SETARI


Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > Detalii

Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant, funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant

Data publicarii: 16.11.2018

Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud organizează la sediul instituției din Aiud, str. Unirii, nr. 8A, concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant, funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Financiar, Salarizare, Contabilitate.

 

Condiţii de participare la concurs:

 

           - condiții generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:


           a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

            b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

            c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

            d) are capacitate deplină de exerciţiu;

            e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

             f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

             g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

             h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

            i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

-  condiţii specifice:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință - Științe economice

           

            Concursul de recrutare constă în trei etape succesive, după cum urmează:

            - selecția dosarelor de înscriere: se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

- proba scrisă: 17.12.2018, ora 1100 - sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud;

- interviul: se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

            Dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu, documentele prevăzute de HG  nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

            a) formularul de înscriere;

            b) curriculum vitae, modelul comun european, care se va completa conform instrucțiunilor din HG nr. 1021/2004 și poate fi accesat pe site-ul www.aiud.ro;

            c) copia actului de identitate;

            d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

            e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

            f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

            g) cazierul judiciar;

            h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

           

            Dosarele de concurs se vor depune în perioada 16.11.2018 - 05.12.2018 (inclusiv) sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud.

 

             Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor de către Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud, prin Compartimentul Resurse Umane, prin publicare pe pagina de internet a instituției, în format deschis, editabil, respectiv www.aiud.ro, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

            Potrivit art. 49 alin. (1^1) și alin. (1^2) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, modelul orientativ al adeverinţei menționate la litera e) este prevăzut în anexa nr. 2D (acesta se poate pune la dispoziția candidaților la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud sau se poate descărca și de pe site-ul instituției, respectiv www.aiud.ro); adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (1^1), trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

            Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

            Potrivit art. 49 alin. (4) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, documentul prevăzut la litera g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

 

             Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția documentului prevăzut la litera c), care se poate transmite și în format electronic la adresa de e-mail: marcela.serban@ab.e-adm.ro;

 

BIBLIOGRAFIE:

           1. Constituția României, republicată;

             2. Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

              3. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

             4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

   5. Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 6. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

           

            Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului, inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

           

             Atribuțiile prevăzute în fișa postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Financiar, Salarizare, Contabilitate sunt:

- Asigură întocmirea, circulaţia raţională şi păstrarea documentelor primare care stau la baza înregistrărilor contabile;

- Asigură și  răspunde de întocmirea registrelor contabile zilnice (Registrul de casă, Nota de recepţie, Raportul de gestiune, Fişa de magazie, Foaia de prezenţă, etc.);

- Asigură organizarea inventarierii anuale, conform normelor legale;

- Efectuează la timp înregistrările în contabilitate privind intrările de materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe si efectuează decontările necesare;

- Asigură ţinerea la zi a evidenţei intrărilor si ieşirilor, întocmirii corecte şi la timp a documentelor specifice, precum şi a respectării măsurilor stabilite referitor la circulaţia documentelor utilizate la efectuarea înregistrărilor contabile primare.

- Stabileşte natura operaţiilor pe care urmează să le înregistreze ;

- Răspunde de calitatea şi termenul de execuţie a lucrărilor pe care le întocmeşte;

- Întocmeşte proceduri operaţionale pentru sfera de activitate;

- Realizarea de activităţi în conformitate cu strategia de informatizare a DAS Aiud;

- În conformitate cu politica în domeniul calității implementat trebuie să cunoască și să aplice instrucțiunea privind activitatea de contabilitate și să respecte procedurile SMC în vigoare;

- Identifică riscurile cu care se confruntă în activitatea pe care o desfăşoară şi le transmite şefului ierarhic pentru centralizare;

- Verifică la primirea documentelor existenţa, valabilitatea şi autenticitatea semnăturilor prin care se dispune plata prin confruntarea acestora cu specimenele de semnături;

- Verifică existenţa anexelor la documentul de plată;

- Întocmeşte centralizatoarele cu salariile în vederea stabilirii tuturor viramentelor aferente salariilor;

- Eliberează adeverinţe de salarizare pentru personalul unităţii;

-  Întocmeşte raportări statistice cu privire la salarizare şi personal;

- Întocmeşte dispoziţii de plată  către casierie în vederea acordării  de avansuri şi dispoziţii de încasare către casierie în vederea achitării de către angajat a avansurilor nedecontate, debitelor datorate, penalităţi la deconturi;

- Organizează, planifică și aplică activitățile de achiziții publice în cadrul Direcției de Asistentă Socială;

- Pune în executare legile şi celelalte acte normative în legătură cu procedurile de achiziţii publice;

- Întocmeşte proiectele contractelor de achiziţii publice, cu sprijinul departamentelor de specialitate şi transmite contractele către utilizatori, pentru derulare şi executare;

- Verifică şi transmite spre avizare conţinutul documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de reparaţii curente la mijloacele fixe din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud;

- Asigură confidenţialitatea în ceea ce priveşte soluţiile şi valorile unor documentaţii prevăzute în acte normative;

- Participă la fundamentarea necesarului de credite, în vederea repartizării lunare sau pentru propunerea valorilor de buget anuale privind achiziţiile publice, inclusiv cele referitoare la investiţiile, reparaţiile capitale şi reparaţiile curente;

- Asigură întocmirea şi transmiterea corespondenţei în legătură cu derularea activităţii de achiziţii publice;

- Întocmeşte procedurile de achiziţii publice prin elaborarea caietelor de sarcini;

- Face propuneri justificate privind repartizarea fondurilor necesare lucrărilor de reparaţii curente şi urmăreşte cheltuirea acestora în raport cu stadiile fizice realizate;

- Centralizează referatele de necesitate realizând astfel identificarea necesităţilor obiective,

- Participă la întocmirea planului de achiziţii pentru bunuri, servicii sau lucrări, şi îl prezintă spre aprobare directorului;

- Urmăreşte actualizarea permanentă a planului de achiziţii;

- Asigură contractarea serviciilor şi a lucrărilor necesare bunei funcţionări a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Aiud;

- Ține evidenţa contractelor, urmăreşte derularea şi plata lor;

- Identifică anunțurile publicate pe website-urile oficiale (SEAP) privitoare la contractele de achiziţii publice;

- Selectează modalitatea de realizare a achiziţiilor publice, respectiv prin achiziţie directă sau, după caz, prin utilizarea uneia dintre procedurile de atribuire: licitaţia deschisă, restrânsă, cererea de oferte, concursul de soluţii;

- Pune la dispoziția operatorilor economici documentația de atribuire, conform modalității stabilite de legislația în vigoare;

- Realizează şi transmite spre publicare, cu respectarea termenelor legale, utilizând mijloacele electronice la dispoziție, anunțurile de intenție, de participare și de atribuire către SEAP;

- Întocmeşte şi păstrează dosarul achiziţiei publice cu toate documentele aferente conţinute de acesta, specificate conform legislatiei în vigoare;

- Elaborează documentele aferente derulării procedurii de achiziţie publică (calendar, raport de evaluare, comunicări catre ofertanti, solicitări de clarificari şi răspunsuri la clarificări,etc)

- Creează, exploatează şi actualizează ori de câte ori este necesar, baza de date privind furnizorii, produsele, serviciile şi lucrările, prețurile practicate; elaborează răspunsurile la adresele repartizate, le prezintă directorului, pentru verificare şi semnare;

- Asigură confidenţialitatea asupra activităţilor desfăşurate şi a lucrărilor realizate.

- Se preocupă permanent de cunoaşterea, însuşirea şi aplicarea modificărilor legislative în domeniul de activitate conform fişei postului;

- Elaborează/actualizează procedurile operaţionale aferente activităţii prevăzute în fişa postului;

- Participă la inventarierea patrimoniului şi verifică întocmirea corectă a listelor de inventariere şi a celorlalte documente care se constituie în acest scop;

- Îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii stabilite prin dispoziţia directorului executiv, precum şi cele stabilite prin legi şi acte normative.

 

            Relații suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Unirii, nr. 8A, număr de telefon 0258 862 313, fax 0258 862 313, e-mail: social@aiud.ro, persoana de contact: Groza Daniela, consilier în cadrul Compartimentului Resurse Umane, precum și  pe site-ul: www.aiud.ro.

 

Model adeverinta 

Formular inscriere 

CV_European_HG_1021_2004 MODEL

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.