Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut a trei funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Data publicarii: 15.11.2018

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut  a trei funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, care îndeplinesc condiţiile de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, după cum urmează:

- promovarea în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern, Compartiment Control intern, Operare date;

- promovarea în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul  Direcției Economice, Compartiment Buget - Contabilitate;

- promovarea în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Direcției Economice, Compartiment Impozite și taxe locale persoane fizice.

 Condiţiile de desfăşurare a concursului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut:

             Proba scrisă: 20.12.2018, ora 10,00 - sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion.I.C.Brătianu;

           Proba interviului se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

            Dosarele de concurs ale candidaților se vor depune în perioada 15.11.2018 - 04.12.2018 (inclusiv) la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

            Condiţiile de participare la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut:

             Pentru a participa la concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ, condiţiile prevăzute de art. 65 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

            a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

           b) să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;

           c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

            Dosarele de concurs la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 127

din H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

             a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;             

            c) formularul de înscriere (se obţine de la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, în format letric și în format editabil, prin accesarea paginii de internet a instituției, respectiv www.aiud.ro).

 

            Bibliografia pentru concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut: Birou Resurse Umane, Control Intern, Compartiment Control intern, Operare date:

 

            1. Constituția României, republicată;

              2. Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

              3. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

             4.  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

             5. Ordinul emis de Secretariatul General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;

             6. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea <LLNK 12007   144 11 201   0 18>Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

            7. Hotărârea de Guvern nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unitățile bugetare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

           

            Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului, inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

            Atribuțiile prevăzute în fișa postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern, Compartiment Control intern, Operare date din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud sunt:

 

     1. Verifică pontajele lunare pentru compartimentele funcţionale ale Primăriei Municipiului Aiud şi pentru serviciile subordonate fără personalitate juridică;

2. Notează în condica de prezenţă situaţia angajaţilor – concedii de odihnă, concedii medicale, absenţe nemotivate, deplasări etc – pe baza cererilor depuse la Compartimentul Resurse Umane;

3. Asigură introducerea în baza de date a concediilor de odihnă ale salariaţilor, în baza cererilor aprobate ale acestora de către şeful ierarhic superior sau înlocuitorul de drept al acestuia;

4. Întocmeşte situaţia privind planificarea concediilor de odihnă, în vederea aprobării de către primar şi urmăreşte respectarea ei;

5. Răspunde de evidenţa tuturor tipurilor de concedii: concedii de odihnă, de studii cu sau fără plată şi nevoi personale, probate conform prevederilor legale;

6. Primeşte, înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese şi eliberează la depunere o dovadă de primire;

7. La cerere, pune la dispoziţia personalului formularele declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese;

8. Oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor din declaraţii şi pentru depunerea în termen a acestora;

9. Evidenţiază declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în registre speciale cu caracter public, denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese, ale căror modele se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei;

 10. Asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, pe pagina de internet a instituţiei, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepţia localităţii unde sunt situate, adresei instituţiei care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum şi a semnăturii. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de internet a instituţiei şi a Agenţiei pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi 3 ani după încetarea acestora şi se arhivează potrivit legii;

11. Trimite Agenţiei, în vederea îndeplinirii atribuţiilor de evaluare, copii certificate ale declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese depuse şi câte o copie certificată a registrelor speciale prevăzute la lit. d), în termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora;

12. Întocmeşte, după expirarea termenului de depunere, o listă cu persoanele care nu au depus declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în acest termen şi informează de îndată aceste persoane, solicitându-le un punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare;

13. Acordă consultanţă referitor la conţinutul şi aplicarea prevederilor legale privind declararea şi evaluarea averii, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor şi întocmesc note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligaţia depunerii declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese;

14. Efectuează lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă pe perioadă determinată şi nedeterminată, precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciile publice subordonate consiliului local,  fără personalitate juridică;

15. Întocmeşte gestionează şi răspunde de dosarele personale ale personalului contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, SPCLEP Aiud, Bibliotecii Municipale „Liviu Rebreanu” Aiud, Muzeului de Istorie şi Ştiinţele Naturii

Aiud, Biroului Administraţia Pieţei; Se asigură de existenţa la dosar a tuturor documentelor prevăzute de lege;

16. Eliberează la solicitarea scrisă a salariatului copii ale documentelor existente în dosarul personal;

17. Eliberează, la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat, vechimea în muncă, drepturile salariale brute, etc;

18. Întocmeşte şi redactează adeverinţe, formulare şi alte acte specifice biroului;

19. Solicită întocmirea rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale a personalului contractual de către şefii de compartimente, în condiţiile legii;

20. Întocmeşte raportări statistice specifice evidenţei de personal.

21. Asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor.

22. Elaborează proceduri operaţionale pentru activităţile procedurabile pe care le desfăşoară conform fişei postului în cadrul compartimentului;

23. Actualizează procedurile operaţionale elaborate cu modificările legislative apărute;

24. Identifică riscurile cu care se confruntă în activitatea pe care o desfăşoară şi le transmite şefului ierarhic pentru centralizare;

25.Respectă cerinţele fiecărui standard aplicabil la nivelul compartimentului din care face parte.

26. Centralizează datele şi documentele rezultate din operaţiunea de autoevaluare a sistemului de control intern/ managerial de la nivelul instituţiei şi a entităţilor subordonate şi le prezintă spre analiză Comisiei de Monitorizare;

27. Centralizează documentele rezultate din procesul de implementare/ dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial la nivelul UAT Municipiul Aiud și întocmește anexele privind stadiul implementării sistemului de control intern, conform OSGG nr. 600/2018.

28. Organizează desfăşurarea şedinţelor Comisiei de Monitorizare din dispoziţia Preşedintelui Comisiei de Monitorizare.

29. Pregăteşte documentele necesare desfăşurării şedinţelor Comisiei de Monitorizare şi le transmite membrilor, cu cel puţin 2 zile înainte de şedinţele comisiei.

30. Întocmeşte minutele şedinţelor, pe care le afișează pe serverul public pentru a fi consultate de membrii Comisiei de Monitorizare.

31. Duce la îndeplinire și monitorizează, după caz, deciziile Comisiei de Monitorizare şi dispoziţiile Preşedintelui acesteia.

32. Semnalează Comisiei de Monitorizare situaţiile de nerespectare a hotărârilor acesteia şi propune măsurile corective care se impun.

33. Asigură distribuirea documentelor Comisiei de Monitorizare şi o bună comunicare între structurile municipiului Aiud şi Comisia de Monitorizare.

34. Analizează Registrele de riscuri pe compartimente; elaborează Registrul de riscuri la nivelul municipiului Aiud; propune Profilul de risc și limita de toleranță a riscurilor; elaborează Planul de implementare a măsurilor de control (prin centralizarea măsurilor primite de la compartimente) și îl transmite la compartimente (aprobat) în vederea aplicării acestuia.

35. Elaborează informările privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor la nivelul municipiului Aiud şi le supune spre analiză Comisiei de Monitorizare.

36. Elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul municipiului Aiud.

37. Verifică dacă procedurile respectă structura minimală, aprobată prin procedura internă.

38.Elaborează situațiile centralizatoare și raportul anual privind implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul municipiului Aiud.

 

            Bibliografia pentru concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut: Direcția Economică, Compartiment Buget - Contabilitate:

 

            1. Constituția României, republicată;

              2. Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

              3.Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

             4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

             5. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            6. Legea nr. 82/1991  a contabilității, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            7. Ordonanța de Guvern nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

            Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului, inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

            Atribuțiile prevăzute în fișa postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției Economice, Compartiment Buget - Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud sunt:

 

1.    conduce evidenţa contabilă pentru toate activitățile instituției;

2.    face analiza contabilă a operaţiunilor economice şi financiare pe baza documentelor justificative;

3.    stabileşte natura operaţiilor pe care urmează să le înregistreze ;

4.    face dubla înregistrare în conturile corespondente şi ţine evidenţa sintetică şi analitică a operaţiunilor pe care le efectuează;

5.    întocmeşte şi verifică lunar fişele bugetare pe conturi de cheltuieli;

6.    organizează şi asigură urmărirea execuţiei bugetare pentru toate activităţile finanţate din bugetul local precum şi activităţile finanţate din surse extrabugetare;

7.    întocmeşte şi verifică lunar fişele bugetare, balanţele de verificare sintetice şi analitice, fişele de cont analitice şi sintetice;

8.    răspunde de calitatea şi termenul de execuţie a lucrărilor pe care le întocmeşte;

9.    elaborarea studiilor , analizelor şi staticilor precum şi a documentaţiei privind aplicarea şi executarea legilor, necesare pentru realizarea competenţei autorităţii sau instituţiei publice;

10. urmăreşte şi înregistrează colectarea creanţelor bugetare ;

11. organizează şi asigură urmărirea execuţiei bugetare pentru toate activităţile finanţate din bugetul local, precum şi activităţile finanţate din surse extrabugetare;

12. urmăreşte execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;

13. reprezintă interesele autorităţii sau instituţiei publice în raporturile acesteia cu persoanele fizice sau juridice din ţară în limita competenţelor stabilite de conducătorul autorităţii publice ;

14. realizarea de activităţi în conformitatea cu strategia de informatizare a administraţiei publice locale;

15. întocmește rapoarte de specialitate pentru proiecte de hotărâri;

16. verifică rapoartele intermediare și finale depuse de beneficiarii de finanțări nerambursabile acordate din bugetul local;

17. exercită activitate de control financiar preventiv asupra operațiunilor stabilite prin dispoziția primarului;

18. elaborează proceduri operaţionale pentru activităţile procedurabile pe care le desfăşoară conform fişei postului;

19. actualizează procedurile operaţionale elaborate cu modificările legislative apărute;

20. identifică riscurile cu care se confruntă în activitatea pe care o desfăşoară şi le transmite şefului ierarhic pentru centralizare;

21. respectă cerinţele fiecărui standard aplicabil la nivelul compartimentului din care face parte.

22. trimestrial și anual verifică și centralizează dările de seamă contabile primite de ordonatorii terțiari de credite, participă la întocmirea dării de seamă pentru activitatea proprie și asigură depunerea acesteia în termenul legal la Administrația Județeană a Finanţelor Publice Alba, împreună cu raportul explicativ asupra bilanţului contabil;

23. întocmeşte anexe la bilanţ.

                                            

            Bibliografia pentru concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut: Direcția Economică, Compartiment Impozite și taxe locale persoane fizice:

 

            1. Constituția României, republicată;

              2. Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

              3.Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

             4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

             5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - TITLUL IX Impozite și taxe locale,

             6. Hotărârea de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 <LLNK 12015   227 10 201   0 18>LLLprivind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

             7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare - TITLUL II Raportul juridic fiscal, TITLUL III Dispoziții procedurale generale, TITLUL IV Înregistrarea fiscală, TITLUL V Stabilirea creanțelor fiscale.

 

            Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului, inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

            Atribuțiile prevăzute în fișa postului vacant de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Direcției Economice, Compartiment Impozite și

 

taxe locale persoane fizice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud sunt:

 

1. preia declarațiile de impozite și taxe locale de la persoane juridice, verifică modul de completare a declarațiilor de impunere și actele prin care se atestă dobândirea proprietății bunurilor de către contribuabili și le operează în cadrul soft-urilor specifice;

 2. constată materia impozabilă, stabileşte impozitele si taxele care constituie surse ale bugetului local;

 3. întocmește și comunică contribuabililor deciziile de impunere și recalculează impozitul în cazul în care au intervenit modificări de proprietate;

 4.urmăreşte si asigură încasarea impozitelor, a taxelor si a altor venituri  ce constituie surse ale bugetului local, evitând prescrierile, în cazul persoanelor fizice;

5.analizează și soluționează cererile, contestaţiile reclamaţiile si sesizările contribuabililor privind impozitele, taxele si alte obligaţii faţă de bugetul local în cadrul competenţelor acordate;

6.întocmeste referate de scădere a debitelor la rol daca se constată neconcordanţă între evidenţele fiscale  şi constatările făcute pe teren;

7.verifică cererile de restituire de sume de natura impozitelor și taxelor locale și întocmeşte referate de restituire și decizii de restituire a sumelor de la bugetul local, pentru sumele reprezentând impozite și taxe locale aflate în evidența serviciului, achitate și nedatorate de către contribuabili;

8.întocmeşte înştiinţări de plată pentru cazurile restante, calculează și încasează majorări de întârziere pentru neplata la termen a impozitelor și taxelor locale;

9. efectuează activitate de control fiscal precum și deplasări în teren în vederea clarificării situației fiscale a contribuabililor și întocmește rapoarte de inspecție fiscală pentru fiecare persoană fizică verificată;

10. desfășoară activitate pe teren în vederea constatării și actualizării materiei impozabile și a încasării impozitelor și taxelor locale.

11.răspunde de corectitudinea calculelor privind stabilirea obligaţiilor fiscale ale contribuabililor;

12. răspunde de respectarea termenelor de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu conform programării stabilite ;

13. emite certificate de atestare fiscală și alte acte solicitate de contribuabili, în legătură cu situația fiscală a acestora;

 14. analizează, soluționează și operează în baza de date cererile de scutire de la plata impozitelor și taxelor locale în cazul persoanelor fizice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 15. îndosariază, leagă și numerotează documentele pe care le predă, pe bază de proces verbal, la arhiva instituției, după expirarea termenului de păstrare în cadrul compartimentului, conform procedurii aprobate la nivelul instituției;

 16. păstrează în condiții de securitate dosarele contribuabililor;

 17. aranjează dosarele fiscale pe fiecare contribuabil și pe adrese;

18. răspunde disciplinar față de documentele din dosarele fiscale la care are acces;

19. identifică activitățile procedurabile, elaborează și aplică proceduri operaționale pentru activitățile procedurabile pe care le desfășoară conform fișei postului;

 20. actualizează procedurile operaţionale elaborate cu modificările legislative apărute;

 21. identifică și sancționează încălcări ale legislației fiscale, potrivit dispozițiilor legale în vigoare

 22. întocmește procese verbale în cazul constatărilor efectuate la fața locului, sau a controalelor inopinate;

23. efectuează impunere din oficiu a contribuabililor care nu și-au întocmit declarații de impunere;

24. identifică riscurile cu care se confruntă în activitatea pe care o desfășoară și le transmite persoanei responsabile cu centralizarea.

25. consiliază contribuabilii în vederea întocmirii declarațiilor de impunere și în orice alte probleme în legătură cu impozitele și taxele locale

 

            Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, număr de telefon 0258 861 310 interior 1013/fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, persoana de contact: Morar Angela, consilier în cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern.

 

Formular înscriere

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.