Informații publice

Eliberarea unui nou act de identitate

   DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERARE UNUI NOU ACT DE IDENTITATE 

- Cererea de eliberare a actului de identitate, formular tip;
- actul de identitate, după caz;
- certificatul de naștere, original; 
- certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original;
- certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate (doar în cazul schimbării domiciliului și doar pentru copiii care își schimbă domiciliul odată cu solicitantul);
- extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii şi poate fi prezentat şi în format electronic;
- dovada achitării contravalorii actului de identitate.

ELIBERAREA UNUI NOU ACT DE IDENTITATE SE SOLICITĂ ÎN URMĂTOARELE CAZURI:

- expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
- modificarea datelor de stare civilă ale titularului;
- schimbarea domiciliului;    
- schimbarea denumirii sau rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
- atribuirea unui nou C.N.P.;
- deteriorarea actului de identitate;
-  pierderea, furtul sau distrugerea actului de identitate;
- imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
- schimbarea sexului;
- anularea actului de identitate;
- preschimbarea buletinului de identitate aflat în termen de valabilitate.

În conformitate cu prevederile art. 28 din O.U.G. nr.97/2005, privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, dovada adresei de domiciliu se poate face cu:
a) acte încheiate în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ;
b) declarația scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau persoană juridică, de primire în spațiu, însoțită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a) sau, după caz, la lit. d);
c) declarația pe propria răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică, prin care se certifică existența unui imobil cu destinație de locuință și faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) și b);
d) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, cu imobil cu destinație de locuință;
e) actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului său legal ori actul de încredințare, însoțit, după caz, de unul din actele prevăzute la lit. a)-d), în cazul minorilor care solicită eliberarea unui act de identitate.

Declarația de primire în spațiu a găzduitorului dată în fața personalului din cadrul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate.
În situația în care găzduitorul ori nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii împreună cu solicitantul, declarația de primire în spațiu poate fi dată:
           - la notarul public din țară sau în fața polițistului din structurile teritoriale ale Poliției Române, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii;
- la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autoritățile străine competente, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii.
Declarația găzduitorului se prezintă de solicitant odată cu depunerea documentelor pentru eliberarea cărții de identitate.

 

FORMULARE PENTRU DESCĂRCAT

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate