SETARI


Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > Detalii

Primăria Municipiului Aiud organizează la sediul instituției concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de inspector - Direcția de Asistență Socială

Data publicarii: 17.02.2021

Primăria Municipiului Aiud organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud, Compartiment Beneficii sociale și Autoritate tutelară,

            organizat în baza art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

            Durata timpului de muncă pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână, respectiv durată normală a timpului de muncă.

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

            -  Proba scrisă: 23.03.2021, ora 1100 - sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Brătianu;

            - Interviul: se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

            - Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada  17.02.2021 - 08.03.2021 (ora 16,00), la sediul Primăriei Municipiului Aiud.

 

           Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcții publice, prevăzute la art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  după cum urmează:

  a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) este apt din punct de vedere medical;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

    g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post - condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

    j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

    k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

            Condiţiile de participare la concurs pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant:

            - studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

 

         BIBLIOGRAFIA și TEMATICA pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud, Compartiment Beneficii sociale și Autoritate Tutelară:

            1. Constituția României, republicată;

2. Ti<LLNK 12019    57182 341   0  8>tlul I şi <LLNK 12019    57182 341   0 70>II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

            3. <LLNK 12000   137133 3=1   0 33>Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            4. <LLNK 12002   202 13 281   0 18>Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            5. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

            6. Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare.

 

        Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului, inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

               ATRIBUȚIILE stabilite în fișa postului pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud, Compartiment Beneficii sociale și Autoritate tutelară:

            - organizează şi urmăreşte activitatea  constând în lucrări comunitare de interes local, efectuate de persoanele apte de muncă beneficiare ale ajutorului social în baza Legii 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

            - întocmeşte împreună cu SPAPL Aiud un Plan de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, plan care se aprobă anual prin hotărâre a Consiliului Local;

            - transmite Planul de acţiuni şi lucrări de interes local către AJPIS Alba;

            - respectă şi duce la îndeplinire Planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, conform Legii 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare, aprobat anual prin HCL;

            - efectuează prezența zilnică a persoanelor beneficiare de ajutor social care trebuie să presteze ore de muncă în folosul comunității;

            - întocmeşte lunar situația cu activităţile desfăşurate de către beneficiarii de ajutor social, conform planului aprobat;

            - transmite situația cu activităţile desfăşurate de către beneficiarii de ajutor social către AJPIS Alba;

            - evidenţiază în fişele de pontaj orele de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social;

            - ţine permanent legătura cu delegații sătești, comunicându-le lunar acestora adresele privind persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social, care trebuie să presteze orele de muncă în folosul comunităţii;

            - solicită lunar delegațiilor sătești pontajele privind efectuarea orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social

            - colaborează direct cu SPAPL Aiud în ceea ce priveşte punerea în aplicare a programelor elaborate pentru persoanele apte de muncă;

            - răspunde de realizarea la timp și de calitatea lucrărilor care îi sunt repartizate pentru a fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social;

            - însoţeşte pe teren persoanele apte de muncă şi verifică modul în care aceştia respectă cerinţele privind calitatea lucrărilor, corelat cu programul de lucru aprobat;

            - sesizează şeful ierarhic superior şi primarul cu privire la abaterile constatate sau unele modificări inerente, respectiv decalaje care pot să apară pe parcursul derulării lucrărilor încredinţate;

            - afişează lunar tabelul nominal cu persoanele apte de muncă, la avizierul de la sediul DAS;

            - în data de 25 a fiecărei luni prezintă la DAS, foaia colectivă de prezenţă a persoanelor apte de muncă, beneficiare de ajutor social;

            - răspunde de gestionarea uneltelor folosite de către beneficiarii de ajutor social pentru desfăşurarea lucrărilor comunitare de interes local;

            - distribuie ajutoare alimentare comunitare din partea UE conform Programului operațional  Ajutorarea persoanelor defavorizate;

            - supraveghează beneficiarii de ajutor în  manipularea ajutoarelor alimentare, când este cazul, în vederea derulării Programului operațional  Ajutorarea persoanelor defavorizate;

            - răspunde de efectuarea unor lucrări necesare înhumării persoanelor decedate, fără aparţinători, care îi sunt repartizate pentru a fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social ( săpat groapă, transport sicriu, acoperit groapă, etc.);

            - respectă Codul de conduită al salariaţilor din cadrul Primăria Municipiului Aiud şi ROF DAS;

            - respectă regulile de protecţia muncii şi PSI, conform actelor normative în vigoare şi a instrucţiunilor efectuate;

            - asigură păstrarea actelor cu care lucrează, arhivarea acestora şi predarea lor la arhivă;

            - respectă păstrarea secretului profesional şi a confidenţialităţii lucrărilor pe care le execută şi au acest caracter;

            - răspunde de respectarea programului de muncă şi de folosirea integrală a timpului de lucru;

            -  relaţii cu publicul, consiliere, informare;

            -  îndeplineşte orice alte atribuţii specifice serviciului, conform rezoluţiilor scrise şi verbale ale directorului executiv.

          - aplică procedurile privind activitatea specifică şi respectă prevederile reglementărilor privind asigurarea calităţii, reglementate prin OSGG 600/2018 și procedurile reglementate prin sistemul de asigurarea calității

 

  Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

    a) formularul de înscriere (se obţine de la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, în format letric și în format editabil, prin accesarea paginii de internet a instituției, respectiv www.aiud.ro);

    b) curriculum vitae, modelul comun european;

    c) copia actului de identitate;

    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

    e) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

    f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

    g) cazierul judiciar;

    h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

            Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

            Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

            Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

            Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, număr de telefon 0258 861 310 interior 1013/fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, persoana de contact: Morar Angela, consilier în cadrul  Biroului Resurse Umane, Control Intern, precum și pe site-ul instituției: www.aiud.ro.

 

Formular înscriere

 

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.