SETARI


Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > Detalii

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local organizează concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unor posturi contractuale de execuție vacante, cu normă întreagă, din cadrul Biroului Seră, Zone verzi

Data publicarii: 22.02.2021

În conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ;

      Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran Nr.9, organizează concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminată a următoarelor posturi contractuale de execuție vacante, cu normă întreagă, din cadrul Biroului Seră, Zone verzi : - muncitor calificat, treapta profesională II – 2 posturi;

                              - muncitor calificat, treapta profesională III – 2 posturi ;

   Condiţii  specifice de participare la concurs :

                muncitor calificat, treapta profesională II

                   -  studii medii/școală profesională/ studii generale ;

        -  vechime în muncă : minimum  6 ani ;

    muncitor calificat, treapta profesională III

                   -  studii medii/școală profesională/ studii generale ;

        - vechime în muncă : minimum  3 ani ;

 

    Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidații trebuie să îndeplinească condițiile  prevăzute la art.3 din H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

a)    are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)    cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)    are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)    are capacitate deplină de exerciţiu;

e)    are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)     îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)    nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie ,care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;     

 Concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat, treapta profesională II și de muncitor calificat, treapta profesională III constă în următoarele etape succesive:

        - selecția dosarelor de înscriere ;

        - proba practică ;

       -  interviu  ;

     Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații admiși la etapa precedentă.

          Condițiile de desfășurare a concursului:

      Data, ora și locul desfășurării probei practice: 16.03.2021, ora 10,00 - sediul Serviciului Public de  Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, Aiud, str. Tribun Tudoran nr.9  ;   

      Data, ora și locul desfășurării interviului : 19.03.2021, ora 10,00 - sediul Serviciului Public de  Interes Local Administraţia Patrimoniului Local , Aiud, str. Tribun Tudoran nr.9  ;

      Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 05.03.2021, ora 15,00 la sediul Serviciului Public de Interes Local Admininistrația Patrimoniului Local – Compartiment Resurse Umane ;

 

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

            a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

            b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

            c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

           d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele  care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

            e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

             f)  adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată  cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

            g)  curriculum vitae;

 în cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, sau în copii legalizate.  

                                              

  Calendarul de desfăşurare a concursului:

22.02.2021 – 05.03.2021

- perioada de depunere a dosarelor de concurs

08.03.2021 – 09.03.2021

- selecția dosarelor de concurs

10.03.2021

- afișare rezultate selecție dosare de concurs

11.03.2021

- depunere contestații rezultate selecție dosare de concurs

12.03.2021

-soluționare contestații rezultate selecție dosare de concurs și afișare rezultate contestații selecție dosare

16.03.2021

- desfășurare proba practică și afișare rezultate proba practică

17.03.2021

- depunere contestații rezultate proba practică

18.03.2021

- soluționare contestații rezultate proba practică și afișare rezultate contestații proba practică

19.03.2021

- desfășurarea probei interviu și afișare rezultate interviu

22.03.2021

- depunere contestații rezultat proba interviu

23.03.2021

- soluționare contestații rezultate proba interviu și afișare rezultate contestații proba interviu

24.03.2021

- comunicare rezultate finale

 

   Rezultatele la fiecare probă, precum și rezultate finale ale concursului , vor fi afișate la sediul Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local și pe pagina de internet www.aiud.ro.

   BIBLIOGRAFIA  :

1.    Legea nr.319/2006 ,a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare ( Cap. III ,IV)

2.    Hotărâre nr.1048/2006, privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

3.    Legea nr.307/2006 ,privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

4.     Florin Petrescu - Lucrări de întreținere în parcuri și grădini – editura Ceres, București,1983 – Capitolul III – Principalele lucrări de întreținere ce se aplică elementelor constitutive ale spațiilor verzi : 

  I . Vegetația – plantațiile ;

  II. Peluzele – gazonul

5.    Manual de utilizare motounelte ( motocositoare, mașina de tuns gazon)

 

     TEMATICA :    

          1. Obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă ;

          2. Reguli de utilizare a echipamentului individual de protecție și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească ;

          3. Obligații generale privind apărarea împotriva incendiilor ;

          4. Tăierile ce se aplică arborilor foioși din aliniamentele de pe străzi și aleile din parcuri ;

          5. Tăierea arborilor pentru parcuri (masive, grupuri, solitari) ;

          6. Tăierile ce se aplică arbuștilor ornamentali plantați solitari, în grupuri, boschete și masive;

          7. Tăierile ce se aplică gardurilor vii ;

          8. Tăierile ce se aplică plantelor decorative arbustive, foioase și rășinoase care acoperă solul, înlocuitoare ale gazonului ;

          9. Tăierile ce se aplică trandafirilor

         10.Tunderea gazonului

         11.Instrucțiuni de utilizare a motouneltelor (motocositoare, mașina de tuns gazon ) ;

    Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului, inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.              

      Relaţii suplimentare se pot obţine  la sediul  Serviciului  Public  de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local , la Compartimentul Resurse Umane și la nr. telefon 0258/861593 interior 13 și pe adresa de e-mail : spapl@aiud.ro.

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.