative.

 

            Concursul de recrutare constă în trei etape succesive, după cum urmează:

            - selecția dosarelor de înscriere - se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

- Proba scrisă: 27.08.2018, ora 1100 - sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud;

- Interviul: se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

            Dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu, documentele prevăzute de HG  nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

            a) formularul de înscriere;

            b) curriculum vitae, modelul comun european;

            c) copia actului de identitate;

            d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

            e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

            f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

            g) cazierul judiciar;

            h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

           

Dosarele de concurs se vor depune în perioada 23.07.2018 - 13.08.2018 (inclusiv) sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud.

             Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud, prin Compartimentul Resurse Umane prin publicare pe pagina de internet a instituției, în format deschis, editabil, respectiv www.aiud.ro, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

            Potrivit art. 49 alin. (1^1) și alin. (1^2) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, modelul orientativ al adeverinţei menționate la litera e) este prevăzut în anexa nr. 2D (acesta se poate pune la dispoziția candidaților la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud sau se poate descărca și de pe site-ul instituției, respectiv www.aiud.ro); adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (1^1), trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

            Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

            Potrivit art. 49 alin. (4) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, documentul prevăzut la litera g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

 

             Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția documentului prevăzut la litera c), care se poate transmite și în format electronic la adresa de e-mail: social@aiud.ro.

           

Relații suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Unirii, nr. 8A, număr de telefon 0258 862313, fax 0258 862313, e-mail: social@aiud.ro, persoana de contact: Dancea Stînea Anamaria, consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Resurse Umane, precum și  pe site-ul instituției: www.aiud.ro.

           

            Formular înscriere           

            Model adeverință 

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.