poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Primaria Municipiului Aiud organizeaza la sediul institutiei concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, functie publica de executie de inspector - Directia de Asistenta SocialaData publicarii

17.02.2021

Descriere

Primaria Municipiului Aiud organizeaza la sediul institutiei din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Aiud din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud, Compartiment Beneficii sociale si Autoritate tutelara,

            organizat in baza art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

            Durata timpului de munca pentru functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant este de 8h/zi, respectiv 40h/saptamana, respectiv durata normala a timpului de munca.

 

Conditiile de desfasurare a concursului:

            -  Proba scrisa: 23.03.2021, ora 1100 - sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Bratianu;

            - Interviul: se va sustine intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

            - Dosarele de inscriere la concurs se depun in perioada  17.02.2021 - 08.03.2021 (ora 16,00), la sediul Primariei Municipiului Aiud.

 

           Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile de ocupare a unei functii publice, prevazute la art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,  dupa cum urmeaza:

  a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;

    b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

    c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;

    d) are capacitate deplina de exercitiu;

    e) este apt din punct de vedere medical;

    f) indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea functiei publice;

    g) indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publice;

    h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post - condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;

    j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;

    k) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

 

            Conditiile de participare la concurs pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant:

            - studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta.

 

         BIBLIOGRAFIA si TEMATICA pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Aiud din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud, Compartiment Beneficii sociale si Autoritate Tutelara:

            1. Constitutia Romaniei, republicata;

2. Ti    57182 341   0  8>tlul I si     57182 341   0 70>II ale partii a VI-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

            3.    137133 3=1   0 33>Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            4.    202 13 281   0 18>Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            5. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

            6. Legea nr. 292/2011 privind asistenta sociala, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

        Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilita in vederea sustinerii concursului, inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora.

 

               ATRIBUTIILE stabilite in fisa postului pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Aiud din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud, Compartiment Beneficii sociale si Autoritate tutelara:

            - organizeaza si urmareste activitatea  constand in lucrari comunitare de interes local, efectuate de persoanele apte de munca beneficiare ale ajutorului social in baza Legii 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

            - intocmeste impreuna cu SPAPL Aiud un Plan de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social, plan care se aproba anual prin hotarare a Consiliului Local;

            - transmite Planul de actiuni si lucrari de interes local catre AJPIS Alba;

            - respecta si duce la indeplinire Planul de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social, conform Legii 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobat anual prin HCL;

            - efectueaza prezenta zilnica a persoanelor beneficiare de ajutor social care trebuie sa presteze ore de munca in folosul comunitatii;

            - intocmeste lunar situatia cu activitatile desfasurate de catre beneficiarii de ajutor social, conform planului aprobat;

            - transmite situatia cu activitatile desfasurate de catre beneficiarii de ajutor social catre AJPIS Alba;

            - evidentiaza in fisele de pontaj orele de munca prestate lunar de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social;

            - tine permanent legatura cu delegatii satesti, comunicandu-le lunar acestora adresele privind persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social, care trebuie sa presteze orele de munca in folosul comunitatii;

            - solicita lunar delegatiilor satesti pontajele privind efectuarea orelor de munca de catre beneficiarii de ajutor social

            - colaboreaza direct cu SPAPL Aiud in ceea ce priveste punerea in aplicare a programelor elaborate pentru persoanele apte de munca;

            - raspunde de realizarea la timp si de calitatea lucrarilor care ii sunt repartizate pentru a fi efectuate de catre beneficiarii de ajutor social;

            - insoteste pe teren persoanele apte de munca si verifica modul in care acestia respecta cerintele privind calitatea lucrarilor, corelat cu programul de lucru aprobat;

            - sesizeaza seful ierarhic superior si primarul cu privire la abaterile constatate sau unele modificari inerente, respectiv decalaje care pot sa apara pe parcursul derularii lucrarilor incredintate;

            - afiseaza lunar tabelul nominal cu persoanele apte de munca, la avizierul de la sediul DAS;

            - in data de 25 a fiecarei luni prezinta la DAS, foaia colectiva de prezenta a persoanelor apte de munca, beneficiare de ajutor social;

            - raspunde de gestionarea uneltelor folosite de catre beneficiarii de ajutor social pentru desfasurarea lucrarilor comunitare de interes local;

            - distribuie ajutoare alimentare comunitare din partea UE conform Programului operational  Ajutorarea persoanelor defavorizate;

            - supravegheaza beneficiarii de ajutor in  manipularea ajutoarelor alimentare, cand este cazul, in vederea derularii Programului operational  Ajutorarea persoanelor defavorizate;

            - raspunde de efectuarea unor lucrari necesare inhumarii persoanelor decedate, fara apartinatori, care ii sunt repartizate pentru a fi efectuate de catre beneficiarii de ajutor social ( sapat groapa, transport sicriu, acoperit groapa, etc.);

            - respecta Codul de conduita al salariatilor din cadrul Primaria Municipiului Aiud si ROF DAS;

            - respecta regulile de protectia muncii si PSI, conform actelor normative in vigoare si a instructiunilor efectuate;

            - asigura pastrarea actelor cu care lucreaza, arhivarea acestora si predarea lor la arhiva;

            - respecta pastrarea secretului profesional si a confidentialitatii lucrarilor pe care le executa si au acest caracter;

            - raspunde de respectarea programului de munca si de folosirea integrala a timpului de lucru;

            -  relatii cu publicul, consiliere, informare;

            -  indeplineste orice alte atributii specifice serviciului, conform rezolutiilor scrise si verbale ale directorului executiv.

          - aplica procedurile privind activitatea specifica si respecta prevederile reglementarilor privind asigurarea calitatii, reglementate prin OSGG 600/2018 si procedurile reglementate prin sistemul de asigurarea calitatii

 

  Dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:

    a) formularul de inscriere (se obtine de la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primariei Municipiului Aiud, in format letric si in format editabil, prin accesarea paginii de internet a institutiei, respectiv www.aiud.ro);

    b) curriculum vitae, modelul comun european;

    c) copia actului de identitate;

    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;

    e) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;

    f) copia carnetului de munca si a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/functiei sau pentru exercitarea profesiei;

    g) cazierul judiciar;

    h) declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de inscriere, sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

            Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii. Pentru candidatii cu dizabilitati, in situatia solicitarii de adaptare rezonabila, adeverinta care atesta starea de sanatate trebuie insotita de copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis in conditiile legii.

            Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

            Documentul prevazut la lit. g) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. In situatia in care candidatul solicita expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita potrivit legii si procedurii aprobate la nivel institutional.

            Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Aiud, situata in Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, numar de telefon 0258 861 310 interior 1013/fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, persoana de contact: Morar Angela, consilier in cadrul  Biroului Resurse Umane, Control Intern, precum si pe site-ul institutiei: www.aiud.ro.

 

Formular inscriere

 Descriere scurta

Primaria Municipiului Aiud organizeaza la sediul institutiei din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Aiud din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud, Compartiment Beneficii sociale si Autoritate tutelara

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate