poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Primaria municipiului Aiud, judetul Alba, organizeaza, la sediul institutiei din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs in vederea ocuparii, pe durata nedeterminata, a trei posturi contractuale vacante, cu norma intreagaData publicarii

20.11.2019

Descriere

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

                 Primaria municipiului Aiud, judetul Alba, organizeaza, la sediul institutiei din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs in vederea ocuparii, pe durata nedeterminata, a trei posturi contractuale vacante, cu norma intreaga, respectiv:

            - 2 functii contractuale de executie de inspector de specialitate, grad IA din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud,

            - 1 functie contractuala de executie de inspector de specialitate, grad I din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud.

 

              Conditii specifice de participare la concurs pentru doua posturi de inspector de specialitate, grad IA din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud sunt:

            -  studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;

            -  experienta in managementul proiectelor cu finantare europeana de minimum un an (dovedita printr-un act care probeaza experienta intr-una din pozitiile din echipa de management de proiect);

            - vechime in munca: minimum 2 ani.

 

            Conditii specifice de participare la concurs pentru postul de inspector de specialitate, grad I din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud sunt:

            -  studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;

            - vechime in munca: minimum 1 an.

 

 Concursul organizat pentru ocuparea celor trei posturi contractuale, consta in urmatoarele etape succesive:

            -  selectia dosarelor de inscriere;

                         -  proba scrisa;

                         - proba practica;

                         -  interviul.

   Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

              Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 3 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

            a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

            b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

           c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

           d) are capacitate deplina de exercitiu;

            e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

            f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

           g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

              

            Conditiile de desfasurare ale concursului sunt:       

             Data, ora si locul desfasurarii probei scrise: 16.12.2019, ora 1000 - sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Bratianu;

              Data, ora si locul desfasurarii probei practice: 19.12.2019, ora 1000 - sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Bratianu; Proba practica consta in redactarea unei compuneri de maximum 500 de cuvinte despre o tema data.

             Interviul se sustine intr-un termen de maximum 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei practice. Data, ora si locul organizarii interviului se va anunta odata cu afisarea rezultatelor la proba practica.

             Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana in data de 05.12.2019, ora 16,00 la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primariei Municipiului Aiud.

              Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:

              a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

              b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

              c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiilor documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

               d) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

               e) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;

             

             f) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

              g) curriculum vitae.

            Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

            In cazul documentului prevazut la lit. f), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

           

             Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

 

            BIBLIOGRAFIA pentru cele doua posturi contractuale de executie de inspector de specialitate, grad IA si pentru postul contractual de executie de inspector de specialitate, grad I, posturi existente in cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud:

            1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

            2. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare,

            3. Hotararea de Guvern nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare,

            4. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare,

            5. Hotararea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020,

            6. Programul Operational Regional 2014-2020 – Ghidul Conditii Generale si Ghidurile Conditii Specifice aferente Axelor de finantare 3, 5, 7, 8, 10, 13

            7. Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 – Ghidul Conditii Generale si Ghidul Conditii Specifice aferent Axei de finantare 2

            8. Programul Operational Capital Uman 2014-2020 – Ghidul Conditii Generale si Ghidurile Conditii Specifice aferente Axelor 3, 4, 7

            9. Continutul cadrul al Cererii de finantare POR 2014-2020

            10. Continutul cadrul al Cererii de finantare POCA 2014-2020

            11. Continutul cadrul al Cererii de finantare POCU 2014-2020

 

            Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilita in vederea sustinerii concursului, inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora.

 

 

Calendarul de desfasurare al concursului:

 

20.11.2019 - 05.12.2019

perioada de depunere a dosarelor de concurs

06.12.2019 - 09.12.2019

selectia dosarelor de concurs

10.12.2019

afisare rezultate selectie dosare de concurs

11.12.2019

depunere contestatii rezultate selectie dosare de concurs

12.12.2019

solutionare contestatii rezultate selectie dosare de concurs si afisare rezultate contestatii selectie dosare de concurs

16.12.2019

desfasurarea probei scrise si afisare rezultate proba scrisa

17.12.2019

depunere contestatii rezultate proba scrisa

18.12.2019

solutionare contestatii rezultate proba scrisa si afisare rezultate contestatii proba scrisa

19.12.2019

desfasurarea probei practice si afisare rezultate proba practica

20.12.2019

depunere contestatii rezultate proba practica

23.12.2019

solutionare contestatii rezultate proba practica si afisare rezultate contestatii proba practica

24.12.2019

desfasurarea probei interviu si afisare rezultate proba interviu

27.12.2019

depunere contestatii rezultate proba interviu

30.12.2019

solutionare contestatii rezultate proba interviu si afisare rezultate contestatii proba interviu

31.12.2019

comunicare rezultate finale concurs

 

          Rezultatele, la fiecare proba, precum si rezultatele finale ale concursului, vor fi afisate la sediul institutiei si pe pagina de internet a Primariei Municipiului Aiud, www.aiud.ro.

 Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Aiud, situata in Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, telefon 0258 861310 interior 1013 /fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, precum si de pe site-ul institutiei: www.aiud.ro. Persoana de contact: Cipcigan Patricia Tatiana, sef birou in cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern.

 

Formular inscriereDescriere scurta

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

                 Primaria municipiului Aiud, judetul Alba, organizeaza, la sediul institutiei din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs in vederea ocuparii, pe durata nedeterminata, a trei posturi contractuale vacante, cu norma intreaga, respectiv:

            - 2 functii contractuale de executie de inspector de specialitate, grad IA din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud,

            - 1 functie contractuala de executie de inspector de specialitate, grad I din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud.

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate