SETARI


Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > Detalii

Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată , cu normă întreagă, a două funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I,grad profesional superior

Data publicarii: 18.11.2019

Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată  nedeterminată , cu normă întreagă, a două funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I,grad profesional superior : 1 post  din cadrul Serviciului Economic, Tehnic, Investiţii – Compartiment Evidență contracte domeniu public și privat  și 1 post din cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri;

 Condiţiile de desfăşurare a concursului

- Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 19.12.2019, ora 10,00 – la sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud  str.Tribun Tudoran nr.9. Interviul se va susține într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Dosarele de înscriere la concursul de recrutare se depun  în perioada 18.11.2019 -09.12.2019 (inclusiv) de luni până vineri între orele 7,00-15,00, la sediul Serviciului Public de Interes Local  Administraţia Patrimoniului Local Aiud  – Compartiment Resurse Umane, persoana de contact : Haracsek Katalin Melinda, consilier în cadrul Compartimentului Resurse Umane, tel.0258/861593, e-mail spapl@aiud.ro.

 Condiţii generale pentru participarea la concurs :

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcții publice, prevăzute de art.465 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, după cum urmează:

    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică.Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie.

    f) îndeplineşte condiţiile de studii  și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea  funcţiei  publice;

    g) îndeplineşte condiţiile specifice,conform fișei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcția publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;

    j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

    k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică;

             Condiţiile  specifice de ocupare a funcțiilor de consilier, clasa I, grad profesional superior:

   Serviciul Economic, Tehnic, Investiții – Compartiment Evidență contracte domeniu public și privat

   

          -  Studii de specialitate :studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul din domeniile : inginerie civilă, ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației, științe economice ;

         -   Vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;   

 

       Compartiment Reparații, Întreținere drumuri 

     -  Studii de specialitate :studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul din domeniile : inginerie civilă, ingineria transporturilor, ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației,;

         -   Vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;  

 

 

BIBLIOGRAFIA

 Pentru postul de Consilier, clasa I, grad profesional superior

    Serviciul Economic, Tehnic, Investiții – Compartiment Evidență contracte domeniu public și privat

 

     1.  Constituția României ,republicată  în M.O. nr 767 din 31.10.2003 ;

     2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, din care :

     -  art. 6 – 13 Principiile generale aplicabile administrației publice

     - art. 368 Principii aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și personalului contractual din administrația publică

     -  art.412 -  429 Drepturile funcționarilor publici

     -  art.430 – 450 Îndatoririle funcționarilor publici

     -  art.458 – 459 Formarea  și perfecționarea profesională a funcționarilor publici

     - art.460 – 463 Regimul incompatibilităților și conflictului de interese în exercitarea funcțiilor publice

    -   art.490 – 501 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici

    -   art.502 -  527 Modificarea, suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu

    - art.528- 534 Actele administrative privind nașterea, modificarea, suspendarea, sancționarea și încetarea raporturilor de serviciu și actele administrative de sancționare disciplinară

   - art.563 – 579 Răspunderea administrativă

   - Partea a V-a  Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale ;

3. Ordonanța de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea  și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;

4. Hotărârea de Guvern nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

5. Ordin MFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

6. Ordonanța de Guvern nr.71/2002  privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

 

BIBLIOGRAFIA

 Pentru postul de Consilier, clasa I, grad profesional superior

    Compartiment  Reparații, Întreținere drumuri

 

     1.  Constituția României ,republicată  în M.O. nr 767 din 31.10.2003 ;

     2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, din care :

     -  art. 6 – 13 Principiile generale aplicabile administrației publice

     - art. 368 Principii aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și personalului contractual din administrația publică

     -  art.412 -  429 Drepturile funcționarilor publici

     -  art.430 – 450 Îndatoririle funcționarilor publici

     -  art.458 – 459 Formarea  și perfecționarea profesională a funcționarilor publici

     - art.460 – 463 Regimul incompatibilităților și conflictului de interese în exercitarea funcțiilor publice

    -   art.490 – 501 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici

    -   art.502 -  527 Modificarea, suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu

    - art.528- 534 Actele administrative privind nașterea, modificarea, suspendarea, sancționarea și încetarea raporturilor de serviciu și actele administrative de sancționare disciplinară

   - art.563 – 579 Răspunderea administrativă

   - Partea a V-a  Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale ;

 3. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

 4. Ordonanța de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea  și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;

 5. Ordin MFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

 6. Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului, inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

  Dosarul de înscriere la concurs va conține în mod obligatoriu următoarele documente:

1.      formularul de înscriere ,conform modelului anexat;

2.      curriculum vitae, modelul comun european;

3.      copia actului de identitate;

4.      copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

5.      copia carnetului de muncă si, după caz,  a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,  care să ateste vechimea  în muncă şi, după caz , în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice ; Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut mai jos, conform anexei nr.2D la HG. nr.611/2008, trebuie să cuprindă elementele similar din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.

6.      copia adeverinţei care  atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului **;

7.      cazierul judiciar *;

8.      declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, conform modelului anexat;

         * Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

         ** Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul,data,numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.

         Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile  de pe actele prevăzute mai sus  se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția documentului prevăzut la nr. 3), care se poate transmite și în format electronic la adresa de e-mail:spapl@aiud.ro.

  

 Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0258/861593 interior 13 sau la sediul  Serviciului  Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud.

 

Atribuțiile postului

Declarație pe proprie răspundere conform OUG 24/2008

Declarație pe proprie răspundere

Format standard adeverință

Formular înscriere

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.