poca-header

Informații publice

Anunţ privind o nouă procedură de atribuire a autorizaţiilor taxi în Municipiul Aiud începând cu data de 29.11.2023

În vederea respectării prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi, modificată şi completată, Primăria Municipiului Aiud face următorul anunţ:
     a) conform HCL nr. 161/26.08.2015, numărul maxim de autorizaţii taxi ce pot fi atribuite pe raza Municipiului Aiud este de 91, urmând să se atribuie autorizaţia cu nr. de ordine 006 ;
     b) data limită până la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participare la această  procedură este 29.01.2024;
     c) solicitantul autorizaţiilor taxi este: “MARC „I” ADRIANA P.F.A.”
     d) pentru a obţine o autorizaţie taxi din partea autorităţii de autorizare în conformitate cu art. 11 din Legea 38/2003 modificată şi completată, solicitantul trebuie să depună  următoarele documente  în copie:
 • autorizaţia de transport emisă de primărie;              
 • certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului din care să rezulte că acesta este deţinut de către transportatorul autorizat, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;
 • certificatul de agreare valabil prin vizare anuală, emis de Regia Autonomă <<Registrul Auto Român>> (R.A.R.);
 • buletin de verificare metrologică și dovada fiscalizării aparatului de taxat;
 • asigurarea persoanelor şi bagajelor;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind criteriile de departajare pentru autovehiculul respectiv;
 • declaraţia pe propria răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea şi la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat.
     e) data anunţării rezultatului atribuirii: luna FEBRUARIE 2024 după ședința Consiliului Local;
     f)  data la care va fi demarată procedura de eliberare a autorizaţiei taxi: luna FEBRUARIE 2024;
     g) acordarea punctajelor se face pe baza îndeplinirii criteriilor de departajare, declarându-se câştigătoare autovehiculele care au obţinut punctajele cele mai mari, în ordine descrescătoare, stabilite pe grupe de autovehicule diferenţiate în ordinea descrescătoare a capacităţii cilindrice a motoarelor.
      Criteriile de departajare vor fi:
     a) vechimea autovehiculului de la data fabricaţiei;
     b) clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro;
     c) volumul portbagajului util şi echiparea cu instalaţie pentru aer condiţionat;
     d) vechimea în ani de când transportatorul desfăşoară autorizat activitatea de transport respectivă;
     e) gradul de protecţie a pasagerului/pasagerilor, respectiv existenţa airbagurilor pentru pasagerul din fată/pasagerii din spate;
     f) efortul investiţional al transportatorului autorizat, definit de modul de deţinere, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, a autovehiculelor pe tipuri;
     g) posibilitatea asigurării reale a prezenţei autovehiculului în activitate de minimum 8 ore pe zi lucrătoare;
     h) dotări suplimentare ale autovehiculului, astfel cum sunt:
 • dispozitiv GPS de monitorizare;
 • dispozitiv fix de înregistrare a precizărilor făcute de client;
 • perete despărţitor între conducătorul auto şi clienţi;
 • dispozitiv de plată prin intermediul cardului bancar.
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate