SETARI


Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > Detalii

Anunț privind organizarea examenului pentru promovarea în grad profesional imediat superior a personalului contractual de execuție din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție Municipală de Cultură

Data publicarii: 12.08.2021

În conformitate cu prevederile art. 41 alin (2) și alin (7) din Anexa la H.G.R nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție Municipală de Cultură, organizează, la sediul Bibliotecii Liviu Rebreanu, str. Transilvaniei, nr. 1, examen de promovare într-un grad imediat superior pentru un post contractual din cadrul Bibliotecii Liviu Rebreanu, după cum urmează:

-     din funcția contractuală de execuție de bibliotecar grad profesional II S, care prin transformare va deveni funcția contractuală de execuție de bibliotecar grad profesional I S, în cadrul biroului Biblioteca „Liviu Rebreanu” din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție Municipală de Cultură (1 post).

 

Examenul va consta în proba scrisă care va avea loc în data de 27.08.2021, ora 1000 la sediul Bibliotecii Liviu Rebreanu, Aiud, str. Transilvaniei, nr. 1.

 

a)     Pentru a putea participa la examenul de promovare în grad imediat superior, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

-       să fi obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.

-       să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional din care promovează;

 

b)     În vederea participării la examen, canditatul va depune la secretariatul comisiei de examen, asigurat la nivelul Centrului Multicultural Liviu Rebreanu Aiud, Direcție Municipală de Cultură/Cămin Cultural Ciumbrud, str. Vasile Lucaciu, nr. 1, până la data de 23.08.2021, inclusiv, dosarul de înscriere care va cuprinde următoarele documente

-  cererea de înscriere la examen, adresată managerului instituției;

-  adeverinţă care să ateste vechimea în gradul profesional din care promovează;

-  copie după ultimele trei rapoarte de evaluare a performanțelor profesionale individuale;

-  referat de evaluare întocmit de șeful ierarhic și aprobat de managerul instituției.  

 

c)      Examenul se organizează cu respectarea prevederilor H.G. nr.286/2011, actualizată:

-  proba scrisă: în ziua de 27.08.2021 ora 1000 la sediul Bibliotecii „Liviu Rebreanu” din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție Municipală de Cultură;

-  dosarul de înscriere la examen se va depune la sediul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție Municipală de Cultură/Cămin Cultural Ciumbrud, începând cu data de 13.08.2021, până la data de 23.08.2021, inclusiv;

-  verificarea dosarului de examen și afișarea rezultatului: până la data de 24.08.2021, inclusiv.

-  Rezultatele examenului se afișează în termen de 1 zi lucrătoare de la data susținerii acestuia.

-  Contestațiile se pot depune în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor.

-  Rezultatele finale se afișează în termen de 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestației.

 

d)     Bibliografie:

-  Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, actualizată, privind Codul administrativ;

-  Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Legea privind Depozitul legal de documente nr. 111/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-  Art.1 - art. 4 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Tematică:

-  Sîrghie Anca, Relaţii cu publicul în bibliotecă, partea I, Sibiu, Editura Alma Mater, 2004;

-  Manual de biblioteconomie pentru bibliotecile mici, Bucureşti, 1993;

 

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului, inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție municipală de cultură/Cămin Cultural Ciumbrud, str. Vasile Lucaciu, nr. 1, telefon: 0258 861703 sau e-mail: cultura@aiud-art.ro.

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play


NEWSLETTER


Cautare Google


Acest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.