SETARI


Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > Detalii

Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a unui post vacant de șef serviciu grad II, Centrul de Cultură din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție municipală de cultură

Data publicarii: 17.09.2021

În conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție municipală de cultură, cu sediul în loc. Aiud, str. Transilvaniei, nr. 35, organizează în data de 11 octombrie 2021 ora 1100 - proba scrisă, concurs în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a funcției contractuale de conducere vacante de șef serviciu, grad II, pentru serviciul Centrul de Cultură din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție municipală de cultură.   

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidații trebuie să îndeplinească condițiile  prevăzute la art.3 din H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 

Concursul organizat pentru ocupareaa postului contractual de conducere vacant, de de șef serviciu, grad II, constă în următoarele etape succesive:

-          selecția dosarelor de înscriere;

-          proba scrisă;

-          interviu;

 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații admiși la etapa precedentă.

 

Condiţii specifice de participare:

-       Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență; 

-       Vechime de minimum 10 ani în domeniul cultural;

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

-      Proba scrisă: 11.10.2021, ora 1100 - sediul Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție municipală de cultură, loc. Ciumbrud, str. Vasile Lucaciu, nr. 1;

-      Interviul: se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

-      Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada  20.09.2021 - 01.10.2021 (ora 16,00), la adresa din loc. Ciumbrud, str. Vasile Lucaciu, nr. 1, de luni până vineri între orele 0800 - 1600.

 

Dosarul de concurs:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea de către secretarul comisiei de concurs.

            În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului

Dosarul de concurs se va depune personal, la adresa din loc. Ciumbrud, str. Vasile Lucaciu, nr. 1, până cel târziu în data de 01.10.2021, ora 1600

            Relații suplimentare se pot obţine la adresa din loc. Ciumbrud, str. Vasile Lucaiu, nr. 1, număr de telefon 0258 861703, fax 0258 865106, e-mail: cultura@aiud-art.ro, persoana de contact: Popa Ileana Felicia, referent de specialitate în cadrul  Compartimentului financiar - contabil, achiziţii publice, personal, patrimoniu din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție municipală de cultură.

             

Calendarul concursului

Nr. crt.

Activităţi

Data

      1.       

Publicarea anunţului

17.09.2021

      2.       

Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor

20.09.2021 – 01.10.2021 intre orele 800 - 1600

      3.       

Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs

04.10.2021 – 05.10.2021

      4.       

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor

06.10.2021, ora 1100

      5.       

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor

06.10.2021 - 07.10.2021 până la ora 1100

      6.       

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

08.10.2021, până la ora 1100

      7.       

Susţinerea probei scrise

11.10.2021 - ora 1100

      8.       

Afişarea rezultatului probei scrise

12.10.2021, ora 1100

      9.       

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise

12.10.2021-13.10.2021 pana la ora 1100

     10.      

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

14.10.2021, până la ora 1100 

     11.      

Susţinerea interviului

15.10.2021 - ora 1100

     12.      

Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului

18.10.2021- ora 1100

     13.      

Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului

18.10.2021 - 19.10.2021 pana la ora 1100  

     14.      

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

20.10.2021, până la ora 1100 

     15.      

Afişarea rezultatului final al concursului

20.10.2021

     16.      

Numire pe funcţie

Maximum 04.11.2021

 

 Rezultatele la fiecare probă, precum și rezultate finale ale concursului , vor fi afișate la sediul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție municipală de cultură, loc. Ciumbrud, str. Vasile Lucaciu, nr. 1 și pe site-ul Primăriei Municipiului Aiud, www.aiud.ro.   

Bibliografia de concurs:

Pentru concursul din data de 11.10.2021 - proba scrisă, organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de conducere de șef serviciu Centrul de Cultură din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție municipală de cultură:

 

-      Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție municipală de cultură, aprobat prin HCL 112/ 20 mai 2021;

-      OUG   118/2006   privind   inființarea,   organizarea   și   desfășurarea   activității   așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

-      Ordinul nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor- cadru de organizare și funcționare a așezămintelor culturale;

-      Ordonanța nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

-      Legea 53/2003, republicata - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;

-      Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

-            

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului, inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție municipală de cultură, Ciumbrud, str. Vasile Lucaciu, nr. 1, telefon: 0258 861703 sau e-mail: cultura@aiud-art.ro.

Cerere înscriere concurs

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play


NEWSLETTER


Cautare Google


Acest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.