SETARI


Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > Detalii

Primăria Municipiului Aiud organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a două posturi vacante

Data publicarii: 08.01.2020

Primăria Municipiului Aiud organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a două posturi vacante, cu normă întreagă, după cum urmează:

             - 1 funcție publică de conducere specifică de Arhitect  - șef al Direcției Arhitect - șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud;

             -  1 funcție publică de conducere de Director executiv al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

 

           Condiţiile de participare la concurs pentru postul de Arhitect  - șef al Direcției Arhitect - șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

             Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcții publice, prevăzute la art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  după cum urmează:

  a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) este apt din punct de vedere medical;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

    g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

     h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

     i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

    j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

     k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

           Condiţiile specifice pentru postul de Arhitect - șef al Direcției Arhitect - șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau în domeniul urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, conform art. 36^1 lit. b) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

            - absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor <LLNK 12011     1 12 2p2 153 59>art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

            - atestat eliberat de Registrul Urbaniștilor din România;

            - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 7 ani.

 

         BIBLIOGRAFIE pentru postul de Arhitect  - șef al Direcției Arhitect - șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

           1.  Constituția României, republicată;

           2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Cap. III Categoria înalţilor funcţionari publici (art. 20 – art.20^10), Cap. VI Cariera funcționarilor publici, Secțiunea a 2-a Perioada de stagiu (art. 60 – art.60^4), Secțiunea a 3^1-a Evaluarea performanţelor profesionale individuale  ale funcţionarilor publici (art. 62^1 – art. 62^13) și Anexa 2 (I. Criterii de performanţă pentru evaluarea îndeplinirii obiectivelor strategice ale înalţilor funcţionari publici, II. Criteriile de evaluare pentru funcţionarii publici debutanţi și III. Criterii de performanţă pentru funcţionarii publici de execuţie şi de conducere);

           3. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: Partea III Administrația publică locală (art. 75 - art. 248) și Partea VI Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice (art. 365 - art.562);

           4. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

           5. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;    

           6. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;     

           7. Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;     

           8. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

           9. Hotărârea de Guvern nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

           Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului, inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

           Atribuțiile prevăzute în fișa postului vacant, cu normă întreagă, funcție publică de conducere specifică de Arhitect - șef al Direcției Arhitect - șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud sunt:

     -  avizarea şi controlul implementării documentaţiilor de amenajare a teritoriului;

            - iniţierea, coordonarea şi consultanța în elaborare a documentaţiilor de

amenajare a teritoriului şi urbanism la nivel de municipiu;

            - avizarea  strategiilor de dezvoltare urbană, politicilor urbane, planurilor de acţiune ;                          

            - iniţierea, coordonarea şi consultanţa în elaborare  a strategiilor de dezvoltare urbană, politicilor urbane, planurilor de acţiune iniţiate de administraţia publică locală;     -           - avizarea şi controlul implementării instrumentelor de control al dezvoltării urbane (planuri de urbanism, zonificări, regulamente de urbanism şi construire, regulamente de administrare a proprietăţii);

            -  iniţierea, coordonarea şi consultarea în elaborare a instrumentelor de control al dezvoltării urbane ( planuri de urbanism,zonificări,regulamente de urbanism şi construire, regulamente de administrare a proprietăţii ) iniţiate de administraţia publică locală;

            - asigură integrarea competitivă a Municipiului Aiud şi a localităţilor componente  în contextul dezvoltării la nivel european, urmărind viziunea comună a actorilor implicaţi în proces prin adaptarea propunerilor locale şi regionale la strategiile şi politicile naţionale şi europene;  

             -  urmărirea şi evaluarea permanentă a rezultatelor neprevăzute din domeniul de activitate (pe măsură ce necesităţile şi resursele evoluează) precum şi propunerea de soluţii şi acţiuni eficiente de corectare a acestora ţinând cont de realitatea economică şi de dezvoltarea durabilă;                                                                                                                                                                                       

            - administrarea şi penalizarea conform legii a lucrărilor de construire/desfiinţare ilegale;

            - iniţierea şi coordonarea Land Informatiom System ( colectare,  stocare, administrare date urbane şi informaţii geospaţiale) şi participare la GIS ;

            - asigură evidenţa şi administrarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;

            - întocmirea,verificarea legalităţii din punct de vedere tehnic şi elaborarea actelor de autoritate în domeniu ( autorizaţii de construire/desfiinţare, acord unic, autorizaţii de comerţ stradal, regularizări de taxe de autorizare în construcţii, autorizaţii de funcţionare,adeverinţe de notare, certificate de nomenclatură stradală),

            - întocmirea,verificarea legalităţii din punct de vedere tehnic şi elaborarea actelor  informative (certificat de urbanism în vederea construirii/desfiinţării, operaţiuni notariale / comasări / parcelări /dezmembrări în vederea construirii, adeverinţe de intravilan extravilan,avize comisii de specialitate coordonate);

            - asigură consultarea populaţiei şi a factorilor interesaţi în procesul planificării urbane prin mediatizarea necesară pentru punerea în valoare a acţiunilor;

            - iniţierea, coordonarea şi controlul armonizării proiectelor de investiţii în infrastructură (tehnico – edilitară, rutieră);

            - iniţierea coordonarea şi controlul proiectelor de spaţii verzi / spaţii publice / cimitire;

            - coordonarea activităţii de protejare a monumentelor aflate în patrimoniul municipiului Aiud şi a localităţilor componente şi aparţinătoare;

            - coordonarea administrării patrimoniului public şi privat al municipiului Aiud şi a localităţilor componente şi aparţinătoare –terenuri;

            - adoptarea unor moduri de gestionare strategică în dezvoltarea spaţială care se

bazează pe instrumente administrative clare, dar flexibile;

     - coordonarea activităţii de protecţie a mediului;

     - iniţierea şi controlul efectelor proiectelor de revitalizare a zonelor municipiului Aiud şi a localităţilor componente şi aparţinătoare;

     - iniţierea modificărilor legislative necesare dezvoltării urbane armonioase a localităţii;

   - iniţierea şi coordonarea proiectelor de investiţii publice;

    - identificarea nevoilor prezente şi viitoare ale colectivităţii reliefând oportunităţile, avantajele, constrângerile şi implicaţiile acţiunilor;

   - sprijinirea iniţiativelor pentru ridicarea culturii civice;

   - stimularea parteneriatelor între sectorul public şi cel privat pentru punerea în valoare a investiţiilor, crearea de locuri de muncă şi atingerea coeziunii sociale

    - asigurarea activităţii de prognozare a dezvoltării urbane;

    - prin conduită şi exemplul personal în timpul şi în afara serviciului este loial instituţiei Primăriei Municipiului Aiud, contribuind la ridicarea prestigiului acestuia;

    - răspunde în faţa organelor ierarhice superioare de eventualele abateri ale conduitei sale ca persoană publică, răspunde de calitatea, legalitatea şi termenul de execuţie a lucrărilor pe care le întocmeşte ,     

    - în conformitate cu politica în domeniul calităţii implementată în instituţie trebuie să cunoască şi să aplice instrucţiunea privind activitatea din domeniul său de responsabilitate, strategii de informatizare şi să respecte procedurile în vigoare.                    

 

           Condiţiile de participare la concurs pentru postul de Director executiv al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcții publice, prevăzute la art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  după cum urmează:

  a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) este apt din punct de vedere medical;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

    g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

    j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

    k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

         Condiţiile specifice pentru postul de Director executiv al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință: științe economice;

            - absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor <LLNK 12011     1 12 2p2 153 59>art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

            - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 7 ani.

 

Bibliografie pentru postul de Director executiv al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

1.  Constituția României, republicată;

           2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Cap. III Categoria înalţilor funcţionari publici (art. 20 – art.20^10), Cap. VI Cariera funcționarilor publici, Secțiunea a 2-a Perioada de stagiu (art. 60 – art.60^4), Secțiunea a 3^1-a Evaluarea performanţelor profesionale individuale  ale funcţionarilor publici (art. 62^1 – art. 62^13) și Anexa 2 (I. Criterii de performanţă pentru evaluarea îndeplinirii obiectivelor strategice ale înalţilor funcţionari publici, II. Criteriile de evaluare pentru funcţionarii publici debutanţi și III. Criterii de performanţă pentru funcţionarii publici de execuţie şi de conducere);

3. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare : Partea III Administrația publică locală (art. 75 - art. 248) și Partea VI Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice (art. 365 - art.562);

4. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare: Titlul IX - Impozite şi taxe locale.

            Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului, inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

                                                                               

        Atribuțiile prevăzute în fișa postului vacant, cu normă întreagă, funcție publică de conducere de Director executiv al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud sunt:

         - întocmeşte şi susţine bugetul de venituri şi cheltuieli anual la activităţile bugetare şi autofinanţate în faţa ordonatorului principal de credite şi a Administraţiei Județene a Finanţelor     Publice Alba;

          - rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli, conform legislaţiei în vigoare;

       - trimestrial primeşte dările de seamă contabile de la instituţiile care sunt finanţate din bugetul local, le verifică dacă sunt în concordanţă cu cifrele aprobate şi nu există depăşiri de credite,   dacă sunt completate conform instrucţiunilor Ministerului Finanţelor, asigură centralizarea  acestora şi întocmirea dării de seamă proprii, precum şi depunerea la termenele fixate  la AJFP Alba,   împreună cu raportul explicativ asupra bilanţului contabil;

      - analizează corespondenţa repartizată Direcţiei Economice şi o distribuie subordonaţilor;

      - face propuneri de fundamentare a impozitelor şi taxelor locale ce se constituie venituri la bugetul local datorate de contribuabili persoane fizice, persoane juridice, etc.

      - face propuneri pentru majorarea sau diminuarea impozitelor şi taxelor locale stabilite în sumă fixă,  în limitele prevăzute de lege;

      -  fundamentează propunerile privind indexarea anuală a impozitelor şi taxelor locale, precum  şi a amenzilor, potrivit legii;

      - răspunde de recuperarea sumelor restante datorate de agenţii economici pe cale de decontare bancară, titlu executoriu sau executare silită, potrivit legii, asupra elementelor patrimoniale ale debitorilor, în cazul neachitării la termen a impozitelor şi taxelor locale, stabilite   de Consiliul Local;

      - stabileşte şi răspunde de aplicarea măsurilor legale ce se impun pentru respectarea     disciplinei financiare şi bugetare în scopul identificării, impunerii şi sancţionării evaziunii fiscale şi pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul local;

       - întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Aiud;

       - întocmeşte Raportul de specialitate privind Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al   municipiului Aiud;

      -  întocmeşte raportul privind contul de execuţie al bugetului local;

      - urmăreşte execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;

      - identificarea şi atragerea de surse noi de finanţare de pe piaţa de capital şi financiară (credite interne şi externe, obligaţiuni municipale)

      - asigură şi răspunde de încasarea veniturilor bugetului local şi utilizarea acestora conform prevederilor bugetare;

      - asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiar-contabile si taxe  şi impozite locale, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi dispoziţiile locale;

      - răspunde de întocmirea şi tehnoredactarea corespunzătoare a documentelor emise de către personalul din cadrul Direcţiei Economice;

      - răspunde pentru respectarea termenelor stabilite pentru diverse acţiuni în care sunt implicaţi angajaţii din subordinea sa, sau în care e implicat personal, sau sesizări sau cereri ale    cetăţenilor;

      - asigură organizarea inventarierii anuale, conform normelor legale;

      - urmăreşte perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din subordine;

      - susţine lucrările întocmite în cadrul Direcţiei Economice în faţa conducerii instituţiei, a Consiliului Local şi a organelor de control;

       - răspunde de calitatea şi termenul de execuţie a lucrărilor pe care le întocmeşte, precum şi de lucrările întocmite de personalul din subordine;

      - se adaptează la dinamica schimbărilor legislative şi pune în aplicare legile specifice   domeniului său de activitate;

      - gestionează resursele financiare;

      - răspunde de angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor din fondurile publice;

      - reprezintă interesele instituţiei publice în raporturile acesteia cu persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, în limita competenţelor stabilite de ordonatorul principal de credite.

      - îndeplineşte potrivit legii, orice alte atribuţii stabilite prin HCL, dispoziţiile primarului, precum  şi cele stabilite prin legi şi acte normative.

      - verifică procedurile elaborate de personalul din subordine;

      - stabileşte / revizuieşte obiectivele specifice direcţiei pe care o conduce, precum şi obiectivele individuale ale acestora, o dată pe an sau de câte ori intervin modificări în activitatea structurii pe care o conduce;

      - centralizează riscurile asociate activităţilor direcţiei şi le prezintă în şedinţele Echipei de Gestionare a Riscurilor din care face parte la nivel de instituţie, pentru analiză;

      - elaborează Registrul riscurilor la nivelul structurii pe care o conduce;

      - răspunde de implementarea standardelor de control intern la nivelul structurii pe care o conduce;

      - stabileşte indicatorii de performanţă asociaţi obiectivelor specifice structurii pe care o conduce;

      - contribuie la dezvoltarea sistemului de control intern al instituţiei prin activitatea pe care o desfăşoară la nivelul structurii pe care o conduce şi prin participarea la şedinţele Comisiei de monitorizare constituită la nivelul Primăriei Municipiului Aiud;

       - organizează şi răspunde de procesul de autoevaluare a sistemului de control intern la nivelul direcţiei pe care o conduce.

 

            Selecția dosarelor de înscriere - se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor:

            Proba scrisă - 12.02.2020, ora 11,00 la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Brătianu;

            Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

            Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

            a) formularul de înscriere (se obţine de la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, în format letric și în format editabil, prin accesarea paginii de internet a instituției, respectiv www.aiud.ro;

           b) curriculum vitae, modelul comun european;

           c) copia actului de identitate;

            d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

            e) copie a diplomei de studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă, conform prevederilor <LLNK 12011     1 12 2p2 153 59>art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

           f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

           g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

           h) cazierul judiciar;

           i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

            Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

            Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.   

            Documentul prevăzut la litera h) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

             Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția documentului prevăzut la litera c), care se poate transmite și în format electronic la adresa de e-mail: resurse@aiud.ro.

 

            Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 08.01.2020 - 27.01.2020 (ora 16,00), la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.

            Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, număr de telefon 0258 861 310 interior 1013/fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, persoana de contact: Morar Angela, consilier în cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern, precum și  pe site-ul instituției: www.aiud.ro.

Formular înscriere

Model adeverință

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.