poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local organizeaza concurs in vederea ocuparii pe durata nedeterminata a unor posturi contractuale de executie vacante, cu norma intreaga, din cadrul Biroului Sera, Zone verziData publicarii

22.02.2021

Descriere

In conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare ;

      Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local, cu sediul in Aiud, str. Tribun Tudoran Nr.9, organizeaza concurs in vederea ocuparii pe durata nedeterminata a urmatoarelor posturi contractuale de executie vacante, cu norma intreaga, din cadrul Biroului Sera, Zone verzi : - muncitor calificat, treapta profesionala II – 2 posturi;

                              - muncitor calificat, treapta profesionala III – 2 posturi ;

   Conditii  specifice de participare la concurs :

                muncitor calificat, treapta profesionala II

                   -  studii medii/scoala profesionala/ studii generale ;

        -  vechime in munca : minimum  6 ani ;

    muncitor calificat, treapta profesionala III

                   -  studii medii/scoala profesionala/ studii generale ;

        - vechime in munca : minimum  3 ani ;

 

    Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile  prevazute la art.3 din H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

a)    are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b)    cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c)    are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d)    are capacitate deplina de exercitiu;

e)    are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f)     indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g)    nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie ,care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;     

 Concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de executie vacante de muncitor calificat, treapta profesionala II si de muncitor calificat, treapta profesionala III consta in urmatoarele etape succesive:

        - selectia dosarelor de inscriere ;

        - proba practica ;

       -  interviu  ;

     Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii admisi la etapa precedenta.

          Conditiile de desfasurare a concursului:

      Data, ora si locul desfasurarii probei practice: 16.03.2021, ora 10,00 - sediul Serviciului Public de  Interes Local Administratia Patrimoniului Local, Aiud, str. Tribun Tudoran nr.9  ;   

      Data, ora si locul desfasurarii interviului : 19.03.2021, ora 10,00 - sediul Serviciului Public de  Interes Local Administratia Patrimoniului Local , Aiud, str. Tribun Tudoran nr.9  ;

      Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana in data de 05.03.2021, ora 15,00 la sediul Serviciului Public de Interes Local Admininistratia Patrimoniului Local – Compartiment Resurse Umane ;

 

Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:

            a) cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

            b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

            c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

           d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele  care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;

            e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

             f)  adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata  cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate. Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

            g)  curriculum vitae;

 in cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

 Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea, sau in copii legalizate.  

                                              

  Calendarul de desfasurare a concursului:

22.02.2021 – 05.03.2021

- perioada de depunere a dosarelor de concurs

08.03.2021 – 09.03.2021

- selectia dosarelor de concurs

10.03.2021

- afisare rezultate selectie dosare de concurs

11.03.2021

- depunere contestatii rezultate selectie dosare de concurs

12.03.2021

-solutionare contestatii rezultate selectie dosare de concurs si afisare rezultate contestatii selectie dosare

16.03.2021

- desfasurare proba practica si afisare rezultate proba practica

17.03.2021

- depunere contestatii rezultate proba practica

18.03.2021

- solutionare contestatii rezultate proba practica si afisare rezultate contestatii proba practica

19.03.2021

- desfasurarea probei interviu si afisare rezultate interviu

22.03.2021

- depunere contestatii rezultat proba interviu

23.03.2021

- solutionare contestatii rezultate proba interviu si afisare rezultate contestatii proba interviu

24.03.2021

- comunicare rezultate finale

 

   Rezultatele la fiecare proba, precum si rezultate finale ale concursului , vor fi afisate la sediul Serviciului Public Administratia Patrimoniului Local si pe pagina de internet www.aiud.ro.

   BIBLIOGRAFIA  :

1.    Legea nr.319/2006 ,a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare ( Cap. III ,IV)

2.    Hotarare nr.1048/2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

3.    Legea nr.307/2006 ,privind apararea impotriva incendiilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

4.     Florin Petrescu - Lucrari de intretinere in parcuri si gradini – editura Ceres, Bucuresti,1983 – Capitolul III – Principalele lucrari de intretinere ce se aplica elementelor constitutive ale spatiilor verzi : 

  I . Vegetatia – plantatiile ;

  II. Peluzele – gazonul

5.    Manual de utilizare motounelte ( motocositoare, masina de tuns gazon)

 

     TEMATICA :    

          1. Obligatiile lucratorilor privind securitatea si sanatatea in munca ;

          2. Reguli de utilizare a echipamentului individual de protectie si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca ;

          3. Obligatii generale privind apararea impotriva incendiilor ;

          4. Taierile ce se aplica arborilor foiosi din aliniamentele de pe strazi si aleile din parcuri ;

          5. Taierea arborilor pentru parcuri (masive, grupuri, solitari) ;

          6. Taierile ce se aplica arbustilor ornamentali plantati solitari, in grupuri, boschete si masive;

          7. Taierile ce se aplica gardurilor vii ;

          8. Taierile ce se aplica plantelor decorative arbustive, foioase si rasinoase care acopera solul, inlocuitoare ale gazonului ;

          9. Taierile ce se aplica trandafirilor

         10.Tunderea gazonului

         11.Instructiuni de utilizare a motouneltelor (motocositoare, masina de tuns gazon ) ;

    Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilita in vederea sustinerii concursului, inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora.              

      Relatii suplimentare se pot obtine  la sediul  Serviciului  Public  de Interes Local Administratia Patrimoniului Local , la Compartimentul Resurse Umane si la nr. telefon 0258/861593 interior 13 si pe adresa de e-mail : spapl@aiud.ro.Descriere scurta

In conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 

Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local organizeaza concurs in vederea ocuparii pe durata nedeterminata a unor posturi contractuale de executie vacante, cu norma intreaga, din cadrul Biroului Sera, Zone verzi

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate