SETARI


Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > Detalii

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată determinată a unui post temporar vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Direcției Economice

Data publicarii: 16.11.2020

Primăria Municipiului Aiud organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată determinată a unui post temporar vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Direcției Economice, Compartiment Impozite și taxe locale persoane fizice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, concurs organizat în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

 

             Durata timpului de muncă pentru funcția publică de inspector este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână, reprezentând durată normală a timpului de muncă.

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

            -  Proba scrisă:   03.12.2020, ora 1100 - sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Brătianu;

            - Interviul: se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

            - Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada  16.11.2020 - 23.11.2020      (ora 16,00), la sediul Primăriei Municipiului Aiud.

Condiţiile de participare la concurs:

            -  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în  în ramura de știință: științe economice.

            - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an.

             Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcții publice, prevăzute la art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  după cum urmează:

  a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) este apt din punct de vedere medical;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

    g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

     h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post - condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

     i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

     j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

     k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

            Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, număr de telefon 0258 861 310 interior 1013/fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, persoana de contact: Dancea Stînea Anamaria, consilier în cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern, precum și pe site-ul instituției: www.aiud.ro.

                                                                       

BIBLIOGRAFIE și TEMATICA pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Direcției Economice, Compartiment Impozite și taxe locale persoane fizice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

 

1. Constituția României, republicată;

2. Ti<LLNK 12019    57182 341   0  8>tlul I şi <LLNK 12019    57182 341   0 70>II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

3. <LLNK 12000   137133 3=1   0 33>Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. <LLNK 12002   202 13 281   0 18>Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, TITLUL IX Impozite și taxe locale;

6. Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului, inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

        Atribuțiile stabilite în fișa postului pentru postul temporar vacant de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Direcției Economice, Compartiment Impozite și taxe locale persoane fizice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud sunt:

  1. Preia declarațiile de impozite și taxe locale de la persoane fizice, verifică modul de completare a declarațiilor de impunere și actele prin care se atestă dobândirea proprietății bunurilor de către contribuabili și le operează în cadrul soft-urilor specifice

   2.Constată materia impozabilă, stabileşte impozitele si taxele care constituie surse ale bugetului local, în cazul persoanelor fizice;

   3. Identifică si sancţionează încălcări ale legislației fiscale, potrivit dispoziţiilor legale in vigoare;

   4. Emite și comunică contribuabililor deciziile de impunere;

   5. Recalculează impozitul în cazul în care au intervenit modificări de proprietate;

   6. Urmărește și asigură încasarea impozitelor, a taxelor și a altor venituri ce constituie surse ale bugetului local, evitând prescrierile, în cazul persoanelor fizice;

   7. Analizează și soluționează cererile, contestaţiile, reclamaţiile si sesizările contribuabililor privind impozitele, taxele si alte obligaţii faţă de bugetul local în cadrul competenţelor acordate;

   8. Întocmeste referate de scădere a debitelor la rol dacă se constată neconcordanţă între evidenţele fiscale  şi constatările făcute pe teren;

   9. Verifică cererile de restituire de sume de natura impozitelor și taxelor locale și întocmește referate de restituire și decizii de restituire a sumelor de la bugetul local, pentru sumele reprezentând impozite și taxe locale aflate în evidența serviciului, achitate și nedatorate de către contribuabili;

   10. Întocmeşte înştiinţari de plată pentru cazurile restante, calculează şi încasează  majorări de întârziere pentru neplata la termen a impozitelor si taxelor locale;

   11. Efectuează activitatea de control fiscal precum și deplasări pe teren în vederea clarificării situației fiscale a contribuabililor şi întocmeşte raport de inspecţie fiscală pentru fiecare persoană fizică verificată;

  12. Întocmește procese verbale în cazul constatărilor efectuate la fața locului sau a controalelor inopinate;

  13. Răspunde de corectitudinea calculelor privind stabilirea obligaţiilor fiscale ale contribuabililor;

  14. Verifică situația fiscală a contribuabilului în vederea eliberării certificatelor fiscale sau a situației patrimoniului contribuabilului;

   15. Desfășoară activitate pe teren în vederea constatării și actualizării materiei impozabile și a încasării impozitelor și taxelor locale;

   16. Emite certificate de atestare fiscală și alte acte solicitate de contribuabili, în legătură cu situația fiscală a acestora;

   17. Consiliază contribuabilii în vederea întocmirii declarațiilor de impunere și în orice alte probleme în legătură cu impozitele și taxele locale;

   18. Analizează, soluționează și operează în baza de date cererile de scutire de la plata impozitelor și taxelor locale, în conformitate cu prevederile legale;

   19. Păstrează în condiții de securitate dosarele contribuabililor;

   20. Răspunde de aranjarea corectă a dosarelor fiscale pe fiecare contribuabil și pe adrese;

   21. Răspunde disciplinar față de documentele din dosarele fiscale la care are acces;

   22. Elaborează proceduri operaționale pentru activitățile procedurale pe care le desfășoară conform fișei postului;

   23. Actualizează procedurile operaţionale elaborate cu modificările legislative apărute;

   24. Efectuează impunerea din oficiu a contribuabililor care nu și-au întocmit declarații de impunere

   25. Oferă informații cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale în conformitate cu legislația în vigoare;

   26. În situația în care se constată erori a căror cauză nu se poate stabili sau se constată lipsa elementelor necesare stabilirii corecte a creanțelor bugetare locale se va solicita în scris prezența contribuabilului la sediul instituției în vederea efectuării corecturilor necesare, sau după caz efectuarea controlului fiscal la domiciliul contribuabilului;

   27. Identifică riscurile, realizează o evaluare preliminară a acestora iar apoi le comunică Responsabilului cu riscurile de la nivelul structurii;

   28. Răspunde de respectarea termenelor de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu conform programării stabilite;

   29. Răspunde în faţa organelor ierarhice de eventualele abateri ale conduitei sale ca funcționar public;

   30. îndosariază, leagă și numerotează documentele pe care le predă, pe bază de proces verbal, la arhiva instituției, după expirarea termenului de păstrare în cadrul compartimentului, conform procedurii aprobate la nivelul instituției;

   31. Asigură, răspunde, cunoaște și implementează instrucțiunile proprii și prevederile elementelor de sistem în concordanță cu sistemul de asigurare a calității  implementat în Primăria municipiului Aiud.

                                                                       

  Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

    a) formularul de înscriere (se obţine de la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, în format letric și în format editabil, prin accesarea paginii de internet a instituției, respectiv www.aiud.ro;

    b) curriculum vitae, modelul comun european;

    c) copia actului de identitate;

    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

     e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

     f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

     g) cazierul judiciar;

     h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

   

 Adeverinţele prevăzute la lit. e) care au un alt format decât cel prevăzut în HG nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare,  trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

 

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

 Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Formular înscriere

Model adeverință

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.