SETARI


Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > Detalii

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a doi funcționari publici, care îndeplinesc condițiile de promovare

Data publicarii: 07.07.2020

Serviciul  Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud organizează în data de 07.08.2020, ora 10:00 (proba scrisă) - examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a doi funcționari publici, care îndeplinesc condițiile de promovare, după cum urmează :

                     - promovarea în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Administrare terenuri agricole, păduri, pajiști;

                     - promovarea în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului  Casierie, încasări venituri.

            Locul de desfășurare al examenului de promovare în grad profesional – sediul Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local: Aiud, str. Tribun Tudoran, nr.9.

             Condițiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut sunt cele prevăzute de art. 479 alin.(1), cu excepția literei b), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv :

a)    să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

b)    să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine” la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;

c)    să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată.

            Dosarul  de concurs  se depune de către candidați la sediul instituției în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului privind organizarea examenului de promovare, respectiv în perioada 07 iulie - 27 iulie 2020  și conține în mod obligatoriu:

a)     copie a carnetului de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b)    copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;

c)     formularul de înscriere.

            Probele stabilite pentru examen: selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și interviu.

BIBLIOGRAFIE

          pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut

 

 Pentru funcția publică din cadrul Compartimentului Casierie, încasări venituri

 

1.    Constituția României, republicată ;

2.    OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, Partea V – Titlul I,II- Partea VI– Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fondurile publice (Titlul I, Titlul II, Cap. I, II, V, VI,VIII,IX,X )

3.    Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată;

4.    Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

 

 Pentru funcția publică din cadrul Compartimentului Administrare terenuri agricole, păduri, pajiști

 

 

1.    Constituția României, republicată ;

2.    OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, Partea III – Titlul I,II,III și IV Partea VI – Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fondurile publice (Titlul I, Titlul II, Cap. I, II, V, VI,VIII,IX,X )

3.    Ordonanța Guvernului nr.137/2000, republicată, aprobată prin Legea nr.48/2002 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;

4.    OUG nr.34/2013 privind organizarea ,administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificările și completările ulterioare ;

5.    H.G. nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare ;

                 

    Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul  Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud, situată în Aiud, str. Tribun Tudoran nr.9, nr. telefon 0258/861593, fax 0258/861593 , e-mail : spapl @aiud.ro, persoana de contact: Haracsek Katalin Melinda, consilier  în cadrul  Compartimentul Resurse Umane .

 

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.