poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Primaria Municipiului Aiud organizeaza concurs in vederea ocuparii, pe durata nedeterminata, a postului contractual vacant de executie, cu norma intreaga, de paznic din cadrul Serviciului Politia LocalaData publicarii

08.02.2021

Descriere

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

                 PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDETUL ALBA, organizeaza, la sediul institutiei din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs in vederea ocuparii, pe durata nedeterminata, a postului contractual vacant de executie, cu norma intreaga, de paznic din cadrul Serviciului Politia Locala, Biroul Ordinea si linistea publica, Paza bunurilor, Protectie civila, Situatii de urgenta, Compartiment Paza bunurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

 

              Conditiile specifice de participare la concurs sunt:

             -  studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;

            -  aviz psihologic pentru functia solicitata;

            - atestat profesional, potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

             - vechime in munca: minimum 1 an.

 

Concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de executie de paznic, consta in urmatoarele etape succesive:

            -  selectia dosarelor de inscriere;

                         -  proba scrisa;

                         -  interviul.

   Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

              Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 3 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

            a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

            b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

           c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

           d) are capacitate deplina de exercitiu;

            e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

            f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

           g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

              

            Conditiile de desfasurare ale concursului sunt:       

            Proba scrisa: 02.03.2021, ora 1000 - sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Bratianu;

             Interviu: 05.03.2021 - sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Bratianu.

             Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana in data de 19.02.2021, ora 14,00 la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primariei Municipiului Aiud.

              Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:

              a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

              b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

              c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiilor documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

               d) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

               e) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;

              f) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

              g) curriculum vitae;

               h) atestat profesional, potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

               i) aviz psihologic pentru functia solicitata.

 

            Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

            In cazul documentului prevazut la lit. f), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

           

             Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

 

            BIBLIOGRAFIA:

1) Constitutia Romaniei, republicata.

           2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:

                                    - Partea I Dispozitii generale, TITLUL III Principiile generale aplicabile  administratiei publice: art. 6 - art. 13;

                                    - Partea a VI-a Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administratia publica si evidenta personalului platit din fonduri publice, Titlul I Dispozitii generale: art. 368 Principii aplicabile conduitei profesionale a functionarilor publici si personalului contractual din administratia publica;

                                    - Partea a VI- a, TITLUL III Personalul contractual din autoritatile si institutiile publice, urmatoarele capitole:

                                                                 - CAP. I Prevederi generale aplicabile personalului contractual  din autoritatile si institutiile publice: art. 538 - art. 543;

                                                                 - Cap. III Drepturi si obligatii ale personalului contractual  din administratia publica, precum si raspunderea acestuia: art. 549 - art. 553;                                                                  - CAP. IV Incadrarea si promovarea personalului contractual: art. 554 - art. 556;

                                                               - CAP. V Managementul personalului contractual din administratia publica si gestiunea raporturilor juridice: art. 557 - art. 562;

                                    - Partea a VII-a Raspunderea administrativa: art. 563 - art. 579.

            3) Legea nr. 155/2010 a Politiei Locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            4) Hotararea de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului  - cadru de organizare si functionare a Politiei Locale;

            5) Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

            Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilita in vederea sustinerii concursului, inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora.

 

Calendarul de desfasurare al concursului:

08.02.2021 - 19.02.2021

perioada de depunere a dosarelor de concurs

22.02.2021 - 23.02.2021

selectia dosarelor de concurs

24.02.2021

afisare rezultate selectie dosare de concurs

25.02.2021

depunere contestatii rezultate selectie dosare de concurs

26.02.2021

solutionare contestatii rezultate selectie dosare de concurs si afisare rezultate contestatii selectie dosare de concurs

02.03.2021

desfasurarea probei scrise si afisare rezultate proba scrisa

03.03.2021

depunere contestatii rezultate proba scrisa

04.03.2021

solutionare contestatii rezultate proba scrisa si afisare rezultate contestatii proba scrisa

05.03.2021

desfasurarea probei interviu si afisare rezultate proba interviu

08.03.2021

depunere contestatii rezultate proba interviu

09.03.2021

solutionare contestatii rezultate proba interviu si afisare rezultate contestatii proba interviu

10.03.2021

comunicare rezultate finale concurs

         

              Rezultatele, la fiecare proba, precum si rezultatele finale ale concursului, vor fi afisate la sediul institutiei si pe pagina de internet a Primariei Municipiului Aiud, www.aiud.ro.

 Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Aiud, situata in Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, telefon 0258 861310 interior 1013 /fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, precum si de pe site-ul institutiei: www.aiud.ro. Persoana de contact: Dancea Stinea Anamaria, consilier in cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern.

Formular inscriereDescriere scurta

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

                 PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDETUL ALBA, organizeaza, la sediul institutiei din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs in vederea ocuparii, pe durata nedeterminata, a postului contractual vacant de executie, cu norma intreaga, de paznic din cadrul Serviciului Politia Locala, Biroul Ordinea si linistea publica, Paza bunurilor, Protectie civila, Situatii de urgenta, Compartiment Paza bunurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate