SETARI


Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > Detalii

Anunț de selecție a unui expert proceduri administrative, expert procese și planificări, expert programare bugetară în cadrul proiectului „Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni”, cod SMIS: 126063

Data publicarii: 05.07.2019

Anunț de selecție a unui expert proceduri administrative, expert procese și planificări, expert programare bugetară în cadrul proiectului „Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni”, cod SMIS: 126063

 

Municipiului Aiud implementează în calitate de Beneficiar, proiectul „Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni”, cod SMIS: 126063 / cod SIPOCA: 512, proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

 

            Obiectivul general al proiectului :

            Obiectivul general al proiectului: îmbunătăţirea procesului decizional, a planificării strategice şi reducerea birocraţiei pentru cetăţeni, prin dezvoltarea şi implementarea de măsuri precum: un mecanism pentru fundamentarea deciziilor, două politici publice, un plan strategic instituţional, două strategii sectoriale, soluţii informatice integrate, ca si prin îmbunătăţirea cunoştinţelor personalului pentru implementarea măsurilor dezvoltate în proiect.  

Obiectivele  specifice ale proiectului sunt:

Obiectiv specific 1: Îmbunătăţirea procesului de fundamentare a deciziilor la nivelul UAT Municipiul Aiud, prin elaborarea a două politici publice în domenii prioritare la nivelul UAT.

Obiectiv specific 2: Îmbunătăţirea procesului de planificare strategică la nivelul UAT Municipiul Aiud, prin elaborarea şi aprobarea unui plan strategic instituţional (PSI) aferent anilor 2020 – 2021, precum şi a două strategii sectoriale aferente anilor 2021 – 2025 în domeniile sănatate şi asistenţă socială.

Obiectiv specific 3: Simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local, prin dezvoltarea şi implementarea unui pachet de soluţii informatice integrate de tip front-office şi back-office, în vederea accesului online la serviciile gestionate exclusiv de UAT şi digitalizarea documentelor din arhiva instituţiei.

Obiectiv specific 4: Dezvoltarea abilităţilor personalului din UAT Municipiul Aiud şi instituţiile din subordinea Consiliului Local, pe teme specifice de interes care au legătură cu OS2.1 şi cu obiectivul general al proiectului, incluzând politici publice locale, planificare strategică, utilizarea sistemelor informatice dezvoltate în proiect.

Procedura de selecție atașată, stabileşte modalitatea de selecţie a experţilor cooptați care vor desfăşura serviciile si activităţile profesionale specifice/specializate de implementare din cadrul proiectului. Conform cererii de finanțare, activitățile care vor conduce la realizarea rezultatelor mai sus menționate, se vor realiza prin utilizarea de experți individuali, selectați de Primăria Municipiului Aiud, pentru realizarea activităților conform secțiunii „Activități previzionate” din cererea de finanțare, în baza prezentei metodologii interne de selecție

           

Procedura de selecție se va realiza în următoarele etape:

1.  Emiterea Dispoziției privind aprobarea procedurii de selecție a unui expert proceduri administrative, expert procese și planificări, expert programare bugetară în cadrul proiectului „Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni” și constituirea comisiei de evaluare și selecție, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru selecția experților mai sus menționați.

2.  Publicarea anunțului de selecție.

3.  Evaluarea documentațiilor transmise, derularea interviurilor și desemnarea candidaților admiși.

4.  Soluționarea contestațiilor.

                       

            Valoarea estimată a onorariului celor 3 experți, conform cererii de finanțare, este:

Expert proceduri administrative:

168 ore x 120 lei = 20.160 lei

420 ore x 120 lei = 50.400 lei

252 ore x 120 lei = 30.240 lei

126 ore x 120 lei = 15.120 lei

Total: 116.020 lei din care se rețin contribuțiile către bugetul de stat, conform legislației în vigoare.

 

Expert procese și planificări

420 ore x 120 lei = 50.400 lei

504 ore x 120 lei = 60.480 lei

Total: 110.880 lei din care se rețin contribuțiile către bugetul de stat, conform legislației în vigoare.

 

Expert programare bugetară

336 ore x 120 lei = 40.320 lei

Total: 40.320 lei din care se rețin contribuțiile către bugetul de stat, conform legislației în vigoare.

Plata serviciilor se va face lunar, în funcție de numărul de ore prestate. 

 

CONŢINUTUL DOSARULUI PENTRU PARTICIPAREA LA SELECŢIA CELOR 3 EXPERȚI:

 

a) Scrisoare de intenţie – datată și asumată prin semnătură de către candidat;

b) CV în format Europass - datat şi asumat prin semnătură de către candidat;

c) Carte de identitate (copie);

d) Diplomă de studii universitare (licență, masterat, doctorat, după caz) (copii);

e) Documente justificative care să ateste calitatea de expert proceduri administrative, expert procese și planificări, expert programare bugetară;

f) Documente justificative privind anii de experiență profesională ca angajat într-o entitate publică sau privată și/sau în proiecte implementate;

 

Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română şi vor fi depuse în forma precizată şi în termenul stabilit prin anunţ.

După admiterea dosarului, candidații vor prezenta copii semnate, datate pe fiecare pagină și cu mențiunea „conform cu originalul”.

 

NOTA: Orice candidatură care nu respectă aceste cerinţe va fi automat respinsă.

 

 

Nerespectarea termenului de depunere a documentelor, a cerințelor specifice de calificare, precum și nedepunerea  tuturor documentelor obligatorii solicitate, conform listelor indicate mai sus, atrage inadmisibilitatea candidaturii.  

            Comisia de evaluare își rezervă dreptul de a solicita, pe parcursul evaluării candidaților și alte documente care să ateste îndeplinirea cerințelor. 

