SETARI


Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > Detalii

Anunț de selecție a unui formator/furnizor de formare specializat în domeniul administrației publice și a politicilor de integritate în cadrul proiectului „Cod SMIS 117934 - Integritatea - condiție esențială pentru o administrație eficientă

Data publicarii: 14.05.2019

Primăria Municipiului Aiud implementează în calitate de Beneficiar, Proiectul  „Integritatea - condiție esențială pentru o administrație eficientă”, cod MySMIS: 117934, cofinanțat din Fondul Structural European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.   

 

Obiectivul general al proiectului în reprezintă creșterea integrității și reducerea vulnerabilităților la corupție în cadrul UAT Primăria Municipiului Aiud, prin dezvoltarea și aplicarea unui mecanism eficient de prevenire a corupției sprijin pentru implementarea măsurilor anticorupție reglementate de legislație și monitorizate SNA, precum și prin îmbunătățirea cunoștințelor/competențelor personalului instituției în domeniul eticii integrității.

            Obiectivele  specifice ale proiectului sunt:

            OS 1: Dezvoltarea unui mecanism eficient de prevenire a corupției în cadrul unității administrativ-teritoriale Primăria Municipiului Aiud, prin elaborarea și/sau actualizarea a minimum 7 proceduri de sistem/operaționale privind indicatorii anticorupție, în concordanță cu Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020.

            OS 2: Implementarea mecanismului de prevenire a corupției la nivelul UAT Municipiul Aiud, prin dispoziție de primar, cu ajutorul unui manual de implementare elaborat în cadrul proiectului.

            OS 3: Instruirea și certificarea a 30 de persoane, însemnând personal de conducere și de execuție din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, prin intermediul unui curs de formare pe tematici privind importanța eticii și integrității în instituția publică.

            Activitatea 4 a proiectului are ca scop organizarea unui curs privind importanța etici, integrității, prevenirii corupției în instituțiile publice.

            Subactivitatea proiectului 4.1 include organizarea unui curs de formare în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității în instituțiile publice. 

            La cursurile de formare privind importanța eticii, integrității, prevenirii corupției în instituțiile publice vor participa  30 de persoane din Grupul Ținta. Toți participanții la curs vor fi supuși unui proces de evaluare/testare/examinare prin care sa fie demonstrata dobândirea unor cunoștințe si abilitați noi la finalizarea activității de formare/instruire, în conformitate cu metodologia furnizorului de formare care organizează formarea/instruirea, ținta propusa fiind ca 30 de cursanți sa fie certificați la finalizarea cursurilor.

 

            Potrivit fișei de proiect, printre activitățile propuse pentru realizarea obiectivelor se numără un curs care include 2 sesiuni de instruire a câte 5 zile x 8 ore/zi și 10 zile x 8ore pregătire suport curs și materiale exerciții x 100 lei/oră.

            Calendarul estimativ a celor 2 sesiuni de instruire este:

            Sesiunile de instruire I și II se vor desfășura în perioada  1 - 19  iulie 2019

            Pentru susținerea cursurilor se va contracta un formator extern specialist în domeniul administrației publice și a politicilor de integritate care realizează o analiză a nevoilor de formare (TNA) care va elabora suportul de curs pe baza materialelor realizate în cadrul proiectului, va realiza setul de exerciții practice pe care le va înainta aprobării beneficiarului și va susține în concret 2 sesiuni de formare  cu personalul cu funcții de conducere din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.

            Formatorul selectat va avea asigurată cazarea, masa  și transportul și va beneficia de un onorariu conform bugetului proiectului de maximum 16,000 lei, respectiv 100 lei/oră.

             2 sesiuni x 5 zile x 8 ore / zi = 80 ore

            10 zile x 8 ore pregătire suport curs și materiale exerciții = 80 ore  

            ______________________________________________________

            Total 160 ore x 100 lei/oră = 16,000 lei

 

            Selecția formatorului se va realiza de către o comisie numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Aiud, în două etape.

            Într-o primă etapă eliminatorie, comisia de selecție va evalua, pe baza documentației transmise, admisibilitatea candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor cerințe:

            a) respectarea termenului limită pentru depunerea candidaturilor;

            b) respectarea  documentației de înscriere, respectiv:

            - o scrisoare de intenție;

            - curriculum vitae;

            c) cerințe specifice de calificare:

            - formator specialist în domeniul administrației publice și al politicilor de integritate;

            - documente justificative care să ateste calitatea de formator în domeniul solicitat, certificate, adeverințe, referințe/scrisori de recomandare, orice alte documente care pot susține afirmațiile candidatului în sensul îndeplinirii cerințelor de calificare.

            Nerespectarea termenului de depunere a documentelor, a cerințelor specifice de calificare, precum și nedepunerea  tuturor documentelor obligatorii solicitate, conform listei indicate mai sus, atrag inadmisibilitatea candidaturii.   

            Comisia de evaluare își rezervă dreptul de a solicita, pe parcursul evaluării candidaților și alter documente care să ateste îndeplinirea cerințelor. 

            În cea de-a doua etapă, comisia va examina candidații în cadrul  unui interviu, susținut, după caz, inclusiv prin mijloace moderne de comunicare la distanță, urmărind îndeplinirea de către candidați a criteriilor cu privire la:

            a) experiența profesională relevantă în domeniul  administrației publice și al politicilor de integritate (în aprecierea acestui criteriu vor fi avute în vedere, după caz, și lucrărilor publicate, participarea la programe de formare în domeniu, schimburi de experiență);

            - abilități de formare și capacitatea de planificare, organizare și evaluare a unei sesiuni de formare;

            - capacitatea de comunicare și relaționare;

            - disponibilitatea de a colabora și de a se integra în echipa de proiect, inclusiv disponibilitate de deplasare în teritoriu.

            Vor fi selectați, în ordinea notelor/punctajului și în limita postului, conform anunțului de selecție, numai candidați care obțin nota/punctajul minimă 8. Selecția formatorului se va realiza în ordinea descrescătore a mediei aritmetice a punctajelor totale acordate de fiecare membru de evaluare pentru fiecare candidat.

            Candidați care au obținut nota minimă 8, dar pentru care nu s-a făcut propunerea de selecție din lipsa locului disponibil, vor fi trecuți pe o listă de rezervă.

            Notă: În situația punctajelor egale, va fi avută în vedere experiență profesională cea mai mare în domeniul de specialitate cerut. 

            În vederea participării la procedură, persoanele interesate pot trimite dosarul de înscriere până cel târziu la data de 24.05.2019, la Registratura instituției sau prin e-mail la adresa office@aiud.ro. Atât pe plic cât și în subiectul  e-mailului se va specifica „selecție formator proiect POCA, cod SMIS 117934”.    

            Dosarul trebuie să cuprindă cel puțin următoarele documente: 

            - o scrisoare de intenție;

            - curriculum vitae;

            Cerințe specifice de calificare:

            - documente justificative care să ateste calitatea de formator în domeniul solicitat, certificate, adeverințe, referințe/scrisori de recomandare, orice alte documente care pot susține afirmațiile candidatului în sensul îndeplinirii cerințelor de calificare.

 

Anunț de selecție a unui formator/furnizor de formare specializat în domeniul administrației publice și a politicilor de integritate în cadrul proiectului „Cod SMIS 117934 - Integritatea - condiție esențială pentru o administrație eficientă”

Selecție formator

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.