poca-header

Informații publice

Anunţ privind o nouă procedură de atribuire a autorizaţiilor taxi în municipiul Aiud începând cu data de 10.06.2024

În vederea respectării prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi, modificată şi completată, Primăria Municipiului Aiud face următorul anunţ:
    a) conform HCL nr. 161/26.08.2015, numărul maxim de autorizaţii taxi ce pot fi atribuite pe raza Municipiului Aiud este de 91, urmând să se atribuie autorizaţiile cu nr. de ordine 004 și 019 ;
    b) data limită până la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participare la această procedură este 10.08.2024;
    c) solicitanții autorizaţiilor taxi sunt: KOMUVES-KISS LEVENTE P.F.A. și OANĂ GEORGE IULIAN P.F.A.
    d) pentru a obţine o autorizaţie taxi din partea autorităţii de autorizare în conformitate cu art.11 din Legea 38/2003 modificată şi completată, solicitantul trebuie să depună  următoarele documente  în copie:
autorizaţia de transport emisă de primărie;              
certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului din care să rezulte că acesta este deţinut de către transportatorul autorizat, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;
certificatul de agreare valabil prin vizare anuală, emis de Regia Autonomă <<Registrul Auto Român>> (R.A.R.);
buletin de verificare metrologică și dovada fiscalizării aparatului de taxat;
asigurarea persoanelor şi bagajelor;
declaraţie pe proprie răspundere privind criteriile de departajare pentru autovehiculul respectiv;
declaraţia pe propria răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea şi la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat.
e) data anunţării rezultatului atribuirii: luna SEPTEMBRIE 2024 după ședința Consiliului Local;
f)  data la care va fi demarată procedura de eliberare a autorizaţiei taxi: luna SEPTEMBRIE 2024;                            
g) acordarea punctajelor se face pe baza îndeplinirii criteriilor de departajare, declarându-se câştigătoare autovehiculele care au obţinut punctajele cele mai mari, în ordine descrescătoare, stabilite pe grupe de autovehicule diferenţiate în ordinea descrescătoare a capacităţii cilindrice a motoarelor.
Criteriile de departajare vor fi:
    a) vechimea autovehiculului de la data fabricaţiei;
    b) clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro;
    c) volumul portbagajului util şi echiparea cu instalaţie pentru aer condiţionat;
    d) vechimea în ani de când transportatorul desfăşoară autorizat activitatea de transport respectivă;
    e) gradul de protecţie a pasagerului/pasagerilor, respectiv existenţa airbagurilor pentru pasagerul din fată/pasagerii din spate;
    f) efortul investiţional al transportatorului autorizat, definit de modul de deţinere, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, a autovehiculelor pe tipuri;
    g) posibilitatea asigurării reale a prezenţei autovehiculului în activitate de minimum 8 ore pe zi lucrătoare;
    h) dotări suplimentare ale autovehiculului, astfel cum sunt :
dispozitiv GPS de monitorizare;
dispozitiv fix de înregistrare a precizărilor făcute de client;
perete despărţitor între conducătorul auto şi clienţi;
dispozitiv de plată prin intermediul cardului bancar.
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate