poca-header

Informații publice

Informații privind drepturile persoanelor vârstnice

1. Informații despre dreptul la consiliere juridică gratuită pentru prevenirea abuzului economic/financiar, în conformitate cu prevederile art. 30-33 din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare
          Art. 30
Obligaţia de întreţinere şi de îngrijire, precum şi modalităţile practice de executare a acesteia se prevăd expres în actul juridic încheiat de notarul public, sub sancţiunea nulităţii.
          Art. 31
            Autoritatea tutelară/Instanţa de tutelă din unitatea administrativ-teritorială în care persoana vârstnică are domiciliul sau reşedinţa primeşte din oficiu un duplicat al actului juridic încheiat conform art. 29 şi 30.
          Art. 32
            Neexecutarea obligaţiei de întreţinere şi de îngrijire de către noul proprietar al bunurilor obţinute ca urmare a actului juridic de înstrăinare poate fi sesizată autorităţii tutelare/instanţei de tutelă din unitatea administrativ-teritorială în care persoana vârstnică are domiciliul sau reşedinţa, de către orice persoană fizică sau juridică. Autoritatea tutelară se poate sesiza şi din oficiu.
          Art. 33
          (1)  În termen de 24 de ore de la înregistrarea sesizării, autoritatea tutelară/instanţa de tutelă din unitatea administrativ-teritorială în care persoana vârstnică are domiciliul sau reşedinţa efectuează o anchetă socială.
          (2)  În termenul prevăzut la alin. (1), autoritatea tutelară/instanţa de tutelă din unitatea administrativ-teritorială în care persoana vârstnică are domiciliul sau reşedinţa solicită agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială să realizeze, în maximum 3 zile de la solicitare, o investigaţie privind respectarea drepturilor persoanei vârstnice de către furnizorul de servicii sociale.
          (3) În baza anchetei sociale şi, după caz, a rezultatului investigaţiei, autoritatea tutelară/instanţa de tutelă din unitatea administrativ-teritorială în care persoana vârstnică are domiciliul sau reşedinţa iniţiază demersurile necesare în vederea executării obligaţiilor înscrise în actul juridic încheiat sau solicită instanţei judecătoreşti rezilierea contractului de întreţinere în nume propriu şi în interesul persoanei întreţinute pentru neîndeplinirea obligaţiilor din contract şi, dacă este cazul, formulează plângere penală.
2. Informații despre sprijinul care  poate fi oferit  de primărie prin Direcția de Asistență Socială sau de alte servicii de interes public local
 Persoanele vârstnice au dreptul la asistență socială, potrivit  dispozițiilor Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în raport cu situația sociomedicală și cu resursele economice de care dispun.
Persoanele vârstnice, care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege, beneficiază de servicii sau beneficii sociale, dacă se găsesc  în una dintre  următoarele situații:
a) nu are familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la acestea;
b) nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;
c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru  asigurarea îngrijirii necesare;
d) nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;
e) se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.           
Furnizarea serviciile  comunitare pentru  persoanele vârstnice se realizează  cu consimțământul  acestora și au în vedere îngrijirea temporară sau de lungă durată:
a) la domiciliul sau reședința persoanei vârstnice;                                 
b) în centre de zi,  de asistență și recuperare;
c) într-un cămin pentru  persoane vârstnice, într-o locuință protejată sau în alt centru rezidențial.
3.Informații despre drepturile de asistență socială
Persoanele vârstnice au dreptul la:
a) consiliere pentru prevenirea marginalizării sociale, asigurată de asistentul social;
b) consiliere psihosocială şi informare, consiliere juridică, cum ar fi despre obligaţiile de întreţinere;
c) evaluare în vederea stabilirii gradului de dependenţă;
d) servicii comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi excluziunii sociale;
e) beneficii de asistenţă socială;
f) masa la cantina de ajutor social/serviciul de distribuire a hranei;
g) sprijinirea îngrijitorilor informali;
h) servicii de asistenţă comunitară pentru prevenirea instituţionalizării, cum ar fi suport pentru realizarea unor activităţi instrumentale ale vieţii zilnice (menaj, gestionare bunuri, efectuare cumpărături, plata facturilor), precum şi mici reparaţii sau lucrări de amenajare a mediului ambiant;
i) servicii de îngrijire la domiciliu;
j) servicii de zi de asistenţă şi recuperare;
k) servicii rezidenţiale.
4. Informații despre dreptul la asistență medicală comunitară
Îngrijirile la domiciliu acordate de asistentul medical comunitar sunt servicii și facilități acordate persoanelor dependente sau cu un grad de dependență, pentru ca acestea să trăiască cât de independent posibil, în propriile locuințe. Asistentul medical comunitar va identifica și va evalua nevoile de îngrijire și sănătate recomandând accesarea de servicii de îngrijiri medicale. Orice intervenție medicală/administrarea medicației de către asistentul medical se va realiza doar la recomandarea medicului de familie sau medicului specialist.
5. Informaţii despre accesul la locuinţe sociale/locuinţe sociale adaptate
În vederea obținerii unei locuințe cu chirie din fondul locativ de stat/locuință de necesitate, pentru vârstnicii care nu au avut anterior o locuință, se depune o cerere însoțită de documente justificative la Primăria Municipiului Aiud, documentele se punctează și se întocmește lista de priorități în funcție de punctajul obținut.
6. Informaţii despre posibilităţile de participare socială
-   activităţi de voluntariat: Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România – Sucursala Aiud și Asociația ”Un Pas Înainte Alexandra” Aiud.
- evenimente dedicate persoanelor vârstnice: Ziua familiei („O jumătate de secol împreună”), „Dăruind vei dobândi”, participarea la toate activitățile centrelor de zi pentru persoane vârstnice în care au fost admiși.
7. Informaţii despre dreptul de a nu fi discriminat sau hărţuit
(conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
Persoanele vârstnice au dreptul la:
a) dreptul la un tratament egal în faţa instanţelor judecătoreşti şi a oricărui altui organ jurisdicţional;
b) dreptul la securitatea persoanei şi la obţinerea protecţiei statului împotriva violenţelor sau maltratărilor din partea oricărui individ, grup sau instituţie;
c) drepturile politice, şi anume drepturile electorale, dreptul de a participa la viaţa publică şi de a avea acces la funcţii şi demnităţi publice;
d)  drepturile civile, în special:
(i)  dreptul la libera circulaţie şi la alegerea reşedinţei;
(ii) dreptul de a părăsi ţara şi de a se întoarce în ţară;
(iii) dreptul de a obţine şi de a renunţa la cetăţenia română;
(iv) dreptul de a se căsători şi de a-şi alege partenerul;
(v) dreptul de proprietate;
(vi) dreptul la moştenire;
(vii) dreptul la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie;
(viii) dreptul la libertatea de opinie şi de exprimare;
(ix) dreptul la libertatea de întrunire şi de asociere;
(x) dreptul de petiţionare;
e) drepturile economice, sociale şi culturale, în special:
(i) dreptul la muncă, la libera alegere a ocupaţiei, la condiţii de muncă echitabile şi satisfăcătoare, la protecţia împotriva şomajului, la un salariu egal pentru muncă egală, la o remuneraţie echitabilă şi satisfăcătoare;
(ii) dreptul de a înfiinţa sindicate şi de a se afilia unor sindicate;
(iii) dreptul la locuinţă;
(iv) dreptul la sănătate, la îngrijire medicală, la securitate socială şi la servicii sociale;
(v) dreptul la educaţie şi la pregătire profesională;
(vi) dreptul de a lua parte, în condiţii de egalitate, la activităţi culturale şi sportive;
f) dreptul de acces la toate locurile şi serviciile destinate folosinţei publice.
8. Informaţii pentru prevenirea riscului de a deveni victime ale infracţiunilor şi despre dreptul de a fi referit la serviciului de sprijinire a victimelor infracţiunilor
(conform prevederilor <LLNK 12004   211 12 251   0 18>Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii şi protecţiei victimelor infracţiunilor, cu modificările şi completările ulterioare).
Orice persoană victimă a unei infracţiuni are dreptul de a fi recunoscută ca atare din momentul identificării, de a fi tratată cu respect, profesionalism, de a beneficia de protecţie şi sprijin individualizate, de a obţine compensaţii financiare şi de a i se restabili drepturile. De aceleaşi drepturi beneficiază şi membrii familiei acesteia.
9. Informaţii despre drepturile pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice (prevăzute de <LLNK 12003   217 13 2A1   0 18>Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
Victima violenţei domestice are dreptul:
a) la respectarea personalităţii, demnităţii şi a vieţii sale private;
b) la informarea cu privire la exercitarea drepturilor sale;
c) la protecţie specială, adecvată situaţiei şi nevoilor sale;
d) la servicii de consiliere, reabilitare, reintegrare socială, precum şi la asistenţă medicală gratuită, în condiţiile prezentei legi;
e) la consiliere şi asistenţă juridică gratuită, în condiţiile legii.
Furnizori de servicii sociale pentru persoane vârstnice din municipiul Aiud:
Serviciul de Ajutor Maltez în România – Sucursala Aiud
- Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber pentru persoane vârstnice
Str. Ion Creangă, nr. 3, tel. 0258861572, Aiud, jud. Alba.
2. Asociația ”Un Pas Înainte Alexandra” Aiud – Acorduri de parteneriat încheiate cu municipiul Aiud:
- Serviciul de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice
Str. Transilvaniei, nr. 67, tel. 0358112254, Aiud, jud. Alba
- Centrul de zi pentru persoane vârstnice Aiud
Str. Simion Bărnuțiu, nr. 24, tel. 0358112254, Aiud, jud. Alba
Pentru mai multe informații vă puteți adresa Direcției de Asistență Socială, cu sediul în Aiud, str. Unirii, nr. 8A, județul Alba, telefon: 0258862313, 0372717596, sau pe adresa de e-mail: social@aiud.ro.
 
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate