poca-header

Strategii

Strategia de dezvoltare pentru perioada 2014-2020 a Municipiului Aiud (HCL 69/2015)


HOTĂRÂREA NR. 69
din 29 aprilie 2015
privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare 2014-2020 a Municipiului Aiud

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în şedinţa ordinară din 29.04.2015,
            Având în vedere:
- Raportul NR. 6110 DIN 22.04.2015 al Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Aiud prin care se propune aprobarea Strategiei de Dezvoltare 2014-2020 a Municipiului Aiud;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. I – Administraţie publică locală, juridică, buget finanţe, nr. II – Organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, turism, nr. III – Activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, culte, sport şi agrement, nr. IV – Administrarea domeniului public şi privat, industrie, agricultură şi IMM, nr. V – Sănătate, familie, protecţie socială, protecţia copilului și nr. VI - Relaţii externe, din cadrul Consiliului Local Aiud;
În conformitate cu prevederile:
- art. 36, alin. (2), lit. c), b) şi e), alin. (4), lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată
În temeiul art. 45, alin.(2)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă Strategia de dezvoltare pentru perioada 2014-2020 a Municipiului AIUD, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.
            Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Tehnică și Biroul Relații Comunicare din cadrul municipiului Aiud.
            Art.4 Prezenta hotărâre se comunică:
-          Instituţiei Prefectului judeţului Alba;
-          Primarului municipiului Aiud;
-          Direcției Tehnice;
-          Biroului Comunicare și Relații Publice;
-          Direcției Economice;
Se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud.
Art.5 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 18 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă  95% din numărul consilierilor în funcție.
 
 Președinte de ședință,                             Contrasemnează,
            Consilier Kovats Krisztian                       Secretar Ecaterina Bîrlogeanu
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate