SETARI


Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > Detalii

Primăria municipiului Aiud organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut

Data publicarii: 19.11.2019

Primăria municipiului Aiud organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, a cinci funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud și a unui funcționar public din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, care îndeplinesc condiţiile de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, după cum urmează:

                   - promovarea în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul  Direcției Economice, Compartiment Executare silită și încasare venituri;

                   - promovarea în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Direcției Arhitect - șef, Birou Comunicare și Relații Publice, Compartiment Centrul de informații pentru cetățeni;

                   -  promovarea în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal în cadrul Direcției Arhitect - șef, Birou Comunicare și Relații Publice, Compartiment Centrul de informații pentru cetățeni;

                   -  promovarea în funcția publică de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Serviciului Poliția Locală, Birou Ordinea și liniștea publică, Paza bunurilor, Protecție civilă, Situații de urgență, Compartiment Ordinea și liniștea publică - Evidența persoanelor;

                  -  promovarea în funcția publică de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Serviciului Poliția Locală, Birou Ordinea și liniștea publică, Paza bunurilor, Protecție civilă, Situații de urgență, Compartiment Circulaţia pe drumurile publice;

             - promovarea în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Protecția persoanelor vârstnice și a persoanelor cu handicap.

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut:

               Proba scrisă: 19.12.2019, ora 10,00 - sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion.I.C.Brătianu;

              Proba interviului se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

              Dosarele de concurs ale candidaților se vor depune în perioada 19.11.2019 - 09.12.2019, ora 16,00 (inclusiv) la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

      

Condiţiile de participare la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut:

               Pentru a participa la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ, condiţiile prevăzute de art. 479 alin. (1) lit. a), lit. c) și lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

               a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

             b) să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

             c)  să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

                       

              Dosarele de concurs la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 127 din H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

             a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

             b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;

             c) formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008.

      

             Atribuțiile prevăzute în fișa postului vacant de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Protecția persoanelor vârstnice și a persoanelor cu handicap sunt:

            - întocmeşte anchete sociale pentru minorii cu handicap şi pentru persoanele adulte cu handicap necesare la Comisia pentru Protecţia Copilului şi Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

            - ține evidenţa persoanelor cu handicap grav şi a asistenţilor personali ai acestora;

            - informează şi consiliază persoanele cu handicap sau reprezentanţii legali privind întocmirea dosarelor pentru comisia de evaluare, despre drepturile şi obligaţiile acestora, etc.

            - întocmeşte lunar pontajul asistenţilor personali;

            - întocmeşte dosarele şi anchetele sociale pentru internarea în centre de asistenţă socială a persoanelor vârstnice;

            - întocmeşte grila de evaluare medico-socială pentru internarea persoanelor în Unităţi medico-sociale;

            - întocmeşte Fişa de evaluare socio-medicală (geriatrică) pentru internarea persoanelor vârstnice în cămine pentru persoane vârstnice;

            - efectuează toate demersurile necesare pentru acordarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice fără aparţinători sau care au aparţinători, dar aceştia nu pot sau nu doresc să realizeze niciun demers în acest sens; (acte de identitate, înscriere la medic de familie, adrese către diferite instituţii pentru obţinerea anumitor date şi informaţii, card de sănătate, etc.)

            - efectuează toate demersurile necesare pentru înhumarea persoanei vârstnice lipsită de susţinători legali sau când aceştia nu pot să-şi îndeplinească obligaţiile familiale datorită stării de sănătate sau situaţiei economice precare;

            - întocmeşte Fişa de evaluare medico-socio-profesională pentru persoanele care solicită pensie de invaliditate;

            - efectuează toate demersurile necesare pentru înhumarea oricărei persoane lipsită de susţinători legali sau când aceştia nu pot să-şi îndeplinească obligaţiile familiale datorită stării de sănătate sau situaţiei economice precare;

            - înregistrează în registre speciale hotărârile de încadrare într-un grad de handicap eliberate de Comisia pentru Protecţia Copilului Alba pentru  minorii cu handicap;

            - răspunde în termenul legal la petiţiile şi cererile care îi sunt repartizate spre soluţionare;

            - răspunde de calitatea lucrărilor efectuate;

            - asigură păstrarea actelor cu care lucrează, arhivarea acestora şi predarea lor la arhivă;

            - distribuie ajutoare alimentare comunitare din partea UE conform Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate;

            - efectuează demersurile necesare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei pentru familiile şi persoanele îndreptăţite;

            - răspunde de respectarea programului de muncă şi de folosirea integrală a timpului de lucru;

            - respectă păstrarea secretului profesional şi a confidenţialităţii lucrărilor pe care le execută şi care au acest caracter;

            - se adaptează la dinamica schimbărilor legislative şi pune în aplicare legile specifice domeniului său de activitate;

            - cunoaște și respectă Codul de conduită al salariaţilor din cadrul Primăriei municipiului Aiud si ROI, ROF DAS;

            - elaborează proceduri operaţionale pentru activităţile procedurabile pe care le desfăşoară conform fişei postului în cadrul compartimentului;

            - actualizează procedurile operaţionale elaborate cu modificările legislative apărute;

            - identifică riscurile cu care se confruntă în activitatea pe care o desfăşoară;

            - respectă cerinţele fiecărui standard aplicabil la nivelul compartimentului din care face parte;

            - relaţii cu publicul, informaţii, consiliere;

            - răspunde în faţa organelor ierarhice de eventualele abateri ale conduitei sale ca persoană publică;

            - îndeplineşte orice alte atribuţii specifice serviciului, conform rezoluţiilor scrise şi verbale ale directorului executiv.

            - în conformitate cu politica în domeniul calităţii implementată, trebuie să cunoască şi să aplice procedurile conform Ordinului nr. 600/2018.

 

       Bibliografia pentru concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut: Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Protecția persoanelor vârstnice și a persoanelor cu handicap:

            -  Constituția României, republicată;

             - Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: art. 20, 20^1-20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1-60^4, 62^1-62^13 și Anexa 2;

            - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: Partea III - Titlul I, Titlul III- VII; Partea IV - Titlul I-II; Partea VII; Partea VIII - Titlul I;

           -  Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

            - Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

            - Legea nr. 17/2000, privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare.

 

       Atribuțiile prevăzute în fișa postului vacant de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Direcției Economice, Compartiment Executare silită și încasare venituri sunt:

            - primeşte solicitările de emitere a notelor de plată, emite chitanţele pentru impozite şi taxe locale (cu debit şi fără debit) şi încasează  contravaloarea acestora în mod corespunzător sumelor    înscrise în documentul de plată, respectând ordinea de stingere a obligațiilor fiscale, conform legislației în vigoare;

            - predă zilnic încasările în numerar pe baza monetarelor întocmite, a borderourilor de încasări nominale, și a centralizatoarelor de încasări pe conturi, către persoana din cadrul Direcţiei economice,  desemnată să depună la trezorerie sumele încasate;

            - primeşte declaraţiile, cererile, actele doveditoare referitoare la mijloacele de transport care  aparțin persoanelor fizice, care rămân la dosarul fiscal şi introduce date în evidenţa analitică prin aplicaţia „SIMTAX”; Declaraţiile, cererile, actele doveditoare se operează în calculator pentru: dobândiri de mijloace de transport; încetarea posesiei mijloacelor de transport;

            -  efectuează debitări la alte surse decât impozitul pe mijloacele de transport;

            -  vizează documentele de înmatriculare a mijloacelor de transport;

            - întocmește referate pentru adaptarea situației fiscale a contribuabililor referitoare la mijloacele de transport, pe baza documentelor legale prezentate de contribuabili;

            - întocmește documentația în vederea transferului de dosare auto în alte localități ca urmare a cererilor depuse;

            - întocmește adrese de înștiințare către contribuabilii care au dobândit mijloace de transport și nu   le-au declarat în vederea impunerii;

            - întocmește adrese de înștiințare către alte unități administrativ teritoriale în vederea preluării în debit a mijloacelor de transport înstrăinate  de contribuabilii care au domiciliul pe raza municipiului Aiud;

            -  informează contribuabilii care se prezintă la ghișeu despre debitele înregistrate pe numele acestora în evidențele fiscale;

            -  actualizează în aplicația informatică datele de identificare ce lipsesc sau sunt incomplete, inclusiv codul numeric personal, pe baza documentelor prezentate la ghișeu;

           - sesizează inspectorii din celelalte compartimente direct implicate despre neconcordanța  existentă la roluri;

            -  completează la zi fișele de evidenţă a chiriilor pentru spaţiile de locuit şi rate locuinţe;

            -  răspunde de activitatea pe care o desfăşoară la ghişeu;

           -  păstrează în condiții de securitate dosarele contribuabililor;

            - desfășoară activitate pe teren în vederea încasării creanțelor fiscale ale bugetului local;

            - întocmeşte referate şi borderouri  de scădere/debitare  pentru :veterani de război ;văduve de veterani se război ;persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului - lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare și a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/ 2000, cu modificările și completările ulterioare

            - rezolvă cererile, contestaţiile, reclamaţiile şi sesizările contribuabililor privind impozitele, taxele    şi alte obligaţii faţă de bugetul local în cadrul competenţelor acordate;

            - răspunde de aranjarea corectă a dosarelor fiscale pe fiecare contribuabil și pe adrese;

            - răspunde disciplinar față de documentele din dosarele fiscale la care are acces;

            -  identifică activitățile procedurabile, elaborează și aplică proceduri operaționale pentru activitățile procedurabile pe care le desfășoară conform fișei postului;

            - actualizează procedurile operaţionale elaborate cu modificările legislative apărute;

            - efectuează impunerea din oficiu a contribuabililor care nu și-au întocmit declarații de impunere;

            - emite și comunică contribuabililor decizii de impunere;

            - identifică riscurile cu care se confruntă în activitatea pe care o desfășoară și le transmite șefului ierarhic pentru centralizare;

            - verifică cererile de restituire de sume de natura impozitelor și taxelor locale și întocmește decizii de restituire pentru sumele reprezentând impozite și taxe locale aflate în evidența serviciului, achitate și nedatorate de către contribuabili;

            - îndosariază, leagă și numerotează documentele pe care le predă, pe bază de proces verbal, la arhiva instituției;

           - comunică Serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor informaţiile din Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării, în termenul prevăzut de legislația în vigoare.

 

Bibliografia pentru concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut: Direcția Economică, Compartiment Executare silită și încasare venituri:

          -  Constituția României, republicată,

          - Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Cap. III Categoria înalţilor funcţionari publici (art. 20 – art.20^10), Cap. VI Cariera funcționarilor publici, Secțiunea a 2-a Perioada de stagiu (art. 60 – art.60^4), Secțiunea a 3^1-a Evaluarea performanţelor profesionale individuale  ale funcţionarilor publici (art. 62^1 – art. 62^13) și Anexa 2 (I. Criterii de performanţă pentru evaluarea îndeplinirii obiectivelor strategice ale înalţilor funcţionari publici, II. Criteriile de evaluare pentru funcţionarii publici debutanţi și III. Criterii de performanţă pentru funcţionarii publici de execuţie şi de conducere);

           - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: Partea III Administrația publică locală (art. 75 - art. 248) și Partea VI Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice (art. 365 - art. 562);

            - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare: TITLUL IX Impozite și taxe locale;

            - Hotărârea de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015<LLNK 12015   227 10 201   0 18>LLLLL privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 

Atribuțiile prevăzute în fișa postului vacant de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Direcției Arhitect - șef, Birou Comunicare și Relații Publice, Compartiment Centrul de informații pentru cetățeni sunt:

            - asigură informarea şi consilierea cetăţenilor în domeniile de interes public şi în alte domenii nou-identificate, în înfiinţarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice şi/sau juridice;

            - răspunde nevoii de informare şi consiliere a cetăţenilor, astfel încât aceştia să aibă acces sporit la informaţii, să-şi cunoască drepturile şi responsabilităţile; 

            - asigură, când este cazul, înregistrarea documentelor în programul de Registratură;

            -  asigură, când este cazul, activitatea de corespondenţă a Primăriei municipiului Aiud şi implicit relaţia cu Oficiul Poştal Aiud;

             - asigură, când este cazul, înregistrarea persoanelor care au fost înscrise în audienţă la primar, viceprimar şi secretar şi răspunde solicitărilor acestora;

             - asigură, la solicitarea cetățenilor, consilierea juridică a acestora, în ceea ce privește problemele de personal, respectiv încheierea și încetarea raporturilor de muncă a  asistenților personali, raporturi în care primăria este parte, în colaborare cu Biroul Resurse Umane;

           - asigură, la solicitarea cetățenilor, consilierea juridică a acestora, în ceea ce privește încheierea, modificarea și încetarea Contractului Individual de Muncă;

            - asigură, la solicitare, consilierea juridică a instituțiilor publice, fără personalitate juridică, subordonate Consiliului Local, în ceea ce privește organizarea recrutării și selecției personalului;

            - acordă consultanţă juridică cetăţenilor, persoanelor fizice şi juridice şi pune la dispoziţia acestora documentaţia necesară;  

            - asigură monitorizarea numărului de cetăţeni care apelează la serviciile Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni şi sunt direcţionaţi către celelalte compartimente de specialitate;

            - asigură diseminarea informațiilor de interes public, pe toate canalele mass-media și gestionează evidența acestora;

            - participă la elaborarea anuală a Studiului Socio – Economic al municipiului Aiud, pe baza datelor şi informaţiilor furnizate de instituţii;

            - participă la elaborarea anuală a Raportului primarului privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Aiud;

            - gestionează activitatea de soluţionare a petiţiilor conform O.G. nr. 27/2002;

            - colaborează la soluţionarea cererilor întocmite în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

            - participă la organizarea evenimentelor Primăriei şi ale Consiliului Local al municipiului Aiud;

            - participă la elaborarea materialelor de promovare ale Primăriei;

            - colaborează la derularea relaţiilor cu oraşele înfrăţite, asigurând relaţia dintre Primăriei şi municipalităţi în derularea diverselor parteneriate;

            - asigură arhivarea anuală a documentelor biroului;

            - colaborează cu serviciile şi birourile din cadrul Primăriei precum şi celelalte instituţii subordonate Consiliului Local în vederea informării corecte şi la timp a cetăţenilor;

            - monitorizează modul de soluţionare a problemelor cetăţenilor;

            - preia sesizările cetăţenilor şi le aduce la cunoştinţa şefului direct superior ierarhic;

            - reprezintă interesele instituţiei în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, în limita competenţelor stabilite de conducătorul instituţiei publice;

            - desfăşoară orice atribuţie încredinţată prin Dispoziţia Primarului municipiului Aiud sau de către superiorul ierarhic; 

            - prin conduita şi exemplul personal, în timpul şi în afara serviciului, este loial instituţiei Primăriei municipiului Aiud contribuind la ridicarea prestigiului acesteia;

            - în conformitate cu politica în domeniul calităţii implementată în instituţie trebuie să cunoască şi să aplice Procedura privind Redactarea Actelor, Procedura Operaţională privind Activitatea Biroului Comunicare şi Relaţii Publice şi să respecte procedurile SMC în vigoare.

            - elaborează proceduri operaţionale pentru activităţile procedurabile pe care le desfăşoară conform fişei postului în cadrul compartimentului;

            - actualizează procedurile operaţionale elaborate cu modificările legislative apărute;

            - identifică riscurile cu care se confruntă în activitatea pe care o desfăşoară şi le transmite şefului ierarhic pentru centralizare;

            - respectă cerinţele fiecărui standard aplicabil la nivelul compartimentului din care face parte.

            - în baza dispoziției Primarului deține funcția de expert diseminare în cadrul proiectului „Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni” unde are următoarele responsabilități:

    - organizarea evenimentelor (conferințe, seminarii,etc) din cadrul proiectului;

    - asigurarea publicității vizibilității proiectului in mediul on-line;

    - elaborarea materialelor de identitate vizuala;

    - distribuirea materialelor promotionale;

    - întocmire referate de necesitate;

    - întocmire rapoarte.

            - asigură informarea publică directă a persoanelor și informarea interinstituțională, fiind responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, în lipsa titularului numit.

 

Atribuțiile prevăzute în fișa postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Direcției Arhitect - șef, Birou Comunicare și Relații Publice, Compartiment Centrul de informații pentru cetățeni sunt:

             - participă la asigurarea comunicarii pe plan intern şi extern, gestionând informaţiile de interes public în vederea creării legăturii dintre instituţie şi mediul extern;

             - răspunde nevoii de informare a cetăţenilor, astfel încât aceştia să aibă acces sporit la informaţii, să-şi cunoască drepturile şi responsabilităţile; 

            - acordă asistenţă cetăţenilor în vederea rezolvării problemelor acestora cu promptitudine şi eficacitate;

            -  participă la elaborarea Studiului Socio - Economic al municipiului Aiud, pe baza datelor şi informaţiilor furnizate de instituţii;

            - participă la colectarea datelor şi participă la elaborarea anuală a Raportului Primarului şi a Raportului Viceprimarului municipiului Aiud;

            - participă la organizarea evenimentelor Primăriei şi ale Consiliului Local al   municipiului Aiud;

            - colaborează cu serviciile şi birourile din cadrul Primăriei precum şi cu celelalte instituţii subordonate Consiliului Local în vederea transmiterii informaţiei, corect şi la timp către cetăţeni;

            - asigură, când este cazul, înregistrarea documentelor în programul de Registratură;

            - asigură, când este cazul, înregistrarea persoanelor care au fost înscrise în audienţă la primar, viceprimar şi secretar şi răspunde solicitărilor acestora;

            - când este cazul, preia sesizările cetăţenilor şi le aduce la cunoştinţa şefului direct superior ierarhic;

            - participă la arhivarea anuală a documentelor;

            - reprezintă interesele instituţiei în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, în limita competenţelor stabilite de conducătorul instituţiei publice;

            - desfăşoară orice atribuţie încredinţată prin Dispoziţia Primarului municipiului Aiud sau de către superiorul ierarhic, în limitele competenței;

            - prin conduita şi exemplul personal, în timpul şi în afara serviciului, este loial instituţiei Primăriei municipiului Aiud contribuind la ridicarea prestigiului acesteia;

            -  în conformitate cu politica în domeniul calităţii implementată în instituţie trebuie să cunoască şi să aplice Procedura privind Redactarea Actelor, Procedura Operaţională privind Activitatea Biroului Comunicare şi Relaţii Publice şi să respecte procedurile SMC în vigoare;

            - când este cazul, preia şi verifică documentaţiile pentru eliberarea acordurilor/autorizaților pentru programul de funcţionare pentru  desfăşurarea activităţilor comerciale în municipiul Aiud ;

            - când este cazul, participă la elaborarea avizelor/ autorizaţiei de funcţionare pentru programul de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale în municipiul Aiud;

            - elaborează proceduri operaţionale pentru activităţile procedurabile pe care le desfăşoară conform fişei postului în cadrul compartimentului; actualizează procedurile operaţionale elaborate cu modificările legislative apărute;

            - identifică riscurile cu care se confruntă în activitatea pe care o desfăşoară;

            - transmite şefului ierarhic pentru centralizare riscurile identificate în activitatea pe care o desfășoară;

            - respectă cerinţele fiecărui standard aplicabil la nivelul compartimentului din care face parte;

            - întocmeşte documentele necesare decontării cheltuielilor angajate pentru evenimentele organizate de către Biroul Comunicare şi Relaţii Publice;

            -  participă la elaborarea materialelor de promovare ale Primăriei;

            - colaborează la derularea relaţiilor cu oraşele înfrăţite, asigurând relaţia dintre Primărie şi municipalităţi în derularea diverselor parteneriate, în limita competențelor stabilite;

            - acordă consiliere şi rezolvă, în limita competenţelor stabilite de conducerea instituţiei petiţiile şi problemele cetăţenilor de etnie romă;

            - asigură aplicarea programelor şi proiectelor din planul de implementare a Strategiei  de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor;

            - colaborează cu Grupul de Lucru Judeţean pentru Romi în vederea implementării H.G. nr. 430/2001, H.G. nr. 18/2015 şi a rezolvării problemelor identificate; 

            - elaborează, în colaborare cu compartimentele de specialitate ale Primăriei precum şi cu Grupul de Lucru Judeţean pentru Romi, Planul Local de Acţiune;

            - elaborează rapoarte semestriale privind stadiul aplicării H.G. nr. 430/2001, H.G. nr.18/2015 şi a Planului Local de Acţiune, care vor fi transmise Grupului de Lucru Judeţean pentru Romi din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Alba;

            - colaborează cu Direcţia Tehnică, în vederea derulării programelor cu finanţare externă prin furnizarea corectă şi la timp a informaţiilor solicitate, în legătură cu situaţia romilor;

            - colaborează cu Direcția de Asistenţă Socială, Serviciul Poliţia Locală, precum şi cu celelalte compartimente de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Aiud, în situaţiile legate de problema îmbunătăţirii situaţiei şi integrării romilor;

            - răspunde convocărilor la şedinţele Consiliului Local pentru a prezenta problemele cetăţenilor de etnie romă din municipiu;

            - informează permanent comunitatea romilor cu privire la actele normative şi oportunităţile de rezolvare a unor probleme ale romilor din localitate;

            - participă la programe de formare şi perfecţionare;

            - sprijină reprezentanţii sistemului sanitar în vederea includerii romilor în sistemul de asigurări de sănătate, înscrierea la medicul de familie, campanii de vaccinare şi de educare sexuală;

            - participă la identificarea şi rezolvarea cazurilor cu privire la procurarea documentelor de identitate ale cetăţenilor de etnie romă;

            -  se implică în diminuarea fenomenului cerşitoriei, în special a celei infantile, prin identificarea cerşetorilor, înştiinţarea părinţilor sau a Direcția de Asistenţă Socială, după caz;

            - colaborează cu instituţiile de învăţământ din municipiul Aiud în vederea monitorizării şi reducerii abandonului şcolar;

            - organizează întâlniri de lucru cu cetăţenii de etnie romă, în vederea rezolvării problemelor acestora;

            - la solicitarea conducătorului instituţiei, participă la programul de audienţe desfăşurat de primar în vederea identificării şi rezolvării problemelor cetăţenilor de etnie romă;

            - răspunde nevoii de informare şi consiliere a cetăţenilor de etnie romă, astfel încât aceştia să aibă acces sporit la informaţii, să-şi cunoască drepturile şi responsabilităţile;

            - îndosariază actele care au fost afişate la sediul instituţiei;

            - responsabil cu riscurile la nivelul Biroului Comunicare  și Relații Publice;

            - participă la conceperea pliantelor, afişelor şi altor materiale prin care se asigură informarea cetăţenilor şi promovarea imaginii instituţiei;

 

Bibliografia pentru concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut: Direcția Arhitect - șef, Birou Comunicare și Relații Publice, Compartiment Centrul de informații pentru cetățeni:

            - Constituția României, republicată;

            - Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: art. 20, 20^1-20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1-60^4, 62^1-62^13 şi Anexa 2;

            - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Ordonanța de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: Partea III Administrația publică locală:  Titlul IV, Titlul V, Titlul VI, Titlul VII; Partea VI Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice: Titlul I, Titlul II.

 

Atribuțiile prevăzute în fișa postului vacant de polițist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Poliția Locală, Birou Ordinea și liniștea publică, Paza bunurilor, Protecție civilă, Situații de urgență, Compartiment Ordinea și liniștea publică - Evidența persoanelor sunt:

           - acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice sau curăţeniei localităţii;

          - intervin la solicitările cetăţenilor la evenimentele semnalate telefonic sau prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;

          - acţionează, în condiţiile art. 6 lit. k) din Legea nr. 155/2010, pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;

         -  participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;

         -  în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;

          - conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;    - verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor unităţilor / subdiviziunilor administrativ - teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului.

          - cooperează în vederea verificării datelor cu caracter personal cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale competente, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;                                                                       -             -  constată contravenţiile date în competenţă şi aplică sancţiunile, potrivit legii;

         - verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului.

           - execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi in instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;      

            - asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;

            - îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege.

            - elaborează proceduri operaţionale pentru activităţile procedurabile pe care le desfăşoară conform fişei postului în cadrul compartimentului;

            - actualizează procedurile operaţionale elaborate cu modificările legislative apărute;

            - identifică riscurile cu care se confruntă în activitatea pe care o desfăşoară şi le transmite șefului ierarhic pentru centralizare;

            - respectă cerinţele fiecărui standard aplicabil la nivelul compartimentului din care face parte;

            - acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;

            - constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;

            - asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;

            - participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

            - conduce autoturismul din dotarea Serviciului Politia Locala din cadrul Primăriei municipiului Aiud.

 

Atribuțiile prevăzute în fișa postului vacant de polițist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Poliția Locală, Birou Ordinea și liniștea publică, Paza bunurilor, Protecție civilă, Situații de urgență, Compartiment Circulaţia pe drumurile publice sunt:

             - asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;

             - acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice sau curăţeniei localităţii;

             - verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

             - participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

             - participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;

              - sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;

              - acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;

              - asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

            - constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;

             - constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

            - constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;

             - constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;

             - aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

             - cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

             - poartă, peste uniforma specifică, în funcţie de anotimp, vestă sau scurtă cu elemente reflectorizante, pe care este imprimată emblema „POLIŢIA LOCALĂ”;

            -  poartă caschetă cu coafă albă;

            - efectuează semnalele adresate participanţilor la trafic numai cu bastonul reflectorizant;

           - elaborează proceduri operaţionale pentru activităţile procedurabile pe care le desfăşoară conform fişei postului în cadrul compartimentului;

            - actualizează procedurile operaţionale elaborate cu modificările legislative apărute;

            - identifică riscurile cu care se confruntă în activitatea pe care o desfăşoară şi le transmite şefului ierarhic pentru centralizare;

           - respectă cerinţele fiecărui standard aplicabil la nivelul compartimentului din care face parte.

          - conduce autoturismul din dotarea Serviciului Politia Locala din cadrul Primăriei municipiului Aiud.

 

Bibliografia pentru concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut: Serviciului Poliția Locală, Birou Ordinea și liniștea publică, Paza bunurilor, Protecție civilă, Situații de urgență, Compartiment Ordinea și liniștea publică - Evidența persoanelor și Compartiment Circulaţia pe drumurile publice:

             -  Constituția României, republicată;

             - Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: art. 20, 20^1-20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1-60^4, 62^1-62^13 şi Anexa 2;

              - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare :

              Partea III, Administrația publică locală: art. 75;

              Titlul IV: Unitățile administrativ-teritoriale în România : art. 95, art. 96, art. 97, art. 98, art. 99, art. 100, art. 101;

               Titlul V : CAP I, Autoritățile administrației publice locale: art. 105, art. 106, art. 107, art. 108;

              - Legea nr. 155 /2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

               - Hotărârea de Guvern nr. 1.332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.

 

               Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, număr de telefon 0258 861 310 interior 1013/fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, persoana de contact: Dancea Stînea Anamaria Irina, consilier în cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern, precum și  pe site-ul instituției: www.aiud.ro.

Formular înscriere

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.