poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Primaria municipiului Aiud organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata determinata, a unui post temporar vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Directiei EconomiceData publicarii

07.01.2019

Descriere

PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata determinata, a unui post temporar vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Directiei Economice, Compartiment Executare silita si incasare venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

 

Conditii de participare la concurs:

 

           - conditii generale: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:


           a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;

           b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

           c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;

           d) are capacitate deplina de exercitiu;

           e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;

             f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;

             g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;

             h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;

           i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;

j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege. 

-  conditii specifice:

- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;

- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 1 an.

            Concursul de recrutare consta in trei etape succesive, dupa cum urmeaza:

            - selectia dosarelor de inscriere - se va face in termen de 24 de ore de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor;

            - proba scrisa - 22.01.2019, ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Bratianu;

            - interviul se va sustine intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

 

            Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu, documentele prevazute de HG  nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

            a) formularul de inscriere (se obtine de la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primariei Municipiului Aiud, in format letric si in format editabil, prin accesarea paginii de internet a institutiei, respectiv www.aiud.ro;

           b) curriculum vitae, modelul comun european;

            c) copia actului de identitate;

            d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;

           e) copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;

           f) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;

           g) cazierul judiciar;

           h) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.

           

            Potrivit art. 49 alin. (1^1) si alin. (1^2) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, modelul orientativ al adeverintei mentionate la litera e) este prevazut in anexa nr. 2D (acesta se poate pune la dispozitia candidatilor la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primariei Municipiului Aiud sau se poate descarca si de pe site-ul institutiei, respectiv www.aiud.ro); adeverintele care au un alt format decat cel prevazut la alin. (1^1), trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in anexa nr. 2D si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.        

            Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.

            Potrivit art. 49 alin. (4) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, documentul prevazut la litera g) poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. In situatia in care candidatul solicita expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita potrivit legii si procedurii aprobate la nivel institutional.

 

             Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut la litera c), care se poate transmite si in format electronic la adresa de e-mail: resurse@aiud.ro.

      

            Dosarele de inscriere la concurs se depun in perioada  07.01.2019 - 14.01.2019 (ora 16,00), la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primariei Municipiului Aiud.

                                   

BIBLIOGRAFIE:

            1. Constitutia Romaniei, republicata;

               2. Legea nr. 215/2001 administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

               3. Legea nr.188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

              4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;

              5. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare: Titlul IX - Impozite si taxe locale;

              6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare: Titlul III - Dispozitii procedurale generale; Titlul IV - Inregistrarea fiscala; Titlul VII - Colectarea creantelor fiscale;

              7.  Hotararea de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare: Titlul IX - Impozite si taxe locale.

           

            Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilita in vederea sustinerii concursului, inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora.

 

             Atributiile prevazute in fisa postului temporar vacant de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Directiei Economice, Compartiment Executare silita si incasare venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud sunt:

       - primeste solicitarile de emitere a notelor de plata, emite chitantele pentru impozite si taxe locale (cu debit si fara debit) si incaseaza  contravaloarea acestora in mod corespunzator sumelor inscrise in documentul de plata;

        - preda  zilnic incasarile in numerar la persoana din cadrul Directiei economice,  desemnata sa depuna la trezorerie sumele incasate ;

       - preia de la inspectorii din cadrul compartimentului constatare, impunere si control,situatiile privind obligatiile scadente si neachitate in cazul persoanelor fizice si al persoanelor juridice ;

        - tine evidenta nominala legata de activitatea de executare silita, separat pentru persoane fizice si  persoane juridice ;

        - intocmeste somatii si titluri executorii pentru persoane fizice si juridice care au obligatii scadente neachitate ;

        - urmareste eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executarea silita;

        - urmareste modul de aplicare a inlesnirilor la plata obligatiilor bugetare aprobate de consiliul local ;

        - intocmeste si verifica pozitiile fiscale pentru care intocmeste certificate fiscale;

       - intocmeste documentatia in vederea aplicarii masurilor de executare silita prin poprire si urmareste ducerea la indeplinire de catre tertul poprit a obligatiilor ce-i revin ;

      - primeste declaratiile, cererile, actele doveditoare, autentifica inscrisurile care raman la dosarul fiscal si introduce date in evidenta analitica prin aplicatia „SIMTAX”;

Declaratiile, cererile, actele doveditoare se opereaza in calculator pentru:

-       dobandiri de mijloace de transport, imobile;

-       incetarea posesiei mijloacelor de transport, a imobilelor;

-       debitari, altele decat cele ce decurg din cele de mai sus;

-       infiintare de debite ce decurg din acte intocmite de notariat, judecatorie, primarie, politie;

-       schimbari de domiciliu;

-       schimbare a rolului;

-       modificari ale substantei impozabile pe baza declaratiei contribuabilului;

-       transferuri de materie impozabila;

       -  vizeaza fisa de inmatriculare a mijloacelor de transport;

       - completeaza la zi evidenta chiriilor pentru spatiile de locuit si rate locuinte;

       - raspunde de activitatea pe care o desfasoara la ghiseu;

       - indeplineste  competente legate de administrarea bazei de date;

       - inregistreaza veniturile incasate prin virament bancar;

       -  intocmeste referate pentru adaptarea situatiei fiscale a contribuabililor referitoare la mijloacele de transport, pe baza documentelor legale prezentate de contribuabili;

        - intocmeste documentatia in vederea transferului de dosare auto in alte localitati ca urmare a cererilor depuse;

       - intocmeste adrese de instiintare catre contribuabilii care au dobandit mijloace de transport si nu le-au declarat in vederea impunerii;

       - desfasoara activitate pe teren in vederea incasarii creantelor fiscale ale bugetului local.

            Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Aiud, situata in Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, numar de telefon 0258 861 310 interior 1013/fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, persoana de contact: Morar Angela, consilier in cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern.

 

Model adeverinta

Formular inscriere 

 Descriere scurta

PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata determinata, a unui post temporar vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Directiei Economice, Compartiment Executare silita si incasare venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate