poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Serviciul Public Administratia Patrimoniului Local Aiud organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata , cu norma intreaga, a doua functii publice de executie vacante de consilier, clasa I,grad profesional superiorData publicarii

18.11.2019

Descriere

Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud  organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata  nedeterminata , cu norma intreaga, a doua functii publice de executie vacante de consilier, clasa I,grad profesional superior : 1 post  din cadrul Serviciului Economic, Tehnic, Investitii – Compartiment Evidenta contracte domeniu public si privat  si 1 post din cadrul Compartimentului Reparatii, Intretinere drumuri;

 Conditiile de desfasurare a concursului

- Data, ora si locul desfasurarii probei scrise: 19.12.2019, ora 10,00 – la sediul Serviciului Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud  str.Tribun Tudoran nr.9. Interviul se va sustine intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise. Dosarele de inscriere la concursul de recrutare se depun  in perioada 18.11.2019 -09.12.2019 (inclusiv) de luni pana vineri intre orele 7,00-15,00, la sediul Serviciului Public de Interes Local  Administratia Patrimoniului Local Aiud  – Compartiment Resurse Umane, persoana de contact : Haracsek Katalin Melinda, consilier in cadrul Compartimentului Resurse Umane, tel.0258/861593, e-mail spapl@aiud.ro.

 Conditii generale pentru participarea la concurs :

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile de ocupare a unei functii publice, prevazute de art.465 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, dupa cum urmeaza:

    a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;

    b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

    c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;

    d) are capacitate deplina de exercitiu;

    e) este apt din punct de vedere medical si psihologic sa exercite o functie publica.Atestarea starii de sanatate se face pe baza de examen medical de specialitate, de catre medicul de familie.

    f) indeplineste conditiile de studii  si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea  functiei  publice;

    g) indeplineste conditiile specifice,conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publice;

    h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functia publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;

    j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;

    k) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica;

             Conditiile  specifice de ocupare a functiilor de consilier, clasa I, grad profesional superior:

   Serviciul Economic, Tehnic, Investitii – Compartiment Evidenta contracte domeniu public si privat

   

          -  Studii de specialitate :studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in unul din domeniile : inginerie civila, ingineria sistemelor, calculatoare si tehnologia informatiei, stiinte economice ;

         -   Vechime in specialitatea studiilor: minim 7 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;   

 

       Compartiment Reparatii, Intretinere drumuri 

     -  Studii de specialitate :studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in unul din domeniile : inginerie civila, ingineria transporturilor, ingineria sistemelor, calculatoare si tehnologia informatiei,;

         -   Vechime in specialitatea studiilor: minim 7 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;  

 

 

BIBLIOGRAFIA

 Pentru postul de Consilier, clasa I, grad profesional superior

    Serviciul Economic, Tehnic, Investitii – Compartiment Evidenta contracte domeniu public si privat

 

     1.  Constitutia Romaniei ,republicata  in M.O. nr 767 din 31.10.2003 ;

     2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, din care :

     -  art. 6 – 13 Principiile generale aplicabile administratiei publice

     - art. 368 Principii aplicabile conduitei profesionale a functionarilor publici si personalului contractual din administratia publica

     -  art.412 -  429 Drepturile functionarilor publici

     -  art.430 – 450 Indatoririle functionarilor publici

     -  art.458 – 459 Formarea  si perfectionarea profesionala a functionarilor publici

     - art.460 – 463 Regimul incompatibilitatilor si conflictului de interese in exercitarea functiilor publice

    -   art.490 – 501 Sanctiunile disciplinare si raspunderea functionarilor publici

    -   art.502 -  527 Modificarea, suspendarea, incetarea raporturilor de serviciu

    - art.528- 534 Actele administrative privind nasterea, modificarea, suspendarea, sanctionarea si incetarea raporturilor de serviciu si actele administrative de sanctionare disciplinara

   - art.563 – 579 Raspunderea administrativa

   - Partea a V-a  Reguli specifice privind proprietatea publica si privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale ;

3. Ordonanta de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea  si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Hotararea de Guvern nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Ordin MFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

6. Ordonanta de Guvern nr.71/2002  privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

BIBLIOGRAFIA

 Pentru postul de Consilier, clasa I, grad profesional superior

    Compartiment  Reparatii, Intretinere drumuri

 

     1.  Constitutia Romaniei ,republicata  in M.O. nr 767 din 31.10.2003 ;

     2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, din care :

     -  art. 6 – 13 Principiile generale aplicabile administratiei publice

     - art. 368 Principii aplicabile conduitei profesionale a functionarilor publici si personalului contractual din administratia publica

     -  art.412 -  429 Drepturile functionarilor publici

     -  art.430 – 450 Indatoririle functionarilor publici

     -  art.458 – 459 Formarea  si perfectionarea profesionala a functionarilor publici

     - art.460 – 463 Regimul incompatibilitatilor si conflictului de interese in exercitarea functiilor publice

    -   art.490 – 501 Sanctiunile disciplinare si raspunderea functionarilor publici

    -   art.502 -  527 Modificarea, suspendarea, incetarea raporturilor de serviciu

    - art.528- 534 Actele administrative privind nasterea, modificarea, suspendarea, sanctionarea si incetarea raporturilor de serviciu si actele administrative de sanctionare disciplinara

   - art.563 – 579 Raspunderea administrativa

   - Partea a V-a  Reguli specifice privind proprietatea publica si privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale ;

 3. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 4. Ordonanta de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea  si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare;

 5. Ordin MFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

 6. Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilita in vederea sustinerii concursului, inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora.

 

  Dosarul de inscriere la concurs va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:

1.      formularul de inscriere ,conform modelului anexat;

2.      curriculum vitae, modelul comun european;

3.      copia actului de identitate;

4.      copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;

5.      copia carnetului de munca si, dupa caz,  a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata,  care sa ateste vechimea  in munca si, dupa caz , in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice ; Adeverintele care au un alt format decat cel prevazut mai jos, conform anexei nr.2D la HG. nr.611/2008, trebuie sa cuprinda elementele similar din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.

6.      copia adeverintei care  atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului **;

7.      cazierul judiciar *;

8.      declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, conform modelului anexat;

         * Cazierul judiciar poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.

         ** Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul,data,numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.

         Depunerea documentelor se face intr-un dosar plic, iar copiile  de pe actele prevazute mai sus  se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut la nr. 3), care se poate transmite si in format electronic la adresa de e-mail:spapl@aiud.ro.

  

 Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0258/861593 interior 13 sau la sediul  Serviciului  Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud.

 

Atributiile postului

Declaratie pe proprie raspundere conform OUG 24/2008

Declaratie pe proprie raspundere

Format standard adeverinta

Formular inscriereDescriere scurta

Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud  organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata  nedeterminata , cu norma intreaga, a doua functii publice de executie vacante de consilier, clasa I,grad profesional superior : 1 post  din cadrul Serviciului Economic, Tehnic, Investitii – Compartiment Evidenta contracte domeniu public si privat  si 1 post din cadrul Compartimentului Reparatii, Intretinere drumuri

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate