poca-header

Primăria Aiud

Conducerea primăriei

Liviu Florin Florea

Administrator public

Liviu Florin Florea

 1. planifică, organizează, analizează și controlează realizarea în termen a activităților, atribuțiilor ce revin structurilor coordonate și a sarcinilor stabilite de lege, proceduri formalizate, după caz și stabilesc măsuri de îmbunătățire a activității;
 2. întocmește planul anual de activitate a structurilor pe care le coordonează, pe care îl prezintă spre aprobare conducerii Primăriei municipiului Aiud, întocmește și prezintă conducerii Primăriei municipiului Aiud rapoarte de activitate;
 3. asigură activitatea managerială, în ceea ce privește operațiunile, activitățile și acțiunile specifice, din punct de vedere al calității și eficienței actului de conducere care presupune: programare, planificare, organizare, coordonare, conducere, monitorizare și control;
 4. stabilește măsurile necesare și urmărește îndeplinirea în mod corespunzător a obiectivelor și activităților din programul de dezvoltare a controlului managerial intern și răspunde de implementarea măsurilor privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul structurilor coordonate, precum și a sistemului de management a calității;
 5. coordonează buna funcționare a compartimentelor și activităților cu caracter funcțional din cadrul structurilor coordonate și asigură legătura operativă primar și conducătorii tuturor compartimentelor din structurile coordonate;
 6. verifică și aprobă activitățile personalului, dă instrucțiunile necesare pentru a asigura minimizarea erorilor și pierderilor, eliminarea neregulilor, respectarea legislației și corecta înțelegere și aplicare a instrucțiunilor;
 7. asigură și răspunde de încărcarea echilibrată cu sarcini a personalului din subordine, elaborând sau contrasemnând fișele de post în funcție de pregătirea profesională, complexitatea muncii, și vechimea în muncă/specialitate, după caz;
 8. stabilește prin note de serviciu, activități, acțiuni, modalități, măsuri, instrucțiuni de îndeplinire a atribuțiilor și sarcinilor personalului din structurile coordonate;
 9. asigură și coordonează participarea personalului din structurile coordonate în comisii, comitete, grupuri și echipe de lucru constituite atât în interiorul autorității sau în cadrul altor autorități/instituții publice și entități, în baza unor prevederi legale sau a mandatului primit din partea coordonatorului activității sau a Primarului municipiului Aiud;
 10. organizează colaborarea și conlucrarea pentru soluționarea unor probleme complexe cu celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate sau cu compartimente de la unitățile aflate în subordine, sub autoritate sau în coordonarea Municipiului Aiud;
 11. asigură și coordonează colaborarea cu celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate, pentru soluționarea sarcinilor profesionale care necesită soluționare în cooperare sau colaborare pentru buna desfășurare a proceselor de muncă;
 12. coordonează raporturile ce trebuie stabilite cu celelalte direcții; entități din subordinea/coordonarea/autoritatea Consiliului Local sau entități ale administrației publice centrale și locale și ține legătura cu conducătorii celorlalte compartimente din aparatul de specialitate;
 13. reprezintă structurile coordonate în raporturile cu conducerea Primăriei Municipiului Aiud, cu celelalte compartimente din structura de organizare a primăriei Municipiului Aiud și cu alte instituții sau organizații din țară și din străinătate, în limita mandatului;
 14. coordonează, mobilizează personalul din subordine, controlează procesele care asigură elaborarea propunerilor de strategii și politici, de programe și proiecte în domeniul de competență, precum și ducerea lor la îndeplinire;
 15. stabilește responsabilul/coordonatorul de proiect pentru lucrările care implică participarea mai multor compartimente din structurile coordonate și soluționează eventualele divergențe apărute în soluționarea problemelor;
 16. repartizează personalului din structurile coordonate, direct sau prin intermediul șefilor de compartimente, lucrările primite de la conducerea Primăriei Municipiului Aiud sau cuprinse în programul de activități, dând îndrumările și instrucțiunile corespunzătoare pentru soluționare;
 17. verifică, urmărește și răspunde de elaborarea corespunzătoare și la termenele stabilite a corespondenței și lucrărilor repartizate structurilor coordonate precum și modul în care personalul din structurile coordonate își îndeplinește îndatoririle profesionale și de serviciu;
 18. verifică lucrările efectuate în cadrul structurilor coordonate, le aprobă și le semnează sau, când este cazul, dispune refacerea lor;
 19. organizează întâlniri de lucru cu șefii structurilor coordonate, evaluează, pe baza comunicărilor conducătorilor compartimentelor implicate, modul și stadiul de realizare a activităților în derulare;
 20. se asigură ca personalul din  structurile coordonate să cunoască  și să studieze legislația  în vigoare care reglementează domeniul de activitate al structurilor pe care le conduc;
 21. informează și se asigură că persoanele din structurile coordonate au luat act de strategia, de obiectivele, de programele, de proiectele, precum și de  atribuțiile și activitățile primăriei, în ansamblu, precum și de cele specifice compartimentului din care acestea fac parte;
 22. coordonează întregul personal al structurilor coordonate și activitatea de elaborare a politicilor și  strategiilor de personal și  ia măsuri pentru a asigura implementarea acestora în cadrul structurilor coordonate;
 23. participă la identificarea nevoilor de formare la nivel organizațional, stabilind anual nevoile de formare profesională pentru personalul din structurile coordonate, pe care le transmit structurii de specialitate;
 24. participă la procesul de evaluare a posturilor din cadrul structurilor aparatului de specialitate al Primarului, cât și al structurilor aflate în subordinea Consiliului Local;
 25. participă la procesul de recrutare și selecție a personalului contractual și face propuneri privind încadrarea în muncă, transferul sau eliberarea din funcție pentru personalul din structurile coordonate;
 26. întocmește sau contrasemnează rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale ale funcționarilor din structurile coordonate, conform procedurilor formalizate;
 27. face propuneri privind evaluarea performanțelor profesionale pentru personalul contractual din structurile coordonate, conform procedurilor formalizate;
 28. asigură cunoașterea prevederilor Regulamentului intern de către personalul din structurile coordonate și face propuneri privind sancționarea personalului din structurile coordonate;
 29. asigură  elaborarea  planificării  concediului  de  odihnă   pentru  personalul  din structurile coordonate;
 30. efectuează instruirea la locul de muncă pentru angajații noi aflați în coordonarea directă și instruirea periodică pentru ceilalți angajați aflați în coordonarea directă;
 31. se asigură că personalul din structurile coordonate respectă programul de lucru și confirmă evidența prezenței acestuia în conformitate cu Regulamentul Intern  și legislația în vigoare;
 32. coordonează activitățile de elaborare și implementare proiecte de dezvoltare comunitară bazate pe fonduri externe nerambursabile;
 33. coordonează activitățile de dezvoltare economică și a celor suport aferente dezvoltării mediului de afaceri local, în conformitate cu cadrul legal specific administrației publice local;
 34. coordonează relația administrației publice locale cu societatea civilă și relațiile de parteneriat aferente;
 35. coordonează activitățile de relații internaționale, afaceri europene și relația cu orașele înfrățite;
 36. consultant general, tehnic al primarului care:
  • evaluează necesarul de servicii publice, modul de realizare al serviciilor publice raportând periodic primarului;
  • efectuează analize de politici publice la solicitarea primarului;
  • coordonează activitatea de elaborare documente strategice, analize, documente de planificare, etc.
 37. participă la ședințele consiliului local, își exprimă punctul de vedere cu privire la problemele legate de domeniile în care i s-au stabilit atribuții, iar opiniile sale vor fi consemnate în procesul verbal de ședință;
 38. asigură, în calitate de membru în echipele de proiect, implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri nerambursabile guvernamentale sau europene;
 39. răspunde pentru toată activitatea desfășurată în fața primarului, căruia ii prezintă, periodic, rapoarte și informări;

-

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate