Informații publice

Anunț dezbatere publică asupra intenției de inițiere a proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea modificării tarifelor pentru transportul public local de persoane în Municipiul

Dezbatere publică asupra intenției de inițiere a  proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea modificării tarifelor pentru transportul public local de persoane în Municipiul Aiud
În conformitate cu prevederile:
- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
            -  art. 16 alin. (1) şi art. 17 alin. (1), lit. m), art. 41, art.42 și art. 43  din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ - teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;  
             - Normelor - cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi judeţean de persoane, aprobate prin Ordinul nr. 272/2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
            -  art. 129 alin.(1), alin. (2), lit. d) coroborat cu alin. (7), lit. n) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
            Aducem la cunoştinţa publică anunţul de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ,
                     "Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru transportul public local de persoane în Municipiul Aiud”.
Precizăm că proiectul de hotărâre împreună cu documentele pregătitoare ( referat de aprobare, raportul Direcției Arhitect - Șef  și documentația anexă, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului ), sunt prezentate pe site-ul nostru www.aiud.ro  la secţiunea Informaţii publice/Dezbateri publice.  
Cei interesaţi pot prezenta în scris în perioada 26.09.2022 - 07.10.2022, propuneri, sugestii şi opinii cu caracter de recomandare, de luni până joi între orele 08.00 – 16.00 și vineri între orele 8.00 – 14.00 la registratura Primăriei Municipiului Aiud,  str. Cuza Vodă, nr.1, prin fax la nr. 0258/861280 sau prin e-mail la adresa trdeciz@aiud.ro.
                      Propunerile, sugestiile şi opiniile dvs. împreună cu proiectul de act administrativ va fi supus spre aprobare autorității deliberative, cu respectarea termenului prevăzut de art. 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 ( 30 de zile lucrătoare ), în cadrul şedinţei Consiliului Local Aiud din luna noiembrie  2022.

Consultați documentele aici.
Str. Cuza Vodă, nr.1, Aiud - 515200, Județul Alba
+4 0258861310, +4 0258861355, +4 0372717590
fax: +4 0258861280
logo
© Primăria Municipiului Aiud 2022, Toate drepturile rezervate