poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Primaria municipiului Aiud organizeaza la sediul institutiei din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs de promovare in grad profesional imediat superior celui detinutData publicarii

19.11.2019

Descriere

Primaria municipiului Aiud organizeaza la sediul institutiei din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, a cinci functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud si a unui functionar public din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Aiud, care indeplinesc conditiile de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, dupa cum urmeaza:

                   - promovarea in functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul  Directiei Economice, Compartiment Executare silita si incasare venituri;

                   - promovarea in functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional principal in cadrul Directiei Arhitect - sef, Birou Comunicare si Relatii Publice, Compartiment Centrul de informatii pentru cetateni;

                   -  promovarea in functia publica de executie de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal in cadrul Directiei Arhitect - sef, Birou Comunicare si Relatii Publice, Compartiment Centrul de informatii pentru cetateni;

                   -  promovarea in functia publica de executie de politist local, clasa III, grad profesional superior in cadrul Serviciului Politia Locala, Birou Ordinea si linistea publica, Paza bunurilor, Protectie civila, Situatii de urgenta, Compartiment Ordinea si linistea publica - Evidenta persoanelor;

                  -  promovarea in functia publica de executie de politist local, clasa III, grad profesional superior in cadrul Serviciului Politia Locala, Birou Ordinea si linistea publica, Paza bunurilor, Protectie civila, Situatii de urgenta, Compartiment Circulatia pe drumurile publice;

             - promovarea in functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Aiud, Compartiment Protectia persoanelor varstnice si a persoanelor cu handicap.

 

Conditiile de desfasurare a concursului de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut:

               Proba scrisa: 19.12.2019, ora 10,00 - sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion.I.C.Bratianu;

              Proba interviului se sustine, de regula, intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

              Dosarele de concurs ale candidatilor se vor depune in perioada 19.11.2019 - 09.12.2019, ora 16,00 (inclusiv) la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

      

Conditiile de participare la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut:

               Pentru a participa la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, functionarii publici trebuie sa indeplineasca cumulativ, conditiile prevazute de art. 479 alin. (1) lit. a), lit. c) si lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

               a) sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;

             b) sa fi obtinut cel putin calificativul «bine» la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani de activitate;

             c)  sa nu aiba o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentului cod.

                       

              Dosarele de concurs la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, vor contine in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 127 din H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare:

             a) copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;

             b) copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani in care functionarul public s-a aflat in activitate;

             c) formularul de inscriere, prevazut in anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008.

      

             Atributiile prevazute in fisa postului vacant de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Aiud, Compartiment Protectia persoanelor varstnice si a persoanelor cu handicap sunt:

            - intocmeste anchete sociale pentru minorii cu handicap si pentru persoanele adulte cu handicap necesare la Comisia pentru Protectia Copilului si Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

            - tine evidenta persoanelor cu handicap grav si a asistentilor personali ai acestora;

            - informeaza si consiliaza persoanele cu handicap sau reprezentantii legali privind intocmirea dosarelor pentru comisia de evaluare, despre drepturile si obligatiile acestora, etc.

            - intocmeste lunar pontajul asistentilor personali;

            - intocmeste dosarele si anchetele sociale pentru internarea in centre de asistenta sociala a persoanelor varstnice;

            - intocmeste grila de evaluare medico-sociala pentru internarea persoanelor in Unitati medico-sociale;

            - intocmeste Fisa de evaluare socio-medicala (geriatrica) pentru internarea persoanelor varstnice in camine pentru persoane varstnice;

            - efectueaza toate demersurile necesare pentru acordarea serviciilor sociale pentru persoanele varstnice fara apartinatori sau care au apartinatori, dar acestia nu pot sau nu doresc sa realizeze niciun demers in acest sens; (acte de identitate, inscriere la medic de familie, adrese catre diferite institutii pentru obtinerea anumitor date si informatii, card de sanatate, etc.)

            - efectueaza toate demersurile necesare pentru inhumarea persoanei varstnice lipsita de sustinatori legali sau cand acestia nu pot sa-si indeplineasca obligatiile familiale datorita starii de sanatate sau situatiei economice precare;

            - intocmeste Fisa de evaluare medico-socio-profesionala pentru persoanele care solicita pensie de invaliditate;

            - efectueaza toate demersurile necesare pentru inhumarea oricarei persoane lipsita de sustinatori legali sau cand acestia nu pot sa-si indeplineasca obligatiile familiale datorita starii de sanatate sau situatiei economice precare;

            - inregistreaza in registre speciale hotararile de incadrare intr-un grad de handicap eliberate de Comisia pentru Protectia Copilului Alba pentru  minorii cu handicap;

            - raspunde in termenul legal la petitiile si cererile care ii sunt repartizate spre solutionare;

            - raspunde de calitatea lucrarilor efectuate;

            - asigura pastrarea actelor cu care lucreaza, arhivarea acestora si predarea lor la arhiva;

            - distribuie ajutoare alimentare comunitare din partea UE conform Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate;

            - efectueaza demersurile necesare in vederea acordarii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei pentru familiile si persoanele indreptatite;

            - raspunde de respectarea programului de munca si de folosirea integrala a timpului de lucru;

            - respecta pastrarea secretului profesional si a confidentialitatii lucrarilor pe care le executa si care au acest caracter;

            - se adapteaza la dinamica schimbarilor legislative si pune in aplicare legile specifice domeniului sau de activitate;

            - cunoaste si respecta Codul de conduita al salariatilor din cadrul Primariei municipiului Aiud si ROI, ROF DAS;

            - elaboreaza proceduri operationale pentru activitatile procedurabile pe care le desfasoara conform fisei postului in cadrul compartimentului;

            - actualizeaza procedurile operationale elaborate cu modificarile legislative aparute;

            - identifica riscurile cu care se confrunta in activitatea pe care o desfasoara;

            - respecta cerintele fiecarui standard aplicabil la nivelul compartimentului din care face parte;

            - relatii cu publicul, informatii, consiliere;

            - raspunde in fata organelor ierarhice de eventualele abateri ale conduitei sale ca persoana publica;

            - indeplineste orice alte atributii specifice serviciului, conform rezolutiilor scrise si verbale ale directorului executiv.

            - in conformitate cu politica in domeniul calitatii implementata, trebuie sa cunoasca si sa aplice procedurile conform Ordinului nr. 600/2018.

 

       Bibliografia pentru concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut: Directia de Asistenta Sociala a municipiului Aiud, Compartiment Protectia persoanelor varstnice si a persoanelor cu handicap:

            -  Constitutia Romaniei, republicata;

             - Legea nr.188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: art. 20, 20^1-20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1-60^4, 62^1-62^13 si Anexa 2;

            - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: Partea III - Titlul I, Titlul III- VII; Partea IV - Titlul I-II; Partea VII; Partea VIII - Titlul I;

           -  Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

            - Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            - Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

            - Legea nr. 17/2000, privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

       Atributiile prevazute in fisa postului vacant de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Directiei Economice, Compartiment Executare silita si incasare venituri sunt:

            - primeste solicitarile de emitere a notelor de plata, emite chitantele pentru impozite si taxe locale (cu debit si fara debit) si incaseaza  contravaloarea acestora in mod corespunzator sumelor    inscrise in documentul de plata, respectand ordinea de stingere a obligatiilor fiscale, conform legislatiei in vigoare;

            - preda zilnic incasarile in numerar pe baza monetarelor intocmite, a borderourilor de incasari nominale, si a centralizatoarelor de incasari pe conturi, catre persoana din cadrul Directiei economice,  desemnata sa depuna la trezorerie sumele incasate;

            - primeste declaratiile, cererile, actele doveditoare referitoare la mijloacele de transport care  apartin persoanelor fizice, care raman la dosarul fiscal si introduce date in evidenta analitica prin aplicatia „SIMTAX”; Declaratiile, cererile, actele doveditoare se opereaza in calculator pentru: dobandiri de mijloace de transport; incetarea posesiei mijloacelor de transport;

            -  efectueaza debitari la alte surse decat impozitul pe mijloacele de transport;

            -  vizeaza documentele de inmatriculare a mijloacelor de transport;

            - intocmeste referate pentru adaptarea situatiei fiscale a contribuabililor referitoare la mijloacele de transport, pe baza documentelor legale prezentate de contribuabili;

            - intocmeste documentatia in vederea transferului de dosare auto in alte localitati ca urmare a cererilor depuse;

            - intocmeste adrese de instiintare catre contribuabilii care au dobandit mijloace de transport si nu   le-au declarat in vederea impunerii;

            - intocmeste adrese de instiintare catre alte unitati administrativ teritoriale in vederea preluarii in debit a mijloacelor de transport instrainate  de contribuabilii care au domiciliul pe raza municipiului Aiud;

            -  informeaza contribuabilii care se prezinta la ghiseu despre debitele inregistrate pe numele acestora in evidentele fiscale;

            -  actualizeaza in aplicatia informatica datele de identificare ce lipsesc sau sunt incomplete, inclusiv codul numeric personal, pe baza documentelor prezentate la ghiseu;

           - sesizeaza inspectorii din celelalte compartimente direct implicate despre neconcordanta  existenta la roluri;

            -  completeaza la zi fisele de evidenta a chiriilor pentru spatiile de locuit si rate locuinte;

            -  raspunde de activitatea pe care o desfasoara la ghiseu;

           -  pastreaza in conditii de securitate dosarele contribuabililor;

            - desfasoara activitate pe teren in vederea incasarii creantelor fiscale ale bugetului local;

            - intocmeste referate si borderouri  de scadere/debitare  pentru :veterani de razboi ;vaduve de veterani se razboi ;persoanele prevazute la art. 1 al Decretului - lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare si a persoanelor fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/ 2000, cu modificarile si completarile ulterioare

            - rezolva cererile, contestatiile, reclamatiile si sesizarile contribuabililor privind impozitele, taxele    si alte obligatii fata de bugetul local in cadrul competentelor acordate;

            - raspunde de aranjarea corecta a dosarelor fiscale pe fiecare contribuabil si pe adrese;

            - raspunde disciplinar fata de documentele din dosarele fiscale la care are acces;

            -  identifica activitatile procedurabile, elaboreaza si aplica proceduri operationale pentru activitatile procedurabile pe care le desfasoara conform fisei postului;

            - actualizeaza procedurile operationale elaborate cu modificarile legislative aparute;

            - efectueaza impunerea din oficiu a contribuabililor care nu si-au intocmit declaratii de impunere;

            - emite si comunica contribuabililor decizii de impunere;

            - identifica riscurile cu care se confrunta in activitatea pe care o desfasoara si le transmite sefului ierarhic pentru centralizare;

            - verifica cererile de restituire de sume de natura impozitelor si taxelor locale si intocmeste decizii de restituire pentru sumele reprezentand impozite si taxe locale aflate in evidenta serviciului, achitate si nedatorate de catre contribuabili;

            - indosariaza, leaga si numeroteaza documentele pe care le preda, pe baza de proces verbal, la arhiva institutiei;

           - comunica Serviciului public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor informatiile din Registrul de evidenta a mijloacelor de transport supuse inmatricularii/inregistrarii, in termenul prevazut de legislatia in vigoare.

 

Bibliografia pentru concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut: Directia Economica, Compartiment Executare silita si incasare venituri:

          -  Constitutia Romaniei, republicata,

          - Legea nr. 188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: Cap. III Categoria inaltilor functionari publici (art. 20 – art.20^10), Cap. VI Cariera functionarilor publici, Sectiunea a 2-a Perioada de stagiu (art. 60 – art.60^4), Sectiunea a 3^1-a Evaluarea performantelor profesionale individuale  ale functionarilor publici (art. 62^1 – art. 62^13) si Anexa 2 (I. Criterii de performanta pentru evaluarea indeplinirii obiectivelor strategice ale inaltilor functionari publici, II. Criteriile de evaluare pentru functionarii publici debutanti si III. Criterii de performanta pentru functionarii publici de executie si de conducere);

           - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: Partea III Administratia publica locala (art. 75 - art. 248) si Partea VI Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administratia publica si evidenta personalului platit din fonduri publice (art. 365 - art. 562);

            - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare: TITLUL IX Impozite si taxe locale;

            - Hotararea de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015   227 10 201   0 18>LLLLL privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

Atributiile prevazute in fisa postului vacant de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Directiei Arhitect - sef, Birou Comunicare si Relatii Publice, Compartiment Centrul de informatii pentru cetateni sunt:

            - asigura informarea si consilierea cetatenilor in domeniile de interes public si in alte domenii nou-identificate, in infiintarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice si/sau juridice;

            - raspunde nevoii de informare si consiliere a cetatenilor, astfel incat acestia sa aiba acces sporit la informatii, sa-si cunoasca drepturile si responsabilitatile; 

            - asigura, cand este cazul, inregistrarea documentelor in programul de Registratura;

            -  asigura, cand este cazul, activitatea de corespondenta a Primariei municipiului Aiud si implicit relatia cu Oficiul Postal Aiud;

             - asigura, cand este cazul, inregistrarea persoanelor care au fost inscrise in audienta la primar, viceprimar si secretar si raspunde solicitarilor acestora;

             - asigura, la solicitarea cetatenilor, consilierea juridica a acestora, in ceea ce priveste problemele de personal, respectiv incheierea si incetarea raporturilor de munca a  asistentilor personali, raporturi in care primaria este parte, in colaborare cu Biroul Resurse Umane;

           - asigura, la solicitarea cetatenilor, consilierea juridica a acestora, in ceea ce priveste incheierea, modificarea si incetarea Contractului Individual de Munca;

            - asigura, la solicitare, consilierea juridica a institutiilor publice, fara personalitate juridica, subordonate Consiliului Local, in ceea ce priveste organizarea recrutarii si selectiei personalului;

            - acorda consultanta juridica cetatenilor, persoanelor fizice si juridice si pune la dispozitia acestora documentatia necesara;  

            - asigura monitorizarea numarului de cetateni care apeleaza la serviciile Centrului de Informatii pentru Cetateni si sunt directionati catre celelalte compartimente de specialitate;

            - asigura diseminarea informatiilor de interes public, pe toate canalele mass-media si gestioneaza evidenta acestora;

            - participa la elaborarea anuala a Studiului Socio – Economic al municipiului Aiud, pe baza datelor si informatiilor furnizate de institutii;

            - participa la elaborarea anuala a Raportului primarului privind starea economica, sociala si de mediu a municipiului Aiud;

            - gestioneaza activitatea de solutionare a petitiilor conform O.G. nr. 27/2002;

            - colaboreaza la solutionarea cererilor intocmite in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

            - participa la organizarea evenimentelor Primariei si ale Consiliului Local al municipiului Aiud;

            - participa la elaborarea materialelor de promovare ale Primariei;

            - colaboreaza la derularea relatiilor cu orasele infratite, asigurand relatia dintre Primariei si municipalitati in derularea diverselor parteneriate;

            - asigura arhivarea anuala a documentelor biroului;

            - colaboreaza cu serviciile si birourile din cadrul Primariei precum si celelalte institutii subordonate Consiliului Local in vederea informarii corecte si la timp a cetatenilor;

            - monitorizeaza modul de solutionare a problemelor cetatenilor;

            - preia sesizarile cetatenilor si le aduce la cunostinta sefului direct superior ierarhic;

            - reprezinta interesele institutiei in raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice din tara si din strainatate, in limita competentelor stabilite de conducatorul institutiei publice;

            - desfasoara orice atributie incredintata prin Dispozitia Primarului municipiului Aiud sau de catre superiorul ierarhic; 

            - prin conduita si exemplul personal, in timpul si in afara serviciului, este loial institutiei Primariei municipiului Aiud contribuind la ridicarea prestigiului acesteia;

            - in conformitate cu politica in domeniul calitatii implementata in institutie trebuie sa cunoasca si sa aplice Procedura privind Redactarea Actelor, Procedura Operationala privind Activitatea Biroului Comunicare si Relatii Publice si sa respecte procedurile SMC in vigoare.

            - elaboreaza proceduri operationale pentru activitatile procedurabile pe care le desfasoara conform fisei postului in cadrul compartimentului;

            - actualizeaza procedurile operationale elaborate cu modificarile legislative aparute;

            - identifica riscurile cu care se confrunta in activitatea pe care o desfasoara si le transmite sefului ierarhic pentru centralizare;

            - respecta cerintele fiecarui standard aplicabil la nivelul compartimentului din care face parte.

            - in baza dispozitiei Primarului detine functia de expert diseminare in cadrul proiectului „Administratie publica locala eficienta pentru cetateni” unde are urmatoarele responsabilitati:

    - organizarea evenimentelor (conferinte, seminarii,etc) din cadrul proiectului;

    - asigurarea publicitatii vizibilitatii proiectului in mediul on-line;

    - elaborarea materialelor de identitate vizuala;

    - distribuirea materialelor promotionale;

    - intocmire referate de necesitate;

    - intocmire rapoarte.

            - asigura informarea publica directa a persoanelor si informarea interinstitutionala, fiind responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, in lipsa titularului numit.

 

Atributiile prevazute in fisa postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Directiei Arhitect - sef, Birou Comunicare si Relatii Publice, Compartiment Centrul de informatii pentru cetateni sunt:

             - participa la asigurarea comunicarii pe plan intern si extern, gestionand informatiile de interes public in vederea crearii legaturii dintre institutie si mediul extern;

             - raspunde nevoii de informare a cetatenilor, astfel incat acestia sa aiba acces sporit la informatii, sa-si cunoasca drepturile si responsabilitatile; 

            - acorda asistenta cetatenilor in vederea rezolvarii problemelor acestora cu promptitudine si eficacitate;

            -  participa la elaborarea Studiului Socio - Economic al municipiului Aiud, pe baza datelor si informatiilor furnizate de institutii;

            - participa la colectarea datelor si participa la elaborarea anuala a Raportului Primarului si a Raportului Viceprimarului municipiului Aiud;

            - participa la organizarea evenimentelor Primariei si ale Consiliului Local al   municipiului Aiud;

            - colaboreaza cu serviciile si birourile din cadrul Primariei precum si cu celelalte institutii subordonate Consiliului Local in vederea transmiterii informatiei, corect si la timp catre cetateni;

            - asigura, cand este cazul, inregistrarea documentelor in programul de Registratura;

            - asigura, cand este cazul, inregistrarea persoanelor care au fost inscrise in audienta la primar, viceprimar si secretar si raspunde solicitarilor acestora;

            - cand este cazul, preia sesizarile cetatenilor si le aduce la cunostinta sefului direct superior ierarhic;

            - participa la arhivarea anuala a documentelor;

            - reprezinta interesele institutiei in raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice din tara si din strainatate, in limita competentelor stabilite de conducatorul institutiei publice;

            - desfasoara orice atributie incredintata prin Dispozitia Primarului municipiului Aiud sau de catre superiorul ierarhic, in limitele competentei;

            - prin conduita si exemplul personal, in timpul si in afara serviciului, este loial institutiei Primariei municipiului Aiud contribuind la ridicarea prestigiului acesteia;

            -  in conformitate cu politica in domeniul calitatii implementata in institutie trebuie sa cunoasca si sa aplice Procedura privind Redactarea Actelor, Procedura Operationala privind Activitatea Biroului Comunicare si Relatii Publice si sa respecte procedurile SMC in vigoare;

            - cand este cazul, preia si verifica documentatiile pentru eliberarea acordurilor/autorizatilor pentru programul de functionare pentru  desfasurarea activitatilor comerciale in municipiul Aiud ;

            - cand este cazul, participa la elaborarea avizelor/ autorizatiei de functionare pentru programul de functionare pentru desfasurarea activitatilor comerciale in municipiul Aiud;

            - elaboreaza proceduri operationale pentru activitatile procedurabile pe care le desfasoara conform fisei postului in cadrul compartimentului; actualizeaza procedurile operationale elaborate cu modificarile legislative aparute;

            - identifica riscurile cu care se confrunta in activitatea pe care o desfasoara;

            - transmite sefului ierarhic pentru centralizare riscurile identificate in activitatea pe care o desfasoara;

            - respecta cerintele fiecarui standard aplicabil la nivelul compartimentului din care face parte;

            - intocmeste documentele necesare decontarii cheltuielilor angajate pentru evenimentele organizate de catre Biroul Comunicare si Relatii Publice;

            -  participa la elaborarea materialelor de promovare ale Primariei;

            - colaboreaza la derularea relatiilor cu orasele infratite, asigurand relatia dintre Primarie si municipalitati in derularea diverselor parteneriate, in limita competentelor stabilite;

            - acorda consiliere si rezolva, in limita competentelor stabilite de conducerea institutiei petitiile si problemele cetatenilor de etnie roma;

            - asigura aplicarea programelor si proiectelor din planul de implementare a Strategiei  de Imbunatatire a Situatiei Romilor;

            - colaboreaza cu Grupul de Lucru Judetean pentru Romi in vederea implementarii H.G. nr. 430/2001, H.G. nr. 18/2015 si a rezolvarii problemelor identificate; 

            - elaboreaza, in colaborare cu compartimentele de specialitate ale Primariei precum si cu Grupul de Lucru Judetean pentru Romi, Planul Local de Actiune;

            - elaboreaza rapoarte semestriale privind stadiul aplicarii H.G. nr. 430/2001, H.G. nr.18/2015 si a Planului Local de Actiune, care vor fi transmise Grupului de Lucru Judetean pentru Romi din cadrul Institutiei Prefectului Judetului Alba;

            - colaboreaza cu Directia Tehnica, in vederea derularii programelor cu finantare externa prin furnizarea corecta si la timp a informatiilor solicitate, in legatura cu situatia romilor;

            - colaboreaza cu Directia de Asistenta Sociala, Serviciul Politia Locala, precum si cu celelalte compartimente de specialitate din cadrul Primariei municipiului Aiud, in situatiile legate de problema imbunatatirii situatiei si integrarii romilor;

            - raspunde convocarilor la sedintele Consiliului Local pentru a prezenta problemele cetatenilor de etnie roma din municipiu;

            - informeaza permanent comunitatea romilor cu privire la actele normative si oportunitatile de rezolvare a unor probleme ale romilor din localitate;

            - participa la programe de formare si perfectionare;

            - sprijina reprezentantii sistemului sanitar in vederea includerii romilor in sistemul de asigurari de sanatate, inscrierea la medicul de familie, campanii de vaccinare si de educare sexuala;

            - participa la identificarea si rezolvarea cazurilor cu privire la procurarea documentelor de identitate ale cetatenilor de etnie roma;

            -  se implica in diminuarea fenomenului cersitoriei, in special a celei infantile, prin identificarea cersetorilor, instiintarea parintilor sau a Directia de Asistenta Sociala, dupa caz;

            - colaboreaza cu institutiile de invatamant din municipiul Aiud in vederea monitorizarii si reducerii abandonului scolar;

            - organizeaza intalniri de lucru cu cetatenii de etnie roma, in vederea rezolvarii problemelor acestora;

            - la solicitarea conducatorului institutiei, participa la programul de audiente desfasurat de primar in vederea identificarii si rezolvarii problemelor cetatenilor de etnie roma;

            - raspunde nevoii de informare si consiliere a cetatenilor de etnie roma, astfel incat acestia sa aiba acces sporit la informatii, sa-si cunoasca drepturile si responsabilitatile;

            - indosariaza actele care au fost afisate la sediul institutiei;

            - responsabil cu riscurile la nivelul Biroului Comunicare  si Relatii Publice;

            - participa la conceperea pliantelor, afiselor si altor materiale prin care se asigura informarea cetatenilor si promovarea imaginii institutiei;

 

Bibliografia pentru concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut: Directia Arhitect - sef, Birou Comunicare si Relatii Publice, Compartiment Centrul de informatii pentru cetateni:

            - Constitutia Romaniei, republicata;

            - Legea nr.188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: art. 20, 20^1-20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1-60^4, 62^1-62^13 si Anexa 2;

            - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

            - Ordonanta de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

            - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: Partea III Administratia publica locala:  Titlul IV, Titlul V, Titlul VI, Titlul VII; Partea VI Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administratia publica si evidenta personalului platit din fonduri publice: Titlul I, Titlul II.

