SETARI


Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > Detalii

Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local organizează concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante

Data publicarii: 16.11.2018

În conformitate cu prevederile H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

            Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran,nr.9, organizează concurs în vederea  ocupării pe durată nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante , după cum urmează:

                2 posturi – muncitor calificat ,treapta profesională I - 1 post în cadrul  Biroului Seră, Zone verzi, 1 post în cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri ;

                1 post -  muncitor calificat, treapta profesională III în cadrul  Biroului Seră, Zone verzi

              

                   Condiţii  specifice:

                   ○ muncitor calificat I

                     - studii - absolvent de liceu  sau școală profesională ;

                     - vechime în muncă : minimum  9 ani;

 

                   ○ muncitor calificat III

                    - studii -  absolvent de liceu  sau școală profesională ;

                    - vechime în muncă : minimum 3 ani;                                   

 

              1) Condiţiile generale necesare pentru ocuparea posturilor de natură contractuală sunt:

a)     are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)    cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)     are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)    are capacitate deplină de exerciţiu;

e)     are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)     îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)    nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie ,care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;                        

       2) Dosarul de concurs pentru ocuparea posturilor de natură contractuală  de muncitor calificat, treapta profesională I și de muncitor calificat, treapta profesională III, va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

            a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

             b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

            c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

           d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele  care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

            e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

             f)  adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată  cu cel mult 6luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

            g)  curriculum vitae;

 în cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz,adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.                                                 

3) Probele stabilite pentru concurs: selecția dosarelor de înscriere la concurs, proba scrisă, și interviu

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

4) Calendarul de desfăşurare a concursului:

Dosarul de concurs se depune în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, respectiv în perioada 19.11.2018- 03.12.2018 ,ora 15,00 la sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local  - Compartimentul Resurse Umane.

        Datele de desfăşurare a probelor de concurs:

a) selecţia dosarelor de înscriere, în termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea termenului de depunere a dosarelor;

b) Proba scrisă: 11.12.2018  , ora 10,00 – sediul Serviciului Public de Interes Local  Administraţia Patrimoniului Local ;

c) Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise   Data, ora  şi locul organizării interviului vor fi comunicate odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă ;

      Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Serviciului Public ,în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor.

      Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afişare la sediul Serviciului Public ,în termen de maximum o zi lucrătoare de la data  finalizării probei.

      După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă  şi  interviu , după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise și a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

    Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul Serviciului Public, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

       Rezultatele finale se afişează la sediul Serviciului Public în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor pentru ultima probă.

         Bibliografia de concurs pentru ocuparea postului de muncitor calificat I și de muncitor calificat III în cadrul Biroului Seră, Zone verzi :

           1. Ștefan Wagner -TRANDAFIRUL DE LA MIT LA MILENIUL TREI , Editura Echard and co Snc, Cluj-Napoca,  2002

Capitolul VI. Cultura și măsurile de îngrijirea ale trandafirilor

-       Lucrările de îngrijire a trandafirilor din grădini și parcuri

-       Dezgropatul trandafirilor

-       Lucrările solului

-       Udarea trandafirilor

-       Protejarea trandafirilor contra gerului

-       Tăierile ce se aplică trandafirilor

              2.Florin Petrescu, Lucrări de întreţinere în parcuri şi grădini, Editura ,,Ceres’’, Bucureşti ,1983 ((Cap.III - Reguli de bază pentru executarea tăierilor -pct.7- Tăierile ce se aplică arborilor foioși din aliniamentele de pe străzi și aleile din parcuri )

              3.Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Cap. I,II) ;

  4.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

  5.Legea nr.319/2006 ,a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare ( Cap. III ,IV) ;

       Bibliografia de concurs pentru ocuparea postului de muncitor calificat I în cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri :

         1.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

         2.Legea nr.319/2006 ,a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare  (Cap. III, IV );

         3. Hotărârea nr. 955 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a <LLNK 12002    71130 301   0 33>Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare ( Cap. II ,III, IV) ;

         4.Legea nr.307/2006,privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

         5. Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Cap. I,II) ;

        Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului, inclusiv republicările, modificările şi completările acestora

           Relaţii suplimentare se pot obţine  la sediul  Serviciului  Public  de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local , la Compartimentul Resurse Umane și la nr. telefon 0258/861593 interior 13.

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.