SETARI


Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > Detalii

Primăria municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcție publică de execuție de consilier juridic în cadrul Compartimentului Juridic

Data publicarii: 29.11.2018

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul instituției din Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcție publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

 

            Condiţii de participare la concurs:

            - condiții generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

            a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

            b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

            c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

            d) are capacitate deplină de exerciţiu;

            e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

             f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

             g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

             h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

            i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

            j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

            -  condiţii specifice:

            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice.

            Concursul de recrutare constă în trei etape succesive, după cum urmează:

            - selecția dosarelor de înscriere - se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

            - proba scrisă - 07.01.2019, ora 11,00 la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Brătianu;

            - interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

            Dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu, documentele prevăzute de HG  nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

           a) formularul de înscriere (se obţine de la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, în format letric și în format editabil, prin accesarea paginii de internet a instituției, respectiv www.aiud.ro;

            b) curriculum vitae, modelul comun european;

            c) copia actului de identitate;

            d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

            e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

            f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

            g) cazierul judiciar;

            h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

                                                                       

            Potrivit art. 49 alin. (1^1) și alin. (1^2) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, modelul orientativ al adeverinţei menționate la litera e) este prevăzut în anexa nr. 2D (acesta se poate pune la dispoziția candidaților la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud sau se poate descărca și de pe site-ul instituției, respectiv www.aiud.ro); adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (1^1), trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.    

            Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

            Potrivit art. 49 alin. (4) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, documentul prevăzut la litera g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

 

             Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția documentului prevăzut la litera c), care se poate transmite și în format electronic la adresa de e-mail: resurse@aiud.ro.

           

             Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 29.11.2018 - 18.12.2018 ora 16,00 (inclusiv), la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.

                                               

BIBLIOGRAFIE:

              1. Constituția României, republicată;

              2. Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                3. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

              4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;

               5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

               6. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

               7. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

               8. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

             Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului, inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

            Atribuțiile prevăzute în fișa postului vacant de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud sunt:

 

            1.  asigură asistenţă juridică pentru toate serviciile şi compartimentele din cadrul Primăriei municipiului Aiud şi a instituţiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Aiud;

            2.  susţine lucrările întocmite în faţa şefilor ierarhici;

            3. colaborează cu Biroul OCPI Aiud pentru studiul situaţiei juridice a imobilelor aflate în patrimoniul municipiului Aiud;

            4. participă la comisiile de licitaţii publice privind închirierea, concesionarea sau vânzarea bunurilor din domeniul public sau privat al municipiului Aiud,  în care este numită;

            5. participă ca membru în comisiile de evaluare a ofertelor, la licitațiile organizate de municipiul Aiud, asigurând consiliere acestora în domeniul organizării și desfășurării achizițiilor publice, inclusiv  pentru investițiile finanțate din fondurile europene;

            6. întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri şi proiectele de hotărâri, aflate pe ordinea de zi a şedinţelor de consiliu;

            7. participă la şedinţele comisiilor de specialitate ale consiliului local şi la şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului local Aiud;

            8. asigură consiliere pentru instituţiile de învăţământ;

            9.  alte atribuţii stabilite în scris de şeful ierarhic superior, primar şi viceprimar;

            10. prin conduită şi exemplu personal în timpul şi în afara serviciului este loial prin conduită  instituţiei  în care lucrează, contribuind permanent la ridicarea prestigiului acesteia;

            11. răspunde în faţa organelor ierarhice de eventualele abateri ale conduitei sale ca persoană publică;

            12. respectă cerinţele fiecărui standard aplicabil la nivelul fiecărui compartiment din care face parte.

 

            Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, număr de telefon 0258 861 310 interior 1013/fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, persoana de contact: Dancea Stînea Anamaria Irina consilier în cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern, precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro.

 

Formular înscriere

Model adeverință

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.