            În cea de-a doua etapă, comisia va examina candidații în cadrul unui interviu (30 de minute), susținut, după caz, inclusiv prin mijloace moderne de comunicare la distanță, în cadrul căruia candidații vor purta o discuție cu comisia de selecție.

            Vor fi selectați, în ordinea notelor/punctajului și în limita postului, conform anunțului de selecție, numai candidați care obțin nota/punctajul minim 80. Selecția experților se va realiza în ordinea descrescătoare a mediei aritmetice a notelor/punctajelor totale acordate de fiecare membru de evaluare pentru fiecare candidat.

            Candidați care au obținut nota/punctajul minim 80, dar pentru care nu s-a făcut propunerea de selecție din lipsa locului disponibil, vor fi trecuți pe o listă de rezervă.

            Notă: În situația punctajelor egale, va fi avută în vedere experiență profesională cea mai mare în domeniul de specialitate cerut. 

            

Evaluarea primei etape se va realiza de către comisia de evaluare și selecție, prin raportare la documentele depuse la dosarul de candidatură (formular de înscriere, scrisoare de intenție, CV, etc), astfel:

            Pentru expert proceduri administrative:

CS1. Experienţă de minimum 3 ani demonstrată cu privire la capabilitatea de relaţionare cu mediul administrativ, mediul de afaceri, partenerii sociali. (maxim 15 puncte)

CS2. Experienţă în elaborarea de politici publice în domenii specifice de activitate. (maxim 15 puncte)

CS3. Experienţă în elaborarea de studii, analize, articole în domeniul administraţiei publice, sistemul judiciar românesc şi/sau european. (maxim 15 puncte)

CS4. Experiență în munca pe proiecte. (maxim 15 puncte)

 

Pentru expert procese și planificări:

CS1. Experienţă de minimum 3 ani demonstrată cu privire la capabilitatea de relaţionare cu mediul administrativ, mediul de afaceri, partenerii sociali. (maxim 15 puncte)

CS2. Experienţă în elaborarea de politici publice în domenii specifice de activitate. (maxim 15 puncte)

CS3. Experienţă în elaborarea de planuri de acțiune, studii, analize, articole în domeniul administraţiei publice, sistemul judiciar românesc şi/sau european. (maxim 15 puncte)

CS4. Experiență în munca pe proiecte. (maxim 15 puncte)

 

Pentru expert programare bugetară:

CS1. Experienţă de minimum 3 ani demonstrată cu privire la capabilitatea de relaţionare cu mediul administrativ, mediul de afaceri, partenerii sociali. (maxim 15 puncte)

CS2. Experienţă în elaborarea de politici publice în domenii specifice de activitate. (maxim 15 puncte)

CS3. Experienţă în elaborarea de planuri de acțiune, studii, analize, articole în domeniul administraţiei publice, sistemul judiciar românesc şi/sau european. (maxim 15 puncte)

CS4. Experiență în munca pe proiecte. (maxim 15 puncte)

 

            Punctajul maxim aferent primei etape este de 60 puncte

           

            Evaluare etapa a doua

            Comisia va examina candidații în cadrul  unui interviu, susținut, după caz, inclusiv prin mijloace moderne de comunicare la distanță:

a)    Interviul care va dura 30 de minute (maxim 40 puncte)

 

            Punctajul maxim aferent etapei a doua este de 40 puncte.

           

            Nota/punctajul maxim care poate fi obținut de un candidat este 100.

 

            Notarea fiecărui criteriu de selecție de către comisia de evaluare și selecție a unui expert proceduri administrative, expert procese și planificări, expert programare bugetară se va realiza conform Anexei 2 la prezenta procedură.

            Va fi declarat „admis” în etapa de evaluare, candidatul/candidații care au obţinut un punctaj final mai mare sau egal cu 80 (optzeci).

            În cazul în care doi sau mai mulți candidați obțin punctaj egal la etapa de evaluare, departajarea se va face prin raportare directă la punctajul obținut la criteriul de selecție -  experiență profesională.

             În situația în care, persoana selectată se află în imposibilitatea de a presta serviciile, responsabilitățile vor fi atribuite următoarei persoane clasate, conform Raportului de evaluare - Anexa 3 la procedură.

 

            Anunţul privind rezultatul selecției expert proceduri administrative, expert procese și planificări, expert programare bugetară se va publica pe site-ul www.aiud.ro.  

 

CALENDARUL PROCEDURII DE SELECŢIE: 

 

Activitate

Termen

Dispoziția privind aprobarea procedurii de selecție a unui expert proceduri administrative, expert procese și planificări, expert programare bugetară în cadrul proiectului „Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni” și constituirea comisiei de evaluare și selecție, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru selecția experților mai sus menționați.

04.07.2019

Publicarea anunțului de selecție .

05.07.2019

Transmitere solicitări de clarificare de către potenţialii candidaţi 

11.07.2019

Transmitere răspunsuri la solicitările de clarificări, de către Municipiul Aiud 

12.07.2019

Depunerea dosarelor de candidatură 

15.07.2019

Evaluarea dosarelor de către comisia de evaluare si selecţie 

19.07.2019

Întocmirea Procesului verbal privind procesul de evaluare şi selecție a dosarelor 

22.07.2019

Interviul

23.07.2019

Întocmirea Raportului procedurii de evaluare şi selecţie 

23.07.2019

 

 

Publicare anunţ privind rezultatele selecţiei 

24.07.2019

Depunerea contestaţiilor 

25.07.2019

Constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor 

04.07.2019

Soluționarea contestaţiilor 

           26.07.2019

Publicarea anunţului final privind rezultatele selecţiei 

26.07.2019

Contractarea celor 3 experți

31.07.2019

Dispoziție privind aprobarea procedurii

Procedura de selecție și anexe

Anunț selecție

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.