SETARI


Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > Detalii

Primăria municipiului Aiud organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud

Data publicarii: 21.09.2021

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

            PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, examen de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Direcției de  Asistență Socială a municipiului Aiud din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud, care îndeplinește condițiile de promovare în grad profesional imediat superior.

            Face obiectul examenului de promovare în grad profesional imediat superior, în funcția de kinetoterapeut principal, personalul contractual încadrat pe postul de kinetoterapeut la Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud - Compartiment Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane cu Dizabilități din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

 

Condiţiile de desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual în grad profesional imediat superior:

            Data, ora și locul organizării probei scrise: 05.10.2021, ora 11,00 la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Brătianu.

            Dosarele de înscriere se pot depune până în data de  28.09.2021, ora 16,00 la Registratura Primăriei Municipiului Aiud.

 

Condițiile de participare la examenul de promovare a personalului contractual în grad profesional imediat superior:

               Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții, respectiv:

            - să fi obținut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanțelor profesionale individuale, cel puțin de 2 ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate,

            -  să aibă o vechime de minimum 3 ani în gradul profesional din care promovează.

             Dosarele de înscriere se vor depune la Registratura Primăriei Municipiului Aiud și va conține următoarele documente:

            - cererea de înscriere la examenul de promovare adresată Primarului Municipiului Aiud,

            - referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic și aprobat de Primarul Municipiului Aiud,        

            - adeverinţă eliberată de Compartimentul Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează,

            - copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor individuale din ultimii 3 ani în care candidatul s-a aflat în activitate.

           

            Proba scrisă se susține de către candidații ale căror dosare au fost declarate admise.

            Proba scrisă va fi notată cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

            a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;

           b) abilităţi de comunicare;

           c) capacitate de sinteză;

           d) complexitate, iniţiativă, creativitate.

            Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

 

            Comunicarea rezultatelor examenului de promovare în grad profesional imediat superior, cu menţiunea "admis" / "respins",  se face prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Aiud, www.aiud.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data susținerii examenului.

             Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

              Comisia de soluționare a contestațiilor va reevalua lucrarea  de la proba scrisă, iar rezultatele finale se afişează la sediul şi pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Aiud, www.aiud.ro, în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

 

BIBLIOGRAFIA

pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Direcției de  Asistență Socială a municipiului Aiud din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud

 

Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Centrul social multifuncțional pentru persoane cu dizabilități

1. Titlul III al Părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

2.Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

3. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

4. Standardul 7 din Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.

 

           Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, telefon  0258/861 310 interior 13.

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play


NEWSLETTER


Cautare Google


Acest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.