SETARI


Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > Detalii

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuţie de expert, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției Arhitect - Șef

Data publicarii: 09.09.2021

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuţie de expert, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției Arhitect - Șef, Compartiment Strategii de informatizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud,

organizat în baza art. V din O.G. nr. 17/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

            Durata timpului de muncă pentru funcția publică de execuție de expert, clasa I, grad profesional asistent este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână, respectiv durată normală a timpului de muncă.

            Condiţiile de desfăşurare ale concursului:

            - Proba suplimentară pentru testarea cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației: 11.10.2021, ora 1000 - sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Brătianu;

            -  Proba scrisă: 12.10.2021, ora 1100 - sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Brătianu;

            - Interviul: se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

            - Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 09.09.2021 - 28.09.2021  (ora 16,00), la sediul Primăriei Municipiului Aiud.

            Condiţiile de participare la concurs pentru postul de expert, clasa I, grad profesional asistent sunt:

            - studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință: matematică; ramura de știință: informatică; ramura de știință: inginerie electrică, electronică și telecomunicații; ramura de știință: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației;

            - cunoștințe PC - nivel avansat din:

    I. Concepte de bază ale tehnologiei informației (IT)

   II. Utilizarea computerului și organizarea fișierelor

  III. Procesare de text

  IV. Calcul tabelar

   V. Baze de date

  VI. Prezentări

 VII. Informație și comunicare

            - vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an.

        Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcții publice, prevăzute la art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  după cum urmează:

           a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

           b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

           c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

            d) are capacitate deplină de exerciţiu;

            e) este apt din punct de vedere medical;

           f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

             g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

            h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post - condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

              i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

             j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

             k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

            BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA pentru postul de expert, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției Arhitect - Șef, Compartiment Strategii de informatizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud:

            1. Constituția României, republicată;

2. Ti<LLNK 12019    57182 341   0  8>tlul I şi <LLNK 12019    57182 341   0 70>II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

            3. <LLNK 12000   137133 3=1   0 33>Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            4. <LLNK 12002   202 13 281   0 18>Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

           5. Totul despre Hardware -Winn L. Rosch - Editura Teora

           6. Rețele de calculatoare - Petre Norton - Editura ALL;

            7. MOC 20411 - Administering Windows Server 2012.                                            

           

            Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului, inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

            Programa analitică pentru proba suplimentară de verificare a cunoștințelor în domeniul IT - nivel avansat se poate descărca de pe site-ul instituției, respectiv www.aiud.ro.

            ATRIBUȚIILE stabilite în fișa postului pentru postul de expert, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției Arhitect - Șef, Compartiment Strategii de informatizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud sunt:

             - pune în practică Strategia de informatizare a Primăriei municipiului Aiud, în conformitate cu programul aprobat de Primar şi Consiliul Local Aiud;

            - participă la implementarea proiectelor cu finanţare externă din domeniul IT;

            - participă la achiziţionarea aplicaţiilor software în conformitate cu Strategia de informatizare;

            - proiectează şi dezvoltă aplicaţii software în conformitate cu Strategia de informatizare,

            - dezvoltă, actualizează şi implementează noi pachete de programe care să permită informatizarea activităţilor;

            - dezvoltă şi menţine în exploatare aplicaţiile Chirii, Gestiune mopede/alte utilaje și Curs valutar;

            -  participă la administrarea şi întreţinerea reţelei  de calculatoare;

            -  acordă asistenţă tehnică celorlalte compartimente din primărie;

            - acordă servicii de instruire şi consultanţă permanentă pentru celelalte compartimente şi birouri privind aplicaţiile ce le exploatează, depanările curente ale acestor programe, precum şi utilizarea echipamentelor;

            - asigură consultanţă şi colaborează în mod direct cu Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local în domeniul informatizării;

            - asigură consultanţă şi colaborează în mod direct cu Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud în domeniul informatizării;

            - realizează prelucrări de date statistice la cerere, din bazele de date existente;

- salvează periodic datele pe suport magnetic şi optic;

- realizează prelucrări de imagini, prelucrări video și audio;

- administrează echipamentele şi aplicaţiile Infochioşc;

            - actualizează datele pe pagina de internet a Primăriei municipiului Aiud furnizate de compartimentele de specialitate, acolo unde nu există posibilitatea actualizării de către persoanele care gestionează aceste date;

            - aplică procedura de eliberare de legitimaţii pentru personalul Primăriei, legitimaţii pentru transport local și legitimații de parcare pentru persoanele cu handicap;

            - aplică procedurile privind activitatea specifică şi  respectă  prevederile Ordinului 600/2018;

            - elaborează și actualizează proceduri operaționale sau de sistem pentru activitățile procedurale pe care le realizează;

            - asigură, răspunde, cunoaște și implementează instrucțiunile proprii și prevederile elementelor de sistem în concordanță cu sistemul de asigurare a calității – implementat în Primăria municipiului Aiud, conform SR EN ISO 9001:2015.

            Atribuții privind protecția datelor cu caracter personal:

- să păstreze în condiții de strictețe parolele și mijloacele tehnice de acces la datele cu caracter personal pe care le prelucrează în virtutea atribuțiilor sale de serviciu;

- să interzică în mod efectiv și să împiedice accesul oricărui alt salariat la canalele de accesare a datelor personale disponibile pe computerul instituției cu ajutorul căruia își desfășoară activitatea;

- să manipuleze datele cu caracter personal stocate pe suport fizic la care are acces în virtutea atribuțiilor sale cu cea mai mare precauție, atât în ce privește conservarea suporturilor cât și în ce privește depunerea lor în locurile și în condițiile stabilite în procedurile de lucru;

- nu va divulga nimănui și nu va permite nimănui să ia cunoștință de parolele și mijloacele tehnice de acces în sistemele informatice pe care le utilizează în desfășurarea atribuțiilor de serviciu;

- nu va divulga nimănui datele cu caracter personal la care are acces, atât în mod nemijlocit cât și, eventual, în mod mediat, cu excepția situațiilor în care comunicarea datelor cu caracter personal se regăsește în atribuțiile sale de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul său ierarhic;

- nu va copia pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile în sistemele informatice ale instituției, cu excepția situațiilor în care această activitate se regăsește în atribuțiile sale de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul său ierarhic;

- nu va transmite pe suport informatic și nici pe un altfel de suport date cu caracter personal către sisteme informatice care nu se afla sub controlul instituției sau care sunt accesibile în afara instituției, inclusiv stick-uri USB, HDD, discuri rigide, căsuțe de e-mail, foldere accesibile via FTP sau orice alt mijloc tehnic.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente:

            a) formularul de înscriere (se obţine de la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, în format letric și în format editabil, prin accesarea paginii de internet a instituției, respectiv www.aiud.ro);

           b) curriculum vitae, modelul comun european;

            c) copia actului de identitate;

           d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

            e) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

           f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

           g) cazierul judiciar;

           h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

           Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

            Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

              Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

 

            Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, număr de telefon 0258 861 310 interior 1013/fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, persoana de contact: Morar Angela, consilier în cadrul  Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul Direcției Economice, precum și pe site-ul instituției: www.aiud.ro.

            Formular înscriere concurs

            Testare cunoștințe PC

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play


NEWSLETTER


Cautare Google


Acest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.