 

Atributiile prevazute in fisa postului vacant de politist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Politia Locala, Birou Ordinea si linistea publica, Paza bunurilor, Protectie civila, Situatii de urgenta, Compartiment Ordinea si linistea publica - Evidenta persoanelor sunt:

           - actioneaza in zona de competenta stabilita prin planul de ordine si siguranta publica al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, precum si pentru mentinerea ordinii si linistii publice sau curateniei localitatii;

          - intervin la solicitarile cetatenilor la evenimentele semnalate telefonic sau prin Serviciul de urgenta 112, pe principiul "cel mai apropiat politist de locul evenimentului intervine", in functie de specificul atributiilor de serviciu stabilite prin lege si in limita competentei teritoriale;

          - actioneaza, in conditiile art. 6 lit. k) din Legea nr. 155/2010, pentru depistarea persoanelor si a bunurilor urmarite in temeiul legii;

         -  participa la executarea masurilor stabilite in situatii de urgenta;

         -  in cazul constatarii in flagrant a unei fapte penale, imobilizeaza faptuitorul, iau masuri pentru conservarea locului faptei, identifica martorii oculari, sesizeaza imediat organele competente si predau faptuitorul structurii Politiei Romane competente teritorial, pe baza de proces-verbal, in vederea continuarii cercetarilor;

          - conduc la sediul politiei locale/structurii Politiei Romane competente persoanele suspecte a caror identitate nu a putut fi stabilita, in vederea luarii masurilor ce se impun;    - verifica si solutioneaza sesizarile si reclamatiile primite din partea cetatenilor unitatilor / subdiviziunilor administrativ - teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului.

          - coopereaza in vederea verificarii datelor cu caracter personal cu autoritatile administratiei publice centrale si locale competente, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;                                                                       -             -  constata contraventiile date in competenta si aplica sanctiunile, potrivit legii;

         - verifica si solutioneaza sesizarile si reclamatiile primite din partea cetatenilor, legate de problemele specifice compartimentului.

           - executa, in conditiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmarire penala si in instantele de judecata care arondeaza unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenta;      

            - asigura masuri de protectie a executorilor judecatoresti cu ocazia executarilor silite;

            - indeplinesc orice alte atributii stabilite prin lege.

            - elaboreaza proceduri operationale pentru activitatile procedurabile pe care le desfasoara conform fisei postului in cadrul compartimentului;

            - actualizeaza procedurile operationale elaborate cu modificarile legislative aparute;

            - identifica riscurile cu care se confrunta in activitatea pe care o desfasoara si le transmite sefului ierarhic pentru centralizare;

            - respecta cerintele fiecarui standard aplicabil la nivelul compartimentului din care face parte;

            - actioneaza pentru identificarea cersetorilor, a copiilor lipsiti de supravegherea si ocrotirea parintilor sau a reprezentantilor legali, a persoanelor fara adapost si procedeaza la incredintarea acestora serviciului public de asistenta sociala in vederea solutionarii problemelor acestora, in conditiile legii;

            - constata contraventii si aplica sanctiuni, potrivit competentei, pentru nerespectarea legislatiei privind regimul de detinere a cainilor periculosi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a cainilor fara stapan si a celei privind protectia animalelor si sesizeaza serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan despre existenta acestor caini si acorda sprijin personalului specializat in capturarea si transportul acestora la adapost;

            - asigura protectia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din institutiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori actiuni specifice;

            - participa, impreuna cu alte autoritati competente, la asigurarea ordinii si linistii publice cu ocazia mitingurilor, marsurilor, demonstratiilor, procesiunilor, actiunilor de pichetare, actiunilor comerciale promotionale, manifestarilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, dupa caz, precum si a altor asemenea activitati care se desfasoara in spatiul public si care implica aglomerari de persoane;

            - conduce autoturismul din dotarea Serviciului Politia Locala din cadrul Primariei municipiului Aiud.

 

Atributiile prevazute in fisa postului vacant de politist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Politia Locala, Birou Ordinea si linistea publica, Paza bunurilor, Protectie civila, Situatii de urgenta, Compartiment Circulatia pe drumurile publice sunt:

             - asigura fluenta circulatiei pe drumurile publice din raza teritoriala de competenta, avand dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducatorilor de autovehicul exclusiv pentru indeplinirea atributiilor conferite de prezenta lege in domeniul circulatiei pe drumurile publice;

             - actioneaza in zona de competenta stabilita prin planul de ordine si siguranta publica al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, precum si pentru mentinerea ordinii si linistii publice sau curateniei localitatii;

             - verifica integritatea mijloacelor de semnalizare rutiera si sesizeaza nereguli constatate privind functionarea semafoarelor, starea indicatoarelor si a marcajelor rutiere si acorda asistenta in zonele unde se aplica marcaje rutiere;

             - participa la actiuni comune cu administratorul drumului pentru inlaturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundenta, viscol, vant puternic, ploaie torentiala, grindina, polei si alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

             - participa, impreuna cu unitatile/structurile teritoriale ale Politiei Romane, la asigurarea masurilor de circulatie ocazionate de adunari publice, mitinguri, marsuri, demonstratii, procesiuni, actiuni de pichetare, actiuni comerciale promotionale, manifestari cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, dupa caz, precum si de alte activitati care se desfasoara pe drumul public si implica aglomerari de persoane;

              - sprijina unitatile/structurile teritoriale ale Politiei Romane in asigurarea masurilor de circulatie in cazul transporturilor speciale si al celor agabaritice pe raza teritoriala de competenta;

              - acorda sprijin unitatilor/structurilor teritoriale ale Politiei Romane in luarea masurilor pentru asigurarea fluentei si sigurantei traficului;

              - asigura, in cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente si ia primele masuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor si a faptuitorilor si, daca se impune, transportul victimelor la cea mai apropiata unitate sanitara;

            - constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale privind oprirea, stationarea, parcarea autovehiculelor si accesul interzis, avand dreptul de a dispune masuri de ridicare a autovehiculelor stationate neregulamentar;

             - constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale privind masa maxima admisa si accesul pe anumite sectoare de drum, avand dreptul de a efectua semnale de oprire a conducatorilor acestor vehicule;

            - constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor rutiere de catre pietoni, biciclisti, conducatori de mopede si vehicule cu tractiune animala;

             - constata contraventii si aplica sanctiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulatia in zona pietonala, in zona rezidentiala, in parcuri si zone de agrement, precum si pe locurile de parcare adaptate, rezervate si semnalizate prin semnul international pentru persoanele cu handicap;

             - aplica prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

             - coopereaza cu unitatile/structurile teritoriale ale Politiei Romane pentru identificarea detinatorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a stationarii neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

             - poarta, peste uniforma specifica, in functie de anotimp, vesta sau scurta cu elemente reflectorizante, pe care este imprimata emblema „POLITIA LOCALA”;

            -  poarta cascheta cu coafa alba;

            - efectueaza semnalele adresate participantilor la trafic numai cu bastonul reflectorizant;

           - elaboreaza proceduri operationale pentru activitatile procedurabile pe care le desfasoara conform fisei postului in cadrul compartimentului;

            - actualizeaza procedurile operationale elaborate cu modificarile legislative aparute;

            - identifica riscurile cu care se confrunta in activitatea pe care o desfasoara si le transmite sefului ierarhic pentru centralizare;

           - respecta cerintele fiecarui standard aplicabil la nivelul compartimentului din care face parte.

          - conduce autoturismul din dotarea Serviciului Politia Locala din cadrul Primariei municipiului Aiud.

 

Bibliografia pentru concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut: Serviciului Politia Locala, Birou Ordinea si linistea publica, Paza bunurilor, Protectie civila, Situatii de urgenta, Compartiment Ordinea si linistea publica - Evidenta persoanelor si Compartiment Circulatia pe drumurile publice:

             -  Constitutia Romaniei, republicata;

             - Legea nr.188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: art. 20, 20^1-20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1-60^4, 62^1-62^13 si Anexa 2;

              - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare :

              Partea III, Administratia publica locala: art. 75;

              Titlul IV: Unitatile administrativ-teritoriale in Romania : art. 95, art. 96, art. 97, art. 98, art. 99, art. 100, art. 101;

               Titlul V : CAP I, Autoritatile administratiei publice locale: art. 105, art. 106, art. 107, art. 108;

              - Legea nr. 155 /2010 a politiei locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

               - Hotararea de Guvern nr. 1.332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale.

 

               Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Aiud, situata in Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, numar de telefon 0258 861 310 interior 1013/fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, persoana de contact: Dancea Stinea Anamaria Irina, consilier in cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern, precum si  pe site-ul institutiei: www.aiud.ro.

Formular inscriereDescriere scurta

Primaria municipiului Aiud organizeaza la sediul institutiei din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, a cinci functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud si a unui functionar public din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Aiud, care indeplinesc conditiile de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate