poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Primaria municipiului Aiud organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a unui post vacant, functie publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior



Data publicarii

18.06.2019

Descriere

Primaria municipiului Aiud organizeaza la sediul institutiei din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a unui post vacant, functie publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Implementare proiecte, Monitorizare servicii publice, Energetic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

 

Conditii de participare la concurs:

 

           - conditii generale: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:


           a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;

           b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

           c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;

           d) are capacitate deplina de exercitiu;

           e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;

             f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;

             g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;

             h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;

           i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;

j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege. 

 

-  conditii specifice:

- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul Stiinte ingineresti;

- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 7  ani.

            - selectia dosarelor de inscriere - se va face in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor;

            - proba scrisa - 22.07.2019, ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Bratianu;

            - interviul se va sustine intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

            Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu, documentele prevazute de HG  nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

            a) formularul de inscriere (se obtine de la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primariei Municipiului Aiud, in format letric si in format editabil, prin accesarea paginii de internet a institutiei, respectiv www.aiud.ro;

           b) curriculum vitae, modelul comun european;

           c) copia actului de identitate;

            d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;

           e) copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;

           f) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;

           g) cazierul judiciar;

           h) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.

           

            Dosarele de inscriere la concurs se depun in perioada 18.06.2019 - 08.07.2019, ora 16,00 (inclusiv), la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primariei Municipiului Aiud.

 

            Potrivit art. 49 alin. (1^1) si alin. (1^2) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, modelul orientativ al adeverintei mentionate la litera e) este prevazut in anexa nr. 2D (acesta se poate pune la dispozitia candidatilor la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primariei Municipiului Aiud sau se poate descarca si de pe site-ul institutiei, respectiv www.aiud.ro); adeverintele care au un alt format decat cel prevazut la alin. (1^1), trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in anexa nr. 2D si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.        

            Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.

            Potrivit art. 49 alin. (4) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, documentul prevazut la litera g) poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. In situatia in care candidatul solicita expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita potrivit legii si procedurii aprobate la nivel institutional.

             Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut la litera c), care se poate transmite si in format electronic la adresa de e-mail: resurse@aiud.ro.

 

BIBLIOGRAFIE:

            1. Constitutia Romaniei, republicata;

              2. Legea nr.188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

             3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;

             4. Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane in unitatile administrativ – teritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare;

            5. Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare;

            6. Legea nr. 114/1996 privind locuintele, cu modificarile si completarile ulterioare.

            7. Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

            Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilita in vederea sustinerii concursului, inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora.

           

             Atributiile prevazute in fisa postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Implementare proiecte, Monitorizare servicii publice, Energetic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud sunt:

- face parte din Autoritatea de autorizare in domeniul transportului in regim de taxi si in regim de inchiriere, constituita la nivelul UAT Aiud in baza legii serviciilor de transport public local;

- pregateste si aplica hotararile Consiliului Local privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere in scopul punerii in aplicare a prevederilor legale referitoare la acest domeniu;

- monitorizeaza si controleaza modul de desfasurare a serviciului de transport in regim de taxi si in regim de inchiriere;

- urmareste derularea contractelor de delegare a gestiunii pentru transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere;

- participa la ducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului Local, adoptate cu privire la activitatea de transport public local de calatori;

- participa la organizarea procedurii de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de transport public local de calatori;

- urmareste modul de subventionare a transportului si a categoriilor de calatori care pot beneficia de aceste subventii sau de gratuitati;

-  propune modificari sau completari la regulamentul serviciului de transport public local de calatori;

- urmareste derularea contractelor de delegare a gestiunii pentru transportul public local de calatori;

- contribuie la eficientizarea activitatii in domeniul serviciilor publice de transport si colaborarea cu operatorii de servicii;

- tine evidenta contractelor privind fondul locativ;

- intocmeste contracte si acte aditionale, dupa caz, pentru inchirierea din fondul locativ a spatiilor cu destinatia de locuinte;

- participa la verificarea in teren a spatiilor cu destinatia de locuinta;

- realizeaza situatii statistice si de analiza asupra fondului locativ;

 - elibereaza adeverinte privind certificarea numerotarii administrative si corelarea cu reperele topo sau alte adeverinte solicitate, care intra in sfera atributiilor;

-  monitorizeaza modificarile legislative in domeniile specifice postului si face propuneri privind adoptarea unor hotarari de catre Consiliul Local Aiud;

- raspunde in conformitate cu specificatiile rezultate din cadrul hotararilor de Consiliu Local, din dispozitiile primarului sau dupa caz din atributiile specifice reglementate  prin sarcinile primite ca membru in cadrul echipelor de implementare a proiectelor cu finantare interna sau eterna;

 - elaboreaza rapoartele specifice activitatii, evidentele statistice si asigura comunicarea cu institutiile publice de interes local si national, in domeniul sau de activitate;

- elaboreaza rapoarte de  specialitate, referate de necesitatea pentru uz intern sau rapoarte aferente proiectelor de hotarari;

- aplica procedurile privind activitatea specifica si respecta prevederile reglementarilor privind asigurarea calitatii.

 

            Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Aiud, situata in Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, numar de telefon 0258 861 310 interior 1013/fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, persoana de contact: Dancea Stinea Anamaria, consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern, precum si  pe site-ul institutiei: www.aiud.ro.

 

Model adeverinta

Formular inscriere



Descriere scurta

Primaria municipiului Aiud organizeaza la sediul institutiei din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a unui post vacant, functie publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Implementare proiecte, Monitorizare servicii publice, Energetic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate