poca-header

Informații publice

SPAPL organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată , cu normă întreagă, a unei funcții contractuale de conducere vacantă


               În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind  organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , coroborat cu art. IV alin.(2) lit. a) din OUG nr.34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

                   Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str.Tribun Tudoran Nr.9, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată , cu normă întreagă, a unei funcții contractuale de conducere vacantă:
              - 1 post vacant, de Șef serviciu, gradul II, în cadrul  Serviciului Tehnic, Întreținere Patrimoniu .
                Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână.

          Condiții de participare la concurs :

          Condițiile generale de participare la concurs: pentru a ocupa un post contractual vacant, candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.15 din H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind  organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice :
are cetăţenie română,  sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene ;
cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanităţii, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
nu a comis infracțiunile prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art.35 alin.(1) lit. h).
               Condițiile  specifice  de participare la concurs :
        - Studii universitare de licență  absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență : Inginerie civilă/Ingineria instalațiilor ;
        - Vechime în specialitatea studiilor : minimum 5 ani;
               
              Condițiile de desfășurare ale concursului sunt:
       Data, ora și locul desfășurării probei scrise : 12.09.2023, ora 11,00 la sediul Serviciului Public de  Interes Local Administrația Patrimoniului Local, Aiud, str. Tribun Tudoran nr.9 ;
       Data, ora și locul desfășurării probei interviu : 18.09.2023, ora 11,00 la sediul Serviciului Public de  Interes Local Administrația Patrimoniului Local, Aiud, str. Tribun Tudoran nr.9 ;

       Dosarele de concurs se depun la sediul Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local,  situat în Municipiul  Aiud, str. Tribun Tudoran Nr.9, jud. Alba, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, conform calendarului de concurs.
         Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta, un dosar, care va conține următoarele  documente:
           a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr.2 din H.G. nr.1336/2022.
           b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
           c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
           d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului ;
           e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă,  și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
           f)  certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar ;
           g) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată  de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
           h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane ;( acesta se eliberează în aceleași condiții în care se eliberează certificatul de cazier judiciar) ;
           i)  curriculum vitae, model comun european;
      Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
     Copiile actelor prevăzute la lit. b) -,e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, după caz, se prezintă însoțite de documentele originale care se certifică cu mențiunea " conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.
     Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul certificatului de cazier judiciar sau, după caz, a extrasului de pe cazier, anterior datei de susținere  a probei scrise sau, după caz, a probei practice.
     În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

     Probele /etapele de concurs : selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și interviu ;

     Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații admiși la etapa precedentă.

   Calendarul de desfăşurare a concursului:
1.
Perioada de depunere a dosarelor de concurs
 18.08.2023-31.08.2023, ora 15,00

2.
Selecția dosarelor de concurs
01.09.2023 – 04.09.2023

3.
Afișare rezultate selecție dosare de concurs
05.09.2023

4.
Depunere contestații rezultate selecție dosare de concurs
06.09.2023

5.
Soluționare contestații rezultate selecție dosare de concurs și afișare rezultate contestații  selecție dosare de concurs
07.09.2023

6.
Desfășurare proba scrisă, ora 11°°
12.09.2023

7.
Afișare rezultate proba  scrisă
13.09.2023

8.
Depunere contestații rezultate proba scrisă
14.09.2023

9.
Soluționare contestații rezultate proba scrisă  și afișare rezultate  contestații proba scrisă
15.09.2023

10.
Desfășurare proba interviu, ora 11°°
18.09.2023

11.
Afișare rezultate proba interviu
19.09.2023

12.
Depunere contestații rezultate proba interviu
20.09.2023

13.
Soluționare contestații rezultate proba interviu și afișare rezultate contestații proba interviu
21.09.2023

14.
Afișare rezultate finale concurs
22.09.2023

 Rezultatele la fiecare probă, precum și rezultate finale ale concursului , vor fi afișate la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local și pe pagina de internet www.aiud.ro.
          Bibliografia și tematica de concurs :
           Bibliografia de concurs :              
Constituția României, republicată;
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr.230/2006  a serviciului de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr.319/2006 ,a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările  :
Ordonanța Guvernului nr.137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
        
               Tematica de concurs :                  
Constituția României, republicată – Titlul II – Drepturile, libertățile fundamentale și Titlul III- Autoritățile publice.
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;- Partea a III-a Administrația Publică Locală, Titlul V – Autoritățile administrației publice locale, Partea VI – Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice – Titlul I și III și Partea VIII- Servicii publice- Titlul I, II,III,IV;
Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Cap. I – Dispoziții generale, Cap. II – Autorități și competențe – Secțiunea 1 – Autoritățile administrației publice locale, Cap. III – Organizarea și funcționarea serviciilor de utilități publice ; Cap. IV –Operatori și utilizatori , Cap. V - Finanțarea serviciilor de utilități publice  ;
 Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Cap. I – Dispoziții generale, Cap. II - Autorități și competențe , Cap. III – Organizarea și funcționarea serviciului de salubrizare, Cap. IV – Operatori și utilizatori, Cap. V – Finanțarea serviciilor de salubrizare;
 Legea nr.230/2006  a serviciului de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare; Cap. I – Dispoziții generale, Cap. II - Autorități și competențe , Cap. III – Organizarea și funcționarea serviciului de iluminat public, Cap. IV – Operatori și utilizatori, Cap. V – Finanțarea serviciului de iluminat public ;
Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr.319/2006 ,a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare: Cap. III – Obligațiile angajatorilor , Cap. IV – Obligațiile lucrătorilor; Cap. V- Supravegherea sănătății ; Cap.VI – Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor ;
Ordonanța Guvernului nr.137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Cap. I – Principii și definiții, Cap. II – Dispoziții speciale ;  
              Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia și tematica stabilită în vederea susținerii concursului, inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.                                                           
              Informații suplimentare se pot obţine  la sediul  Serviciului  Public  de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local , la Compartimentul Salarizare, Resurse Umane și la nr. telefon 0258/861593 interior 13 și pe adresa de e-mail : spapl@aiud.ro
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate