poca-header

Primăria Aiud

Conducerea primăriei

Elisabeta Manea

Secretar general

Elisabeta Manea

a) avizează proiectele de hotărâri și contrasemnează pentru legalitate dispozițiile primarului, respectiv hotărârile Consiliului Local Aiud;
b) participă la ședințele consiliului local;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar, precum cu Prefectul Județului Alba;
d) coordonează organizarea arhivei și evidența statistică a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului;
e) asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a);
f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al ședințelor consiliului local pe care-l supune aprobării în ședința următoare a consiliului local, și redactarea hotărârilor consiliului local;
g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local, respectiv comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, actul constitutiv și statutul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcționează;
i) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului local;
j) efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințele consiliului local a consilierilor locali;
k) numără voturile și consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă președintelui de ședință;
l) informează președintele de ședință, cu privire la cvorumul și la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;
m) asigură întocmirea dosarelor de ședință, legarea, numerotarea paginilor, semnarea și ștampilarea acestora;
n) urmărește ca la deliberarea și adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, respectiv ale consiliului județean să nu ia parte consilierii locali care se încadrează în dispozițiile art. 228 alin. (2); informează președintele de ședință cu privire la asemenea situații și face cunoscute sancțiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
o) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
p) prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în situațiile prevăzute la art. 147 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019 îndeplinește funcția de ordonator principal de credite pentru activitățile curente.
r)comunică o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici, precum și oficiului de cadastru și publicitate imobiliară, în a cărei circumscripție teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu:
1) în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, în situația în care decesul a survenit în localitatea de domiciliu;
2) la data luării la cunoștință, în situația în care decesul a survenit pe raza altei unități administrativ-teritoriale;
3) la data primirii sesizării de la oficiul teritorial, în a cărei rază de competență teritorială se află imobilele defuncților înscriși în cărți funciare înființate ca urmare a finalizării înregistrării sistematice.
Sesizarea cuprinde:
1) numele, prenumele și codul numeric personal ale defunctului;
2) data decesului, în format zi, lună, an;
3) data nașterii, în format zi, lună, an;
4) ultimul domiciliu al defunctului;
5) bunurile mobile sau imobile ale defunctului înregistrate în evidențele fiscale sau, după caz, în registrul agricol;
6) date despre eventualii succesibili, în format nume, prenume și adresa la care se face citarea.
Această atribuție poate fi delegată către una sau mai multe persoane care exercită atribuții delegate de ofițer de stare civilă, prin dispoziția primarului la propunerea secretarului general al unității administrativ-teritoriale.
s) alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de primar, după caz;
ș) poate reprezenta Municipiul Aiud în fața instanțelor de judecată, în cauzele în care este parte UAT Aiud, Primar, Consiliul Local Aiud, pe baza împuternicirii scrise emise de Primar.
8. Acordă primarului, viceprimarului, consilierilor locali și cetățenilor, sprijin și asistentă de specialitate împreună cu serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în desfășurarea activității, cât și la redactarea proiectelor de hotărâre.
9. Împreună cu aparatul de specialitate al primarului pune la dispoziția consilierilor locali, la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, informațiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului.
10.Asigură informarea corectă a aleșilor locali cu privire la noutățile legislative și a obligațiilor ce le revin acestora potrivit OUG nr. 57/2019, Codul administrativ.
11.Asigură legalitatea (pe bază de referat, hotărâre etc. care vor fi redactate în mod corespunzător) propunerilor Comisiei Localede Fond Funciar privind reconstituirea/ constituirea dreptului de proprietate, comunicatespre validare/invalidare Comisiei județene Alba, potrivit legislației fondului funciar.
12. Asigură desfășurarea activității Comisiei Locale de Fond Funciar Aiud, conform Regulamentului aprobat prin Dispoziția nr. 37/23.01.2008, emisă de Primarul municipiului Aiud.
13. Asigurarea și urmărirea raportărilor lunare către Comisia jud. Alba, Instituția Prefectului
Alba a situațiilor prevăzute de legislația fondului funciar și de Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
14.Asigură inventarierea patrimoniului public și privat al municipiului,vânzarea terenurilor in domeniul privat al municipiului.
16. Sprijinirea propunerilor și inițiativelor motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătățirii activității autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea, precum și a calității serviciilor publice oferite cetățenilor.
17. Organizează și răspunde de activitatea Compartimentului Juridic, Compartimentului Pregătire, Elaborare documente Consiliul Local și a Biroului Agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud.
18. Coordonează activitatea Serviciului Public Comunitar Local de EvidențaPersoanelor Aiud.
19. Coordonează, verifică și răspunde de modul de completare și ținere la zi a Registrului Agricol, conform O.G. nr. 28/2008.
20. Răspunde de calitatea, legalitatea și termenul de execuție a lucrărilor pe care le are de îndeplinit.
21. Eliberează, în condițiile legii, extrase sau copii de ale documentelor aflate în arhiva consiliului local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii.
22. Coordonează, organizează și răspunde de activitatea Comisiei interne de analiză a notificărilor la legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
23. Obligativitatea de a rezolva, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici a lucrărilor repartizate.
 

nu sunt informații

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate