poca-header

Primăria Aiud

Conducerea primăriei

Iulia Adriana Oana Badea

Primarul Municipiului Aiud

Iulia Adriana Oana Badea

Str. Cuza Vodă, nr.1, Aiud - 515200, Județul Alba
+4 0258861310, +4 0258861357, +4 0372717590
fax: +4 0258861280

Atributiile primarului
Extras din O.U.G. nr. 57/2019

ART. 155
    Atribuţiile primarului
    (1)  Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
    a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
    b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
    c) atribuţii referitoare la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale;
    d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local;
    e) alte atribuţii stabilite prin lege.

    (2)  În temeiul alin. (1) lit. a), primarul:
    a) îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil;
    b) îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului;
    c) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin lege.

    (3)  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:
    a) prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale în condiţiile legii;
    b) participă la şedinţele consiliului local şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora;
    c) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
    d) elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, le publică pe site-ul unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.

    (4)  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:
    a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
    b) întocmeşte proiectul bugetului unităţii administrativ-teritoriale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege;
    c) prezintă consiliului local informări periodice privind execuţia bugetară, în condiţiile legii;
    d) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
    e) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.

    (5)  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:
    a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
    b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
    c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 129 alin. (6) şi (7);
    d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului furnizării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 129 alin. (6) şi (7), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
    e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
    f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
    g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative, ulterior verificării şi certificării de către compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularităţii, legalităţii şi de îndeplinire a cerinţelor tehnice;
    h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

    (6)  Primarul desemnează funcţionarii publici anume împuterniciţi să ducă la îndeplinire obligaţiile privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură, în condițiile Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7)  Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene.
    (8) Numirea conducătorilor instituţiilor publice de interes local, respectiv ai serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului sau examenului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local la propunerea primarului, în condiţiile părţii a VI-a titlul II capitolul VI sau titlul III capitolul IV, după caz.
 

Program audiențe
 
Pentru respectarea normelor privind distanțarea socială, programările se fac la numărul de telefon 0258 861 310, iar audiențele se vor desfășura prin intermediul aplicației Zoom.
 
Cum se vor desfășura?
1. Suni să te programezi pentru o audiență.
2. Poți intra în audiență de acasă (ai nevoie de laptop/smartphone/tabletă cu conexiune la internet și aplicația ZOOM instalată). În acest caz vei primi un link de conectare în jurul orei programării.
3. Poți intra în audiență de la sediul Primăriei. Vom pune la dispoziția ta un laptop într-un birou în care vei fi singur. În acest caz trebuie doar să te prezinți la Primărie la ora și data programării.
 
Audiențele cu Primarul municipiului Aiud, doamna Oana Badea, se vor desfășura în zilele de miercuri, între orele 11:00 – 12:00.
Audiențele cu Viceprimarul municipiului Aiud, doamna Helga Lőrincz, se vor desfășura în zilele de joi, între orele 11:00 – 12:00.
 

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate