poca-header

Strategii

Completarea Strategiei de Dezvoltare pentru perioada 2014-2020 a Municipiului Aiud (HCL 272/2016)


 ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL AIUD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 272
din 24 noiembrie 2016
privind completarea Strategiei de Dezvoltare 2014-2020 a Municipiului Aiud aprobată prin H.C.L. Nr. 69 din 29.04.2015

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în şedinţa ordinară din 24.11.2016,
            Având în vedere:
            - Raportul nr.22178 din 17.11.2016 al Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Aiud prin care se propune completarea Strategiei de Dezvoltare 2014-2020 a Municipiului Aiud aprobată prin H.C.L. Nr. 69 din 29.04.2015;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. I –Juridică, buget finanţe, nr. II – Educație, cultură, culte și sport, nr. III - Administrarea domeniului public și privat, industrie, agricultură, ONG și IMM, nr. V - Urbanism, lucrări publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, turism din cadrul Consiliului Local Aiud;
- Hotărârii Consiliului Local nr. 69 din 29.04.2015 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare 2014-2020 a Municipiului Aiud;
- Ghidul solicitantului condiţii specifice aferent Axei Prioritare 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.2 Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului;
În conformitate cu  prevederile:
- art. 36, alin. (2), lit. b) şi e), alin. (4), lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;  
În temeiul art. 45, alin.(1)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
            Art.1 Se completează Strategia de Dezvoltare 2014-2020 a Municipiului Aiud aprobată prin H.C.L. Nr. 69 din 29.04.2015, la punctul 10.8. Portofoliul de proiecte, după cum urmează:
1.    La punctul 2 s-a reformulat și s-a completat proiectul cuprins inițial;
2.    După punctul 4 se introduce o nouă linie (5) pentru includerea proiectului ”Eco agrement Aiud – Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga”;
3.    De la linia 5 se renumerotează toate liniile care urmează;
4.    La punctul 5 (care devine punctul 6) ”Dezvoltarea și reabilitarea infrastructurii tehnice în cartierele  Municipiului Aiud”, subpunctul 1- obiectivul de investiție ”Reabilitare Străzi Avram Iancu, Moților” se completează cu strada Abrudului.
                Art.2 Subsidiar art.1 din prezenta hotărâre, Strategia de Dezvoltare 2014-2020 a Municipiului Aiud se actualizează conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.
            Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Tehnică și Biroul Relații Comunicare din cadrul municipiului Aiud.
            Art.5 Prezenta hotărâre se comunică:
-       Instituţiei Prefectului judeţului Alba;
-       Primarului municipiului Aiud;
-       Direcției Tehnice;
-       Biroului Comunicare și Relații Publice;
-       Direcției Economice;
Se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud.
Art.6 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr.  de 19 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă 100% din numărul consilierilor în funcție.

  Președinte de ședință,                          Contrasemnează,
  Consilier Bradea Cristea Iosif             Secretar Ecaterina Bîrlogeanu
 
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate