SETARI


Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > Detalii

Primăria Municipiului Aiud, Judeţul Alba, organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante, cu normă întreagă

Data publicarii: 13.11.2020

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

                 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA, organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante, cu normă întreagă, respectiv:

            - 2 funcții contractuale de execuție de inspector de specialitate, grad IA din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud,

            - 1 funcție contractuală de execuție de inspector de specialitate, grad I din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud.

 

              Condiţiile specifice de participare la concurs pentru cele două posturi de inspector de specialitate, grad IA din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud sunt:

            -  studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

            - experiență profesională în domeniul proiectelor cu finanțare europeană (scriere și/sau implementare și/sau sustenabilitate/durabilitate) de minimum un an (dovedită printr-un act care probează activitatea: copie contract de muncă sau adeverință);

            - vechime în muncă: minimum 2 ani.

 

            Condiţiile specifice de participare la concurs pentru postul de inspector de specialitate, grad I din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud sunt:

            -  studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

            -  vechime în muncă: minimum 1 an.

 

 Concursul organizat pentru ocuparea celor trei posturi contractuale, constă în următoarele etape succesive:

            -  selecţia dosarelor de înscriere;

                         -  proba scrisă;

                         -  interviul.

   Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

              Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 3 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

            a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

            b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

           c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

           d) are capacitate deplină de exerciţiu;

            e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

            f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

           g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

              

            Condițiile de desfășurare ale concursului sunt:       

             Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 09.12.2020, ora 1000 - sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Brătianu;

            Data și locul desfășurării interviului: 14.12.2020 - sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Brătianu.

             Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 26.11.2020, ora 16,00 la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.

              Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

              a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

              b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

              c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiilor documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

               d) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

               e) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

              f) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

              g) curriculum vitae.

            Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

            În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

           

             Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

            BIBLIOGRAFIA pentru cele două posturi contractuale de execuție de inspector de specialitate, grad IA și pentru postul contractual de execuție de inspector de specialitate, grad I posturi existente în cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud:

            1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: Partea I, Partea a III-a, Partea a IV-a - Titlul I, Partea a VI-a - Titlul III și Partea a VII-a.

            2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare,

            3. Hotărârea de Guvern nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare,

            4. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancționarea neregulilor apărute în obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare,

            5. Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare,

            6. Programul Operațional Regional 2014-2020 – Ghidul Condiții Generale,

            7. Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 – Ghidul Condiții Generale,

            8. Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – Ghidul Condiții Generale .

           

            Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului, inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

Calendarul de desfășurare al concursului:

 

13.11.2020 - 26.11.2020

perioada de depunere a dosarelor de concurs

27.11.2020 - 02.12.2020

selecția dosarelor de concurs

03.12.2020

afișare rezultate selecție dosare de concurs

04.12.2020

depunere contestații rezultate selecție dosare de concurs

07.12.2020

soluționare contestații rezultate selecție dosare de concurs și afișare rezultate contestații selecție dosare de concurs

09.12.2020

desfășurarea probei scrise și afișare rezultate proba scrisă

10.12.2020

depunere contestații rezultate proba scrisă

11.12.2020

soluționare contestații rezultate proba scrisă și afișare rezultate contestații proba scrisă

14.12.2020

desfășurarea probei interviu și afișare rezultate proba interviu

15.12.2020

depunere contestații rezultate proba interviu

16.12.2020

soluționare contestații rezultate proba interviu și afișare rezultate contestații proba interviu

17.12.2020

comunicare rezultate finale concurs

 

          Rezultatele, la fiecare probă, precum și rezultatele finale ale concursului, vor fi afișate la sediul instituției și pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Aiud, www.aiud.ro.

 Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, telefon 0258 861310 interior 1013 /fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro. Persoana de contact: Cipcigan Patricia Tatiana, șef birou în cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern.

Formular înscriere

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.