poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local organizeaza concurs in vederea ocuparii pe durata nedeterminata, a functiei contractuale de executie vacanta, de muncitor calificatData publicarii

01.03.2019

Descriere

In conformitate cu prevederile H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

            Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local, cu sediul in Aiud,                str. Tribun Tudoran,nr.9, organizeaza concurs in vederea  ocuparii pe durata nedeterminata, a functiei contractuale de executie vacanta  , de muncitor calificat, treapta profesionala III  din cadrul  Biroului Sera, Zone verzi ;           

                   Conditii  specifice:

                    - studii medii  sau scoala profesionala ;

                    - vechime in munca : minimum 3 ani;                                   

 

              1) Conditiile generale necesare pentru ocuparea posturilor de natura contractuala sunt:

a)    are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b)    cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c)     are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d)    are capacitate deplina de exercitiu;

e)    are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f)      indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g)    nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie ,care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;                        

       2) Dosarul de concurs pentru ocuparea postului de natura contractuala  de muncitor calificat, treapta profesionala III, va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:

            a) cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

             b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

            c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

           d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele  care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;

            e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

             f)  adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata  cu cel mult 6luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate. Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

            g)  curriculum vitae;

 in cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

 Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.                                                 

3) Probele stabilite pentru concurs: selectia dosarelor de inscriere la concurs, proba scrisa, si interviu

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

4) Calendarul de desfasurare a concursului:

Dosarul de concurs se depune in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului, respectiv in perioada 04.03.2019 – 15.03.2019 ,ora 15,00 la sediul Serviciului Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local  - Compartimentul Resurse Umane.

        Datele de desfasurare a probelor de concurs:

a) selectia dosarelor de inscriere, in termen de 2 zile lucratoare de la finalizarea termenului de depunere a dosarelor;

b) Proba scrisa: 25.03.2019 , ora 10,00 – sediul Serviciului Public de Interes Local  Administratia Patrimoniului Local ;

c) Interviul se sustine intr-un termen de maximum 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise   Data, ora  si locul organizarii interviului vor fi comunicate odata cu afisarea rezultatelor la proba scrisa ;

      Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza la sediul Serviciului Public ,in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de selectie a dosarelor.

      Comunicarea rezultatelor la fiecare proba a concursului se face prin afisare la sediul Serviciului Public ,in termen de maximum o zi lucratoare de la data  finalizarii probei.

      Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa  si  interviu , dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

    Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afisare la sediul Serviciului Public, imediat dupa solutionarea contestatiilor.

       Rezultatele finale se afiseaza la sediul Serviciului Public in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de solutionare a contestatiilor pentru ultima proba.

         Bibliografia de concurs pentru ocuparea postului de muncitor calificat III in cadrul Biroului Sera, Zone verzi :

           1. Stefan Wagner -TRANDAFIRUL DE LA MIT LA MILENIUL TREI , Editura Echard and co Snc, Cluj-Napoca,  2002

Capitolul VI. Cultura si masurile de ingrijirea ale trandafirilor

-       Lucrarile de ingrijire a trandafirilor din gradini si parcuri

-       Dezgropatul trandafirilor

-       Lucrarile solului

-       Udarea trandafirilor

-       Protejarea trandafirilor contra gerului

-       Taierile ce se aplica trandafirilor

              2.Florin Petrescu, Lucrari de intretinere in parcuri si gradini, Editura ,,Ceres’’, Bucuresti ,1983 ((Cap. III - Reguli de baza pentru executarea taierilor -pct.7- Taierile ce se aplica arborilor foiosi din aliniamentele de pe strazi si aleile din parcuri )

              3.Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Cap. I,II) ;

  4.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

  5.Legea nr.319/2006 ,a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare ( Cap. III ,IV) ;

        Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilita in vederea sustinerii concursului, inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora

           Relatii suplimentare se pot obtine  la sediul  Serviciului  Public  de Interes Local Administratia Patrimoniului Local , la Compartimentul Resurse Umane si la nr. telefon 0258/861593 interior 13.Descriere scurta

In conformitate cu prevederile H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

            Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local, cu sediul in Aiud,                str. Tribun Tudoran,nr.9, organizeaza concurs in vederea  ocuparii pe durata nedeterminata, a functiei contractuale de executie vacanta  , de muncitor calificat, treapta profesionala III  din cadrul  Biroului Sera, Zone verzi

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate