SETARI


Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > Detalii

Anunț concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut

Data publicarii: 12.11.2020

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, a patru funcționari publici ( doi funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud și doi funcționari publici din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, care îndeplinesc condiţiile de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut), după cum urmează:

                   - promovarea în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul  Direcției Economice, Compartiment Executare silită și încasare venituri;

                   -  promovarea în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Arhivă;

                   - promovarea în funcțiile publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Asistență socială și Protecția copilului;

      

      

Condiţiile de desfăşurare a concursului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut:

               Proba scrisă: 14.12.2020, ora 10,00 - sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion.I.C.Brătianu;

              Proba interviului se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

              Dosarele de concurs ale candidaților se vor depune în perioada 12.11.2019 - 02.12.2020, ora 16,00 (inclusiv) la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

      

Condiţiile de participare la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut:

               Pentru a participa la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ, condiţiile prevăzute de art. 479 alin. (1) lit. a), lit. c) și lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

               a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

             b) să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

             c)  să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

                      

              Dosarele de concurs la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 127 din H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

             a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

             b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

            c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

 

             c) formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008.

      

             Atribuțiile prevăzute în fișa postului vacant de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției Economice, Compartiment Executare silită și încasare venituri, sunt:

           

1.    Preia de la inspectorii din cadrul compartimentului constatare, impunere persoane fizice și juridice și/sau din baza de date, situaţiile privind obligaţiile scadente şi neachitate în cazul persoanelor fizice şi al persoanelor juridice ;

2.    Ţine evidenţa nominală legată de activitatea de executare silită, separat pentru persoane fizice

 si  persoane juridice ;

3. Urmărește și asigură încasarea impozitelor, a taxelor și a altor venituri ce constituie surse ale

bugetului local, evitând prescrierile;

4. Întocmeşte somaţii şi titluri executorii pentru persoane fizice şi juridice care au obligaţii scadente

 neachitate ;

 5. Aplică măsurile de sancţionare asupra terţului poprit în cazul nerespectării de către acesta a obligaţiilor ce-i  revin,  conform actelor normative menţionate;

6. Întocmește documentația în vederea înscrierii în tabloul creditorilor în cazul contribuabililor a căror executare silită este desfășurată de altă autoritate;

 7. Urmăreşte eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executarea silita;

8.Aplică măsurile legale cu privire la executarea silită a bunurilor imobile şi întocmeşte documentaţia corespunzătoare referitoare la identificarea  şi valorificarea acestora;

9. Efectuează demersurile necesare pentru identificarea bunurilor, domiciliului actual, precum și a veniturilor debitorilor;

10. Transmite titlul executoriu, împreună cu dosarul executării silite, organului competent în vederea

efectuării demersurilor de executare silită, dacă se constată că domiciliul fiscal al debitorului se află în raza teritorială a altui organ de executare;

11. Întocmește adrese de înființare a popririi pe venituri, care vor fi comunicate plătitorilor de venituri,

conform prevederilor legale, înștiințându-se totodată și debitorul despre înființarea popririi, în cazul în care în urma primirii informațiilor de la instituțiile abilitate se constată că debitorii realizează venituri;

12. Întocmește adrese de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești aflate în conturile bancare, înștiințându-se de asemenea și debitorul;

13. Întocmește adrese către terții popriți pentru sistarea popririi dacă debitorii au efectuat plăți voluntare pe parcursul procesului de executare silită;

14. Întocmește documentația necesară în vederea instituirii sechestrului, dacă se constată că debitorii figurează cu bunuri mobile sau imobile;

15. Preia procesele verbale de constatare a contravențiilor primite de la autoritățile emitente de procese verbale;

16. Verifică dacă sumele înscrise în procesele verbale de constatare a contravențiilor au fost achitate de către contribuabil, documentele de plată fiind evidențiate în baza de date;

17. Comunică preluarea în debit a proceselor verbale de constatare a contravențiilor către autoritățile

emitente a proceselor verbale;

18. Efectuează debitarea sumelor înscrise în procesele verbale de constatare a contravențiilor și

gestionează creanțele reprezentând amenzi;

19. Întocmește documentația necesară în vederea transformării amenzii în muncă în folosul comunității, în conformitate cu legislația în vigoare;

20. Restituie procesele verbale de constatare a contravențiilor către autoritățile emitente în situația în care acestea nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru preluarea în debit;

 21. Desfășoară activitate pe teren în vederea încasării creanțelor fiscale ale bugetului local;

 22. Asigură evidenţa taxelor de timbru şi a cheltuielilor de judecată;

 23. Operează zilnic în baza de date încasările efectuate prin bancă precum și cele efectuate în numerar pe teren, pe fiecare tip de venit bugetar;

 24.  Răspunde în faţa organelor ierarhice de eventualele abateri ale conduitei sale ca funcționar public;

 25. Prin conduită şi exemplu personal în timpul şi în afara serviciului este loial instituţiei în care

 lucrează, contribuind permanent la ridicarea prestigiului acesteia;

26. Aplică procedurile şi asigură respectarea obiectivelor în domeniul calităţii în conformitate cu

Sistemul de Asigurare a Calității implementat la Primăria Municipiului Aiud;

 27. Elaborează și actualizează proceduri operaţionale pentru activităţile procedurabile pe care le desfăşoară conform fişei postului;

     28. Identifică riscurile, realizează a evaluare preliminară a acestora iar apoi le comunică Responsabilului cu riscurile de la nivelul structurii.

 29. Îndosariază, leagă și numerotează documentele pe care le predă după expirarea termenului de păstrare în cadrul compartimentului, la arhiva instituției, pe bază de proces verbal, conform procedurii existente la nivelul instituției;

30. Aplică procedurile privind declararea stării de insolvență prevăzute de actele normative în vigoare (Legea 85/2014) şi întocmeşte documentaţia corespunzătoare;

31. Înscrie în baza de date mențiunile referitoare la starea de insolvență, reorganizare, faliment a contribuabililor;

32. Ține evidența debitorilor declarați insolvabili și reia anual demersurile de executare silită pentru a constata dacă aceștia au dobândit venituri, bunuri sau vor putea fi identificați în urma schimbării domiciliului;

33. Înscrie în baza de date mențiunile referitoare la sechestrele aplicate de executorii judecătorești asupra bunurilor contribuabililor;

34. Întocmește procese verbale de afișare se sediul instituției a publicațiilor de vânzare a bunurilor imobile, primite de la executorii judecătorești;

35. Întocmește anunțul colectiv sau individual de comunicare prin publicitate a actelor administrative fiscale emise;

 36. Atribuții privind protecția datelor cu caracter personal:

- să păstreze în condiții de strictețe parolele și mijloacele tehnice de acces la datele cu caracter personal pe care le prelucrează în virtutea atribuțiilor sale de serviciu;

- să interzică în mod efectiv și să împiedice accesul oricărui alt salariat la canalele de accesare a datelor personale disponibile pe computerul instituției cu ajutorul căruia își desfășoară activitatea;

- să manipuleze datele cu caracter personal stocate pe suport fizic la care are acces în virtutea atribuțiilor sale cu cea mai mare precauție, atât în ce privește conservarea suporturilor cât și în ce privește depunerea lor în locurile și în condițiile stabilite în procedurile de lucru;

- nu va divulga nimănui și nu va permite nimănui să ia cunoștință de parolele și mijloacele tehnice de acces în sistemele informatice pe care le utilizează în desfășurarea atribuțiilor de serviciu;

- nu va divulga nimănui datele cu caracter personal la care are acces, atât în mod nemijlocit cât și, eventual, în mod mediat, cu excepția situațiilor în care comunicarea datelor cu caracter personal se regăsește în atribuțiile sale de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul său ierarhic;

- nu va copia pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile în sistemele informatice ale instituției, cu excepția situațiilor în care această activitate se regăsește în atribuțiile sale de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul său ierarhic;

- nu va transmite pe suport informatic și nici pe un altfel de suport date cu caracter personal către sisteme informatice care nu se afla sub controlul instituției sau care sunt accesibile în afara instituției, inclusiv stick-uri USB, HDD, discuri rigide, căsute de e-mail, foldere accesibile via FTP sau orice alt mijloc tehnic, cu excepția situațiilor în care aceasta este prevăzută de normele legale în vigoare.

 

       Bibliografia pentru concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut: Direcția Economică, Compartiment Executare silită și încasare venituri:

1. Constituția României, republicată;

2. Ti<LLNK 12019    57182 341   0  8>tlul I şi <LLNK 12019    57182 341   0 70>II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

3. <LLNK 12000   137133 3=1   0 33>Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. <LLNK 12002   202 13 281   0 18>Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, TITLUL IX Impozite și taxe locale, cu modificările și completările ulterioare;

6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

       Atribuțiile prevăzute în fișa postului vacant de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Arhivă sunt:

1.    Urmăreşte respectarea prevederilor Nomenclatorului arhivistic al Primăriei municipiului Aiud în acţiunea de predare a documentelor de către compartimente la arhiva unităţii;

2.    Ține evidența documentelor  intrate pe bază de inventar și proces verbal de la compartimentele din cadrul instituției;

3.    Primeşte anual de la compartimentele Primăriei, pe bază de proces verbal şi inventare documentele compartimentelor pentru păstrarea în arhivă;

4.    Asigură conservarea arhivei în cele mai bune condiţii conform Instrucţiunilor;

5.    Predă materialul arhivistic cu termenul de predare expirat unităţilor specializate pentru reciclare;

6.    Eliberează copii certificate după documentele aflate în arhiva Primăriei;

7.    Eliberează adeverințe după documentele aflate în arhiva Primăriei;

8.    Desfăşoară activitate de relaţii cu publicul;

9.    Pune la dispoziţia cetăţeanului imprimate tip în funcţie de problema solicitată;

10. Susţine lucrările întocmite în faţa Şefului de Serviciu şi a organului de control;

11. Prin conduită şi exemplu personal în timpul şi în afara serviciului este loială instituţiei în care lucrează contribuind permanent la ridicarea prestigiului acesteia;

12. Răspunde în faţa organelor ierarhice de eventualele abateri ale conduitei sale ca funcţionar public ;

13. Execută orice altă sarcină specifică Compartimentului, conform rezoluţiilor scrise şi verbale ale Şefului de Serviciu, Secretarului Municipiului Aiud şi Primarului Municipiului Aiud.

14. Respectă cerinţele fiecărui standard aplicabil la nivelul compartimentului din care face parte.

15. Ține evidența cererilor și contractelor de vânzare-cumpărare depuse în baza Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale și de producție titularilor contractelor de închiriere

16. Ține evidența cererilor și contractelor de vânzare cumpărare a apartamentelor construite din fondurile statului, depuse în baza Legii nr. 61/1990

17. Ține evidența documentațiilor de atribuire conform art. 36, alin. 3 din Legea nr. 18/1991 a Fondului funciar, cu modificările și completările ulterioare, a cotei părți de teren aferent construcțiilor sau blocurilor de locuințe

18. Ține evidența nomenclaturii stradale – vechi și actuale și o comunică instituțiilor interesate , la cerere

19. Ține evidența Registrelor de rol privind impozitele și taxele locale și o comunică la instanțele de judecată, la cerere.

20. În conformitate cu politica în domeniul calităţii implementată, trebuie să cunoască şi să aplice procedurile SMC, inclusiv procedurile formalizate, conform OSGG nr. 600/2018;

21. Elaborează proceduri operaţionale/de sistem  pentru activităţile procedurabile pe care le desfăşoară conform fişei postului în cadrul compartimentului;

22. Actualizează procedurile operaţionale elaborate cu modificările legislative apărute.

23. Întocmește și redactează adeverințe, formulare și alte acte specifice compartimentului;

24. Răspunde de confidențialitatea datelor la care are acces, în afara celor cu caracter public;

25. Prezentele atribuții nu sunt limitative, putând fi completate și cu alte dispoziții emise de angajator.

 

 

Bibliografia pentru concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut: Compartimentului Arhivă:

      

1. Constituția României, republicată;

2. Ti<LLNK 12019    57182 341   0  8>tlul I şi <LLNK 12019    57182 341   0 70>II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

3. <LLNK 12000   137133 3=1   0 33>Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. <LLNK 12002   202 13 281   0 18>Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 16/1996 privind Arhivele naționale, republicată;

6. INSTRUCȚIUNI privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996.

 

 

1. Atribuțiile prevăzute în fișa postului vacant de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Direcției de Asistență Socială, Compartiment Asistență socială și Protecția copilului:

sunt:

 

- Primeşte şi înregistrează în registratura generală, cererile privind acordarea stimulentului educaţional (tichet social pentru grădiniţă) conform Legii 248/2015, cu modificările și completările ulterioare;

 -  Verifică actele doveditoare la cerere conform normelor metodologice;

 -  Întocmeşte anchete sociale la domiciliul solicitanţilor privind acordarea acestui beneficiu;

 - Redactează dispoziţii ale primarului privind acordarea, respingerea, modificarea, încetarea şi recuperarea stimulentului educaţional (tichet social pentru grădiniţă);

-  Verifică inopinat prezenţa şi analizează situaţia absenţelor transmisă lunar de către unitatea de învăţământ şi face propuneri justificate privind aprobarea cazurilor justificate pentru acordarea stimulentului educaţional (tichet social pentru grădiniţă);

  - Întocmeşte şi transmite, în suport electronic, lunar la AJPIS Alba borderoul cu titularii tichetelor sociale pentru grădiniţă;

- Întocmește și transmite lunar către Direcția economică dispozițiile primarului privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță  și borderoul cu titularii tichetelor sociale pentru grădiniță;

- Primeşte şi distribuie tichetele sociale pentru grădiniţă în baza unui borderou; 

-  Anexează la dosarele iniţiale toate actele depuse ulterior de titularii acestor dosare;

- Întocmeşte anchete sociale pentru obţinerea burselor şcolare, medicale de către elevi, care beneficiază de această formă de protecţie socială conform legii;

- Întocmeşte anchete sociale pentru obţinerea burselor sociale pentru studenți, care beneficiază de această formă de protecţie socială conform legii;

- Întocmeşte anchete sociale pentru minorii cu handicap şi pentru persoanele adulte cu handicap necesare la Comisia pentru Protecţia Copilului şi Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

- Întocmeşte anchete sociale și planul de servicii pentru minorii care beneficiază de servicii în cadrul centrelor de zi;

- Primeşte şi înregistrează în registratura generală, cererile privind înscrierea copiilor la creşă conform Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea şi funcționarea creșelor, actualizată;

- Redactează dispoziţia primarului privind stabilirea dreptului de acordare a serviciilor specializate în Creșa Aiud;

  - Redactează dispoziţia primarului privind modificarea contribuţiei lunare a părinţilor pentru serviciile acordate în creşă;

- Redactează dispoziţia primarului privind încetarea serviciilor acordate în creşă;

- Întocmeşte convenţiile de furnizare servicii la creșă, încheiate între părinţi/reprezentanţi legali ai copiilor şi Municipiul Aiud;

- Întocmeşte borderoul cu beneficiarii serviciilor acordate în creşă şi efectuează modificări în borderou ori de câte ori este nevoie;

- Întocmește referate de necesitate  pentru achizițiile care se fac în cadrul Creşei;

- Întocmeşte lunar borderoul de plată privind contribuţia părinţilor pentru serviciile acordate în creşă şi îl transmite către Direcţia Economică;

- Răspunde în termenul prevăzut de lege la petiţiile şi cererile care îi sunt repartizate spre soluţionare;

- Efectuează demersurile necesare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei pentru familiile şi persoanele îndreptăţite;

- Primește cererile privind acordarea subvenției la cădură și verifică actele doveditoare atașate la cerere;

- Întocmeşte anchete sociale pentru acordarea subvenţiilor la cădură;

- Răspunde de respectarea programului de muncă şi de folosirea integrală a timpului de lucru;

- Respectă păstrarea secretului profesional şi a confidenţialităţii lucrărilor pe care le execută şi au acest caracter;

- Respectă Codul de conduită al salariaţilor din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, ROF şi ROI al DAS;

- Elaborează proceduri operaţionale pentru activităţile procedurabile pe care le desfăşoară conform fişei postului în cadrul compartimentului;

-  Actualizează procedurile operaţionale elaborate cu modificările legislative apărute;

- Identifică riscurile cu care se confruntă în activitatea pe care o desfăşoară şi le transmite şefului ierarhic pentru centralizare;

-  Respectă cerinţele fiecărui standard aplicabil la nivelul compartimentului din care face parte;

- Distribuie ajutoare alimentare comunitare din partea UE conform Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate;

- Asigură păstrarea actelor cu care lucrează, arhivarea acestora şi predarea lor la arhivă;

-  Relaţii cu publicul, informaţii, consiliere;

- Îndeplineşte orice alte atribuţii specifice serviciului, conform rezoluţiilor scrise şi verbale ale directorului executiv și şefului de serviciu;

- În conformitate cu politica în domeniul calităţii implementată, trebuie să cunoască şi să aplice procedurile SMC, inclusiv procedurile formalizate, conform Ordinului nr. 600/2018.

           

             

       2. Atribuțiile prevăzute în fișa postului vacant de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Direcției de Asistență Socială, Compartiment Asistență socială și Protecția copilului:

 

           - Primeşte şi înregistrează în registratura generală, cererile privind înscrierea copiilor la creşă conform Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea şi funcționarea creșelor, actualizată;

 - Redactează dispoziţia primarului privind stabilirea dreptului de acordare a serviciilor specializate în Creșa Aiud;

  - Redactează dispoziţia primarului privind modificarea contribuţiei lunare a părinţilor pentru serviciile acordate în creşă;

- Redactează dispoziţia primarului privind încetarea serviciilor acordate în creşă;

- Întocmeşte convenţiile de furnizare servicii la creșă, încheiate între părinţi/reprezentanţi legali ai copiilor şi Municipiul Aiud;

- Întocmeşte borderoul cu beneficiarii serviciilor acordate în creşă şi efectuează modificări în borderou ori de câte ori este nevoie;

- Întocmește referate de necesitate  pentru achizițiile care se fac în cadrul Creşei;

- Întocmeşte lunar borderoul de plată privind contribuţia părinţilor pentru serviciile acordate în creşă şi îl transmite către Direcţia Economică;

- Efectuează vizite la domiciliul copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate și verifică, dacă sunt respectate prevederile art.104 -105 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările și completările ulterioare.    

-  Completează fișa de observație și fișa de identificare a riscurilor, pentru copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate conform Hotărârii nr. 691/2015.

-  Întocmește rapoarte de monitorizare, conform Hotărârii nr. 691/2015.

- Ține evidența într-un registru special pentru copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate;

- Conform dispoziției primarului nr. 467/17.07.2017 este desemnată responsabil de caz prevenire pentru copiii cu dizabilități și/sau pentru copiii cu cerințe educaționale speciale (CES);

- Identifică și previne situațiile de risc pentru copiii care nu sunt încadrați în grad de handicap sau orientați școlar/profesional;

- Efectuează evaluarea inițială dacă este vorba de un copil cu suspiciune de dizabilitate și/sau CES, conform Ordinului nr. 1985//2016; 

- Efectuează evaluarea socială pentru copii în vederea încadrării într-un grad de handicap sau pentru orientare școlară/profesională (de la caz la caz)

- Înregistrează în registrul special hotărârile de încadrare într-un grad de handicap eliberate de Comisia pentru Protecţia Copilului Alba pentru  minorii cu handicap;

- Întocmeşte  raport de anchetă socială pentru reevaluarea minorilor aflaţi în plasament familial, în centre de plasament, case de tip familial, asistenţi maternali;

- Întocmeşte planul de servicii conform Legii 272/2004 (actualizată, republicată), privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

- Înregistrează în registrul special Hotărârile eliberate de Comisia pentru Protecţia Copilului Alba privind minorii pentru care s-a instituit o măsură de protecţie;

- Întocmeşte anchete sociale pentru minorii care săvârşesc fapte penale şi nu răspund penal, solicitate de diverse instituţii;

- Efectuează demersurile necesare în soluţionarea oricărei sesizări (scrise, telefonice, etc.) referitoare la copilul care a fost victima abuzului, neglijării, exploatării, traficului exercitat de părinte/reprezentant legal;

- Întocmeşte anchete sociale și planul de servicii pentru minorii care beneficiază de servicii în cadrul centrelor de zi;

- Monitorizează lunar îndeplinirea  Acordului de Cooperare încheiat cu Asociaţia „Casa Nădejdii” Aiud privind susţinerea activităţilor desfăşurate în cadrul Centrului de zi Casa Nădejdii Aiud şi întocmeşte raport de vizită;

- Întocmeşte raport anual privind modul de îndeplinire al Acordului de Cooperare cu Asociaţia „Casa Nădejdii” Aiud;

- Monitorizează lunar îndeplinirea Acordului de Parteneriat încheiat cu Asociaţia „Un pas înainte Alexandra” privind susţinerea activităţilor desfăşurate în cadrul Centrului Multifuncţional „Sf. Cuvioasa Teodora” şi întocmeşte raport de vizită;

- Monitorizează lunar îndeplinirea Acordului de Parteneriat privind implementarea programului ”Prevenirea abandonului școlar” încheiat cu Asociația ”Filantropia Ortodoxă” Alba-Iulia și Școala Gimnazială ”Axente Sever ” Aiud.

- Întocmeşte anchete sociale pentru obţinerea burselor şcolare, medicale de către elevi, care beneficiază de această formă de protecţie socială conform legii;

- Răspunde în termenul prevăzut de lege la petiţiile şi cererile care îi sunt repartizate spre soluţionare;

- Efectuează demersurile necesare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei pentru familiile şi persoanele îndreptăţite;

- Răspunde de respectarea programului de muncă şi de folosirea integrală a timpului de lucru;

- Respectă păstrarea secretului profesional şi a confidenţialităţii lucrărilor pe care le execută şi au acest caracter;

- Respectă Codul de conduită al salariaţilor din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, ROF şi ROI al DAS;

- Elaborează proceduri operaţionale pentru activităţile procedurabile pe care le desfăşoară conform fişei postului în cadrul compartimentului;

-  Actualizează procedurile operaţionale elaborate cu modificările legislative apărute;

- Identifică riscurile cu care se confruntă în activitatea pe care o desfăşoară şi le transmite şefului ierarhic pentru centralizare;

- Distribuie ajutoare alimentare comunitare din partea UE conform Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate;

- Asigură păstrarea actelor cu care lucrează, arhivarea acestora şi predarea lor la arhivă;

- Relaţii cu publicul, informaţii, consiliere;

- Îndeplineşte orice alte atribuţii specifice serviciului, conform rezoluţiilor scrise şi verbale ale directorului executiv și şefului de serviciu;

- În conformitate cu politica în domeniul calităţii implementată, trebuie să cunoască şi să aplice procedurile SMC, inclusiv procedurile formalizate, conform Ordinului nr. 600/2018.

 

 

Bibliografia pentru concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut: Direcția de Asistență Socială - Compartiment asistență socială și Protecția copilului:

1. Constituția României, republicată;

2. Ti<LLNK 12019    57182 341   0  8>tlul I şi <LLNK 12019    57182 341   0 70>II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

3. <LLNK 12000   137133 3=1   0 33>Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. <LLNK 12002   202 13 281   0 18>Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 292/2011 asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

6. Legea nr. 448/006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

7. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

8. Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, număr de telefon 0258 861 310 interior 1013/fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, persoana de contact: Cipcigan Patricia Tatiana, șef birou al Biroului Resurse Umane, Control Intern, precum și  pe site-ul instituției: www.aiud.ro.

Formular înscriere

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.