Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Primăria municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată determinată, a unui post temporar vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției Economice

Data publicarii: 07.01.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată determinată, a unui post temporar vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției Economice, Compartiment Executare silită și încasare venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

 

Condiţii de participare la concurs:

 

           - condiții generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:


           a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

           b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

           c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

           d) are capacitate deplină de exerciţiu;

           e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

             f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

             g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

             h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

           i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege. 

-  condiţii specifice:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

            Concursul de recrutare constă în trei etape succesive, după cum urmează:

            - selecția dosarelor de înscriere - se va face în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

            - proba scrisă - 22.01.2019, ora 11,00 la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Brătianu;

            - interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

 

            Dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu, documentele prevăzute de HG  nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

            a) formularul de înscriere (se obţine de la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, în format letric și în format editabil, prin accesarea paginii de internet a instituției, respectiv www.aiud.ro;

           b) curriculum vitae, modelul comun european;

            c) copia actului de identitate;

            d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

           e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

           f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

           g) cazierul judiciar;

           h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

           

            Potrivit art. 49 alin. (1^1) și alin. (1^2) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, modelul orientativ al adeverinţei menționate la litera e) este prevăzut în anexa nr. 2D (acesta se poate pune la dispoziția candidaților la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud sau se poate descărca și de pe site-ul instituției, respectiv www.aiud.ro); adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (1^1), trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.        

            Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

            Potrivit art. 49 alin. (4) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, documentul prevăzut la litera g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

 

             Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția documentului prevăzut la litera c), care se poate transmite și în format electronic la adresa de e-mail: resurse@aiud.ro.

      

            Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada  07.01.2019 - 14.01.2019 (ora 16,00), la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.

                                   

BIBLIOGRAFIE:

            1. Constituția României, republicată;

               2. Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

               3. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

              4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

              5. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare: Titlul IX - Impozite și taxe locale;

              6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare: Titlul III - Dispoziții procedurale generale; Titlul IV - Înregistrarea fiscală; Titlul VII - Colectarea creanțelor fiscale;

              7.  Hotărârea de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare: Titlul IX - Impozite și taxe locale.

           

            Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului, inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

             Atribuțiile prevăzute în fișa postului temporar vacant de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției Economice, Compartiment Executare silită și încasare venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud sunt:

       - primeşte solicitările de emitere a notelor de plată, emite chitanţele pentru impozite şi taxe locale (cu debit şi fără debit) şi încasează  contravaloarea acestora în mod corespunzător sumelor înscrise în documentul de plată;

        - predă  zilnic încasările în numerar la persoana din cadrul Direcţiei economice,  desemnată să depună la trezorerie sumele încasate ;

       - preia de la inspectorii din cadrul compartimentului constatare, impunere şi control,situaţiile privind obligaţiile scadente şi neachitate în cazul persoanelor fizice şi al persoanelor juridice ;

        - ține evidenţa nominală legată de activitatea de executare silită, separat pentru persoane fizice si  persoane juridice ;

        - întocmeşte somaţii şi titluri executorii pentru persoane fizice şi juridice care au obligaţii scadente neachitate ;

        - urmăreşte eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executarea silită;

        - urmăreşte modul de aplicare a înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare aprobate de consiliul local ;

        - întocmeşte şi verifică poziţiile fiscale pentru care întocmeşte certificate fiscale;

       - întocmeste documentaţia în vederea aplicării măsurilor de executare silită prin poprire şi urmăreşte ducerea la îndeplinire de către terţul poprit a obligaţiilor ce-i revin ;

      - primeşte declaraţiile, cererile, actele doveditoare, autentifică înscrisurile care rămân la dosarul fiscal şi introduce date în evidenţa analitică prin aplicaţia „SIMTAX”;

Declaraţiile, cererile, actele doveditoare se operează în calculator pentru:

-       dobândiri de mijloace de transport, imobile;

-       încetarea posesiei mijloacelor de transport, a imobilelor;

-       debitări, altele decât cele ce decurg din cele de mai sus;

-       înfiinţare de debite ce decurg din acte întocmite de notariat, judecătorie, primărie, poliţie;

-       schimbări de domiciliu;

-       schimbare a rolului;

-       modificări ale substanţei impozabile pe baza declaraţiei contribuabilului;

-       transferuri de materie impozabilă;

       -  vizează fișa de înmatriculare a mijloacelor de transport;

       - completează la zi evidenţa chiriilor pentru spaţiile de locuit şi rate locuinţe;

       - răspunde de activitatea pe care o desfăşoară la ghişeu;

       - îndeplineşte  competenţe legate de administrarea bazei de date;

       - înregistrează veniturile încasate prin virament bancar;

       -  întocmește referate pentru adaptarea situației fiscale a contribuabililor referitoare la mijloacele de transport, pe baza documentelor legale prezentate de contribuabili;

        - întocmește documentația în vederea transferului de dosare auto în alte localități ca urmare a cererilor depuse;

       - întocmește adrese de înștiințare către contribuabilii care au dobândit mijloace de transport și nu le-au declarat în vederea impunerii;

       - desfășoară activitate pe teren în vederea încasării creanțelor fiscale ale bugetului local.

            Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, număr de telefon 0258 861 310 interior 1013/fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, persoana de contact: Morar Angela, consilier în cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern.

 

Model adeverință

Formular înscriere 

 

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.