poca-header

Informații publice

Anunț de licitație privind concesionarea prin licitație publică a unui imobil situat administrativ în intravilanul municipiului Aiud, str. Tribun Tudoran

Anunț de licitație privind concesionarea prin licitație publică a unui imobil teren înscris în CF nr. 96462 Aiud, cu suprafața de 3453 mp, situat administrativ în intravilanul municipiului Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 72V, aparținând domeniului privat al municipiului Aiud

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact:
Municipiul Aiud, C.I.F. 4613636, str. Cuza Vodă nr. 1, Aiud, județul Alba, telefon 0258/861310, fax 0258/861280, e-mail: office@aiud.ro, persoană de contact Ovidiu Ranca – Direcția Arhitect-șef, e-mail: tehnic@aiud.ro.
2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
Obiectul concesiunii îl constituie imobilul teren intravilan, situat în municipiul Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 72V, înscris în CF nr. 96462, în suprafață de 3453 mp, aflat în domeniul privat al Municipiului Aiud. Concesionarea se face conform H.C.L. nr. 245 / 20.10.2022 și O.U.G. nr. 57/2019.
3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:
Direct de la sediul Municipiului Aiud – Direcția Arhitect-șef, în baza unei solicitări scrise.
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire:
Direcţia Arhitect-șef din cadrul Municipiului Aiud, telefon 0258-861310, int. 1039, e-mail: tehnic@aiud.ro.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
50 lei/documentație, care se achită în numerar la casierie sau în contul RO84TREZ00421360250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Aiud, CIF 4613636.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 05.12.2022, ora 12:00.
4. Informații privind ofertele
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 15.12.2022, ora 12:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Municipiul Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1, județul Alba, sediul Municipiului Aiud, Centrul de Informații pentru Cetățeni.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 (unu) exemplar original, într-un plic sigilat.
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 16.12.2022, ora 12:00, la sediul Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, sala de ședințe.  
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Tribunalul Alba – Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, Piața Iuliu Maniu, nr. 24, Alba Iulia, județul Alba, telefon 0258/813510, e-mail: tribunalulalba@just.ro.
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 16.11.2022.
 
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate