poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD organizeaza la sediul institutiei din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a doua posturi vacante, cu norma intreaga, dupa cum urmeaza:Data publicarii

03.09.2019

Descriere

PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD organizeaza la sediul institutiei din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a doua posturi vacante, cu norma intreaga, dupa cum urmeaza:

 

             - 1 functie publica de conducere specifica de Arhitect  - sef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud;

             -  1 functie publica de conducere de Director executiv al Directiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

 

Conditii de participare la concurs pentru postul de Arhitect  - sef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

 

             Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile de ocupare a unei functii publice, prevazute la art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, dupa cum urmeaza:

  a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;

    b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

    c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;

    d) are capacitate deplina de exercitiu;

    e) este apt din punct de vedere medical;

    f) indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea functiei publice;

    g) indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publice;

    h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;

    j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;

    k) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

                                                                       

Conditii specifice pentru postul de Arhitect - sef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

 

            - studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul arhitectura sau in domeniul urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului, conform art. 36^1 lit. b) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare;

            - absolventi cu diploma ai studiilor universitare de master in domeniul administratiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice sau cu diploma echivalenta conform prevederilor      1 12 2p2 153 59>art. 153 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

            - atestat eliberat de Registrul Urbanistilor din Romania;

            - vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minim 7 ani.

 

         BIBLIOGRAFIE pentru postul de Arhitect  - sef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

           1.  Constitutia Romaniei, republicata;

           2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: Cap. III Categoria inaltilor functionari publici (art. 20 – art.20^10), Cap. VI Cariera functionarilor publici, Sectiunea a 2-a Perioada de stagiu (art. 60 – art.60^4), Sectiunea a 3^1-a Evaluarea performantelor profesionale individuale  ale functionarilor publici (art. 62^1 – art. 62^13) si Anexa 2 (I. Criterii de performanta pentru evaluarea indeplinirii obiectivelor strategice ale inaltilor functionari publici, II. Criteriile de evaluare pentru functionarii publici debutanti si III. Criterii de performanta pentru functionarii publici de executie si de conducere);

3. Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Partea III Administratia publica locala (art. 75 - art. 248) si Partea VI Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administratia publica si evidenta personalului platit din fonduri publice (art. 365 - art.562);

            4. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            5. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            6. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            7. Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

            8. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            9. Hotararea de Guvern nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            10. Hotararea de Guvern nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

            11. Hotarare de Guvern nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea si expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor executate, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

            Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilita in vederea sustinerii concursului, inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora.

           

 Atributiile prevazute in fisa postului vacant, cu norma intreaga, functie publica de conducere specifica de Arhitect  - sef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud sunt:

     -  avizarea si controlul implementarii documentatiilor de amenajare a teritoriului;

            - initierea, coordonarea si consultanta in elaborare a documentatiilor de

amenajare a teritoriului si urbanism la nivel de municipiu;

            - avizarea  strategiilor de dezvoltare urbana, politicilor urbane, planurilor de actiune ;                           

            - initierea, coordonarea si consultanta in elaborare  a strategiilor de dezvoltare urbana, politicilor urbane, planurilor de actiune initiate de administratia publica locala;  -           - avizarea si controlul implementarii instrumentelor de control al dezvoltarii urbane (planuri de urbanism, zonificari, regulamente de urbanism si construire, regulamente de administrare a proprietatii);

            -  initierea, coordonarea si consultarea in elaborare a instrumentelor de control al dezvoltarii urbane ( planuri de urbanism,zonificari,regulamente de urbanism si construire, regulamente de administrare a proprietatii ) initiate de administratia publica locala;

            - asigura integrarea competitiva a Municipiului Aiud si a localitatilor componente  in contextul dezvoltarii la nivel european, urmarind viziunea comuna a actorilor implicati in proces prin adaptarea propunerilor locale si regionale la strategiile si politicile nationale si europene;  

             -  urmarirea si evaluarea permanenta a rezultatelor neprevazute din domeniul de activitate (pe masura ce necesitatile si resursele evolueaza) precum si propunerea de solutii si actiuni eficiente de corectare a acestora tinand cont de realitatea economica si de dezvoltarea durabila;                                                                                                                                                                                        

            - administrarea si penalizarea conform legii a lucrarilor de construire/desfiintare ilegale;

            - initierea si coordonarea Land Informatiom System ( colectare,  stocare, administrare date urbane si informatii geospatiale) si participare la GIS ;

            - asigura evidenta si administrarea documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului;

            - intocmirea,verificarea legalitatii din punct de vedere tehnic si elaborarea actelor de autoritate in domeniu ( autorizatii de construire/desfiintare, acord unic, autorizatii de comert stradal, regularizari de taxe de autorizare in constructii, autorizatii de functionare,adeverinte de notare, certificate de nomenclatura stradala),

            - intocmirea,verificarea legalitatii din punct de vedere tehnic si elaborarea actelor  informative (certificat de urbanism in vederea construirii/desfiintarii, operatiuni notariale / comasari / parcelari /dezmembrari in vederea construirii, adeverinte de intravilan extravilan,avize comisii de specialitate coordonate);

            - asigura consultarea populatiei si a factorilor interesati in procesul planificarii urbane prin mediatizarea necesara pentru punerea in valoare a actiunilor;

            - initierea, coordonarea si controlul armonizarii proiectelor de investitii in infrastructura (tehnico – edilitara, rutiera);

            - initierea coordonarea si controlul proiectelor de spatii verzi / spatii publice / cimitire;

            - coordonarea activitatii de protejare a monumentelor aflate in patrimoniul municipiului Aiud si a localitatilor componente si apartinatoare;

            - coordonarea administrarii patrimoniului public si privat al municipiului Aiud si a localitatilor componente si apartinatoare –terenuri;

            - adoptarea unor moduri de gestionare strategica in dezvoltarea spatiala care se

bazeaza pe instrumente administrative clare, dar flexibile;

     - coordonarea activitatii de protectie a mediului;

     - initierea si controlul efectelor proiectelor de revitalizare a zonelor municipiului Aiud si a localitatilor componente si apartinatoare;

     - initierea modificarilor legislative necesare dezvoltarii urbane armonioase a localitatii;

   - initierea si coordonarea proiectelor de investitii publice;

    - identificarea nevoilor prezente si viitoare ale colectivitatii reliefand oportunitatile, avantajele, constrangerile si implicatiile actiunilor;

   - sprijinirea initiativelor pentru ridicarea culturii civice;

   - stimularea parteneriatelor intre sectorul public si cel privat pentru punerea in valoare a investitiilor, crearea de locuri de munca si atingerea coeziunii sociale

    - asigurarea activitatii de prognozare a dezvoltarii urbane;

    - prin conduita si exemplul personal in timpul si in afara serviciului este loial institutiei Primariei Municipiului Aiud, contribuind la ridicarea prestigiului acestuia;

    - raspunde in fata organelor ierarhice superioare de eventualele abateri ale conduitei sale ca persoana publica, raspunde de calitatea, legalitatea si termenul de executie a lucrarilor pe care le intocmeste ,     

    - in conformitate cu politica in domeniul calitatii implementata in institutie trebuie sa cunoasca si sa aplice instructiunea privind activitatea din domeniul sau de responsabilitate, strategii de informatizare si sa respecte procedurile in vigoare;

                                                                       

Conditii de participare la concurs pentru postul de Director executiv al Directiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

 

            Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile de ocupare a unei functii publice, prevazute la art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, dupa cum urmeaza:

  a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;

    b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

    c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;

    d) are capacitate deplina de exercitiu;

    e) este apt din punct de vedere medical;

    f) indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea functiei publice;

    g) indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publice;

    h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;

    j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;

    k) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

 

Conditii specifice pentru postul de Director executiv al Directiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

 

            - studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in ramura de stiinta: stiinte economice;

            - absolvent cu diploma ai studiilor universitare de master in domeniul administratiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice sau cu diploma echivalenta conform prevederilor      1 12 2p2 153 59>art. 153 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

            - vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minim 7 ani.

Bibliografie pentru postul de Director executiv al Directiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

1.  Constitutia Romaniei, republicata;

           2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: Cap. III Categoria inaltilor functionari publici (art. 20 – art.20^10), Cap. VI Cariera functionarilor publici, Sectiunea a 2-a Perioada de stagiu (art. 60 – art.60^4), Sectiunea a 3^1-a Evaluarea performantelor profesionale individuale  ale functionarilor publici (art. 62^1 – art. 62^13) si Anexa 2 (I. Criterii de performanta pentru evaluarea indeplinirii obiectivelor strategice ale inaltilor functionari publici, II. Criteriile de evaluare pentru functionarii publici debutanti si III. Criterii de performanta pentru functionarii publici de executie si de conducere);

3. Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Partea III Administratia publica locala (art. 75 - art. 248) si Partea VI Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administratia publica si evidenta personalului platit din fonduri publice (art. 365 - art.562);

4. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

6. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal  - Titlul IX - Impozite si taxe locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

            Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilita in vederea sustinerii concursului, inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora.

 

Atributiile prevazute in fisa postului vacant, cu norma intreaga, functie publica de conducere de Director executiv al Directiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud sunt:

         - intocmeste si sustine bugetul de venituri si cheltuieli anual la activitatile bugetare si autofinantate in fata ordonatorului principal de credite si a Administratiei Judetene a Finantelor     Publice Alba;

         - rectifica bugetul de venituri si cheltuieli, conform legislatiei in vigoare;

       - trimestrial primeste darile de seama contabile de la institutiile care sunt finantate din bugetul local, le verifica daca sunt in concordanta cu cifrele aprobate si nu exista depasiri de credite,   daca sunt completate conform instructiunilor Ministerului Finantelor, asigura centralizarea  acestora si intocmirea darii de seama proprii, precum si depunerea la termenele fixate  la AJFP Alba,   impreuna cu raportul explicativ asupra bilantului contabil;

      - analizeaza corespondenta repartizata Directiei Economice si o distribuie subordonatilor;

      - face propuneri de fundamentare a impozitelor si taxelor locale ce se constituie venituri la bugetul local datorate de contribuabili persoane fizice, persoane juridice, etc.

      - face propuneri pentru majorarea sau diminuarea impozitelor si taxelor locale stabilite in suma fixa,  in limitele prevazute de lege;

      -  fundamenteaza propunerile privind indexarea anuala a impozitelor si taxelor locale, precum  si a amenzilor, potrivit legii;

      - raspunde de recuperarea sumelor restante datorate de agentii economici pe cale de decontare bancara, titlu executoriu sau executare silita, potrivit legii, asupra elementelor patrimoniale ale debitorilor, in cazul neachitarii la termen a impozitelor si taxelor locale, stabilite   de Consiliul Local;

      - stabileste si raspunde de aplicarea masurilor legale ce se impun pentru respectarea     disciplinei financiare si bugetare in scopul identificarii, impunerii si sanctionarii evaziunii fiscale si pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul local;

       - intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Aiud;

       - intocmeste Raportul de specialitate privind Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al   municipiului Aiud;

      -  intocmeste raportul privind contul de executie al bugetului local;

      - urmareste executia bugetului de venituri si cheltuieli;

      - identificarea si atragerea de surse noi de finantare de pe piata de capital si financiara (credite interne si externe, obligatiuni municipale)

      - asigura si raspunde de incasarea veniturilor bugetului local si utilizarea acestora conform prevederilor bugetare;

      - asigura si raspunde de buna organizare si desfasurare a activitatii financiar-contabile si taxe  si impozite locale, in conformitate cu legislatia in vigoare si dispozitiile locale;

      - raspunde de intocmirea si tehnoredactarea corespunzatoare a documentelor emise de catre personalul din cadrul Directiei Economice;

      - raspunde pentru respectarea termenelor stabilite pentru diverse actiuni in care sunt implicati angajatii din subordinea sa, sau in care e implicat personal, sau sesizari sau cereri ale    cetatenilor;

      - asigura organizarea inventarierii anuale, conform normelor legale;

      - urmareste perfectionarea pregatirii profesionale a personalului din subordine;

      - sustine lucrarile intocmite in cadrul Directiei Economice in fata conducerii institutiei, a Consiliului Local si a organelor de control;

       - raspunde de calitatea si termenul de executie a lucrarilor pe care le intocmeste, precum si de lucrarile intocmite de personalul din subordine;

      - se adapteaza la dinamica schimbarilor legislative si pune in aplicare legile specifice   domeniului sau de activitate;

      - gestioneaza resursele financiare;

      - raspunde de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor din fondurile publice;

      - reprezinta interesele institutiei publice in raporturile acesteia cu persoane fizice si juridice din tara si strainatate, in limita competentelor stabilite de ordonatorul principal de credite.

      - indeplineste potrivit legii, orice alte atributii stabilite prin HCL, dispozitiile primarului, precum  si cele stabilite prin legi si acte normative.

      - verifica procedurile elaborate de personalul din subordine;

      - stabileste / revizuieste obiectivele specifice directiei pe care o conduce, precum si obiectivele individuale ale acestora, o data pe an sau de cate ori intervin modificari in activitatea structurii pe care o conduce;

      - centralizeaza riscurile asociate activitatilor directiei si le prezinta in sedintele Echipei de Gestionare a Riscurilor din care face parte la nivel de institutie, pentru analiza;

      - elaboreaza Registrul riscurilor la nivelul structurii pe care o conduce;

      - raspunde de implementarea standardelor de control intern la nivelul structurii pe care o conduce;

      - stabileste indicatorii de performanta asociati obiectivelor specifice structurii pe care o conduce;

      - contribuie la dezvoltarea sistemului de control intern al institutiei prin activitatea pe care o desfasoara la nivelul structurii pe care o conduce si prin participarea la sedintele Comisiei de monitorizare constituita la nivelul Primariei Municipiului Aiud;

       - organizeaza si raspunde de procesul de autoevaluare a sistemului de control intern la nivelul directiei pe care o conduce.

 

            Selectia dosarelor de inscriere - se va face in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor:

            Proba scrisa - 07.10.2019, ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Bratianu;

            Interviul se va sustine intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

 

            Dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:

            a) formularul de inscriere (se obtine de la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primariei Municipiului Aiud, in format letric si in format editabil, prin accesarea paginii de internet a institutiei, respectiv www.aiud.ro;

            b) curriculum vitae, modelul comun european;

            c) copia actului de identitate;

            d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;

            e) copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;

            f) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;

            g) cazierul judiciar;

            h) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.

            Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.

            Documentul prevazut la litera g) poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. In situatia in care candidatul solicita expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita potrivit legii si procedurii aprobate la nivel institutional.

             Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut la litera c), care se poate transmite si in format electronic la adresa de e-mail: resurse@aiud.ro.

 

            Dosarele de inscriere la concurs se depun in perioada 03.09.2019 - 23.09.2019, ora 16,00 (inclusiv), la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primariei Municipiului Aiud.

             Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut la litera c), care se poate transmite si in format electronic la adresa de e-mail: resurse@aiud.ro.

            Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Aiud, situata in Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, numar de telefon 0258 861 310 interior 1013/fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, persoana de contact: Morar Angela, consilier in cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern, precum si  pe site-ul institutiei: www.aiud.ro.
 Descriere scurta

PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD organizeaza la sediul institutiei din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a doua posturi vacante, cu norma intreaga, dupa cum urmeaza:

 

             - 1 functie publica de conducere specifica de Arhitect  - sef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud;

             -  1 functie publica de conducere de Director executiv al Directiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

 

Conditii de participare la concurs pentru postul de Arhitect  - sef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate