poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Primaria municipiului Aiud, judetul Alba, organizeaza concurs in vederea ocuparii, pe durata nedeterminata, a unui post vacant, functie contractuala de executie de muncitor necalificatData publicarii

28.01.2019

Descriere

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDETUL ALBA, organizeaza concurs in vederea ocuparii, pe durata nedeterminata, a unui post vacant, functie contractuala de executie de muncitor necalificat, treapta profesionala I din cadrul Biroului Administratia Pietei din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

 

               Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii la concurs sunt:

              - studii generale;

             - nu este necesara vechimea in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului;

   Concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat, treapta profesionala I, consta in urmatoarele etape succesive:

            -  selectia dosarelor de inscriere;

                         -  proba practica;

                        -  interviul.

   Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

              Conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii la concurs sunt:

            a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

            b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

           c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

           d) are capacitate deplina de exercitiu;

            e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

            f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

           g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

              

 Conditiile de desfasurare ale concursului sunt:          

                 Data, ora si locul desfasurarii probei practice: 20.02.2019, ora 1000 - sediul Biroului Administratia Pietei din str. Iuliu Maniu, nr. 38;

                 Interviul se sustine intr-un termen de maximum 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei practice. Data, ora si locul organizarii interviului se va anunta odata cu afisarea rezultatelor la proba practica.

                 Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana in data de 11.02.2019, ora 16,00 la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primariei Municipiului Aiud.

                 Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:

              a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

              b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

              c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiilor documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

               d) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

               e) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;

              f) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

              g) curriculum vitae.

            Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

            In cazul documentului prevazut la lit. f), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

           

             Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

 

            BIBLIOGRAFIA:

               1) Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

                2) Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

         3) Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare: art. 36 - art. 39 din Capitolul V - Norme de igiena referitoare la colectarea, indepartarea si neutralizarea deseurilor solide; art. 46 - art. 52 din Capitolul VI - Norme de igiena pentru unitatile de folosinta publica.

 

                Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilita in vederea sustinerii concursului, inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora.

 

                        Selectia dosarelor de concurs: in termen de maximum doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor.

                         Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza la sediul si pe pagina de internet a Primariei Municipiului Aiud, www.aiud.ro, in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de  selectie a dosarelor.

                         Comunicarea rezultatelor la fiecare proba a concursului se face prin afisare la sediul si pe pagina de internet a Primariei Municipiului Aiud, www.aiud.ro, in termen de maximum o zi lucratoare de la data finalizarii probei.

                         Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba practica si interviu, dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei practice si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

             Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afisare la sediul si pe pagina de internet a Primariei Municipiului Aiud, www.aiud.ro, imediat dupa solutionarea contestatiilor.

              Rezultatele finale se afiseaza la sediul si pe pagina de internet a Primariei Municipiului Aiud, www.aiud.ro, in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de solutionare a contestatiilor pentru ultima proba.

  Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Aiud, situata in Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, telefon 0258 861310 interior 1013 /fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, precum si de pe site-ul institutiei: www.aiud.ro. Persoana de contact: Dancea Stinea Anamaria, consilier in cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern.Descriere scurta

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDETUL ALBA, organizeaza concurs in vederea ocuparii, pe durata nedeterminata, a unui post vacant, functie contractuala de executie de muncitor necalificat, treapta profesionala I din cadrul Biroului Administratia Pietei din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate