poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Primaria Municipiului Aiud organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a unui post vacant, functie publica de conducere de Director executiv al Directiei EconomiceData publicarii

04.03.2021

Descriere

Primaria Municipiului Aiud organizeaza la sediul institutiei din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a unui post vacant, functie publica de conducere de Director executiv al Directiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud, concurs organizat in baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

 

Durata timpului de munca pentru functia publica de director executiv este de 8h/zi, respectiv 40h/saptamana, reprezentand durata normala a timpului de munca.

 

 

Conditiile de desfasurare a concursului:

            -  Proba scrisa: 05.04.2021, ora 1100 - sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Bratianu;

            - Interviul: se va sustine intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

            - Dosarele de inscriere la concurs se depun in perioada 04.03.2021 - 23.03.2021 (ora 16,00), la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primariei Municipiului Aiud.

 

Conditiile de participare la concurs pentru postul de Director executiv al Directiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud :

            - studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in ramura de stiinta: stiinte economice;

            - absolventi cu diploma ai studiilor universitare de master in domeniul administratiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice sau cu diploma echivalenta conform prevederilor      1 12 2p2 153 59>art. 153 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

            - vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minim 7 ani.

 

            Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Aiud, situata in Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, numar de telefon 0258 861 310 interior 1013/fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, persoana de contact: Cipcigan Patricia Tatiana, sef birou in cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern, precum si pe site-ul institutiei: www.aiud.ro.

 

 

           Conditiile de participare la concurs pentru postul de Director executiv al Directiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

             Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile de ocupare a unei functii publice, prevazute la art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,  dupa cum urmeaza:

  a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;

    b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

    c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;

    d) are capacitate deplina de exercitiu;

    e) este apt din punct de vedere medical;

    f) indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea functiei publice;

    g) indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publice;

     h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post - condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

     i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;

    j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;

     k) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

 

                                                                       

BIBLIOGRAFIE si TEMATICA pentru postul de Director executiv al Directiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud:

 

1. Constitutia Romaniei, republicata;

2. Ti    57182 341   0  8>tlul I si     57182 341   0 70>II ale partii a VI-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

3.    137133 3=1   0 33>Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.    202 13 281   0 18>Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

6. Legea 82/1991 a contabilitatii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilita in vederea sustinerii concursului, inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora.

 

        Atributiile stabilite in fisa postului pentru postul de director executiv al Directiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud sunt:

1.    raspunde de intocmirea bugetul de venituri si cheltuieli anual la activitatile bugetare si autofinantate si depunerea acestuia la Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba;

2.    asigura rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, conform legislatiei in vigoare;

3.    indruma si coordoneaza activitatea personalului din cadrul directiei;

4.    coordoneaza activitatea de verificare si centralizare a darii de seama trimestriale primite de la institutiile care sunt finantate din bugetul local, asigura intocmirea darii de seama proprii, precum si depunerea la termenele fixate  la AJFP Alba, impreuna cu raportul explicativ asupra bilantului contabil;

5.    coordoneaza activitatea de calcul a salariilor angajatilor institutiei, a indemnizatiilor si  contributiilor datorate catre bugetul de stat;

6.    analizeaza corespondenta repartizata Directiei Economice si o distribuie subordonatilor;

7.    face propuneri de fundamentare a impozitelor si taxelor locale ce se constituie venituri la bugetul local datorate de contribuabili persoane fizice, persoane juridice, etc.

8.    face propuneri pentru majorarea sau diminuarea impozitelor si taxelor locale stabilite in suma fixa,  in limitele prevazute de lege;

9.    fundamenteaza propunerile privind indexarea anuala a impozitelor si taxelor locale, precum     si a amenzilor, potrivit legii;

10. coordoneaza activitatea de recuperare a sumelor restante datorate de persoanele fizice si juridice pe cale de decontare bancara, titlu executoriu sau executare silita, potrivit legii, asupra elementelor patrimoniale ale debitorilor, in cazul neachitarii la termen a impozitelor si taxelor locale, stabilite de Consiliul Local;

11. stabileste si raspunde de aplicarea masurilor legale ce se impun pentru respectarea     disciplinei financiare si bugetare in scopul identificarii, impunerii si sanctionarii evaziunii fiscale si pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul local;

12. elaboreaza fise de post si intocmeste rapoarte de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului din subordine;

13.  raspunde de intocmirea Raportului de specialitate privind Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al   municipiului Aiud;

14.  raspunde de intocmirea raportului privind contul de executie al bugetului local;

15. urmareste executia bugetului de venituri si cheltuieli;

16. identificarea si atragerea de surse noi de finantare de pe piata de capital si financiara (credite interne si externe, obligatiuni municipale)

17. asigura si raspunde de incasarea veniturilor bugetului local si utilizarea acestora conform prevederilor bugetare;

18. asigura si raspunde de buna organizare si desfasurare a activitatii financiar-contabile si taxe  si impozite locale, in conformitate cu legislatia in vigoare si dispozitiile locale;

19. raspunde de intocmirea si tehnoredactarea corespunzatoare a documentelor emise de catre personalul din cadrul Directiei Economice;

20. raspunde pentru respectarea termenelor stabilite pentru diverse actiuni in care sunt implicati angajatii din subordinea sa, sau in care e implicat personal, sau sesizari sau cereri ale    cetatenilor;

21. asigura organizarea inventarierii anuale, conform normelor legale;

22. urmareste perfectionarea profesionala a personalului din subordine;

23.  sustine lucrarile intocmite in cadrul Directiei Economice in fata conducerii institutiei, a Consiliului Local si a organelor de control;

24.  raspunde de calitatea si termenul de executie a lucrarilor pe care le intocmeste, precum si de lucrarile intocmite de personalul din subordine;

25. semneaza documentele emise in cadrul compartimentelor din subordine;

26.  se adapteaza la dinamica schimbarilor legislative si pune in aplicare legile specifice   domeniului sau de activitate;

27. raspunde de activitatea de plata a cheltuielilor, semnand documentele de plata;

28. gestioneaza resursele financiare;

29. coordoneaza activitatea inregistrare contabila a angajarii, lichidarii, ordonantarii si platii cheltuielilor din fondurile publice;

30. reprezinta interesele institutiei publice in raporturile acesteia cu persoane fizice si juridice din tara si strainatate, in limita competentelor stabilite de ordonatorul principal de credite.

31. indeplineste potrivit legii, orice alte atributii stabilite prin HCL, dispozitiile primarului, precum    si cele stabilite prin legi si acte normative.

32. identifica activitatile procedurale din cadrul directiei;

33. verifica procedurile elaborate de personalul din subordine;

34. stabileste / revizuieste obiectivele specifice directiei pe care o conduce, precum si obiectivele individuale ale acestora, o data pe an sau de cate ori intervin modificari in activitatea structurii pe care o conduce;

35. centralizeaza riscurile asociate activitatilor directiei si le prezinta in sedintele Echipei de Gestionare a Riscurilor din care face parte la nivel de institutie, pentru analiza;

36. elaboreaza Registrul riscurilor la nivelul structurii pe care o conduce;

37. raspunde de implementarea standardelor de control intern la nivelul structurii pe care o conduce;

38. stabileste indicatorii de performanta asociati obiectivelor specifice structurii pe care o conduce;

39. contribuie la dezvoltarea sistemului de control intern al institutiei prin activitatea pe care o desfasoara la nivelul structurii pe care o conduce si prin participarea la sedintele Comisiei de monitorizare constituita la nivelul Primariei Municipiului Aiud;

40. organizeaza si raspunde de procesul de autoevaluare a sistemului de control intern la nivelul directiei pe care o conduce;

                                                                       

  Dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:

    a) formularul de inscriere (se obtine de la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primariei Municipiului Aiud, in format letric si in format editabil, prin accesarea paginii de internet a institutiei, respectiv www.aiud.ro;

    b) curriculum vitae, modelul comun european;

    c) copia actului de identitate;

    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;

    e) copie a diplomei de master in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz, in situatia in care diploma de absolvire sau de licenta a candidatului nu este echivalenta cu diploma de studii universitare de master in specialitate, conform prevederilor      1 12 263     59>art. 153 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

     f) copia carnetului de munca si a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/functiei sau pentru exercitarea profesiei;

     g) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;

     h) cazierul judiciar;

     i) declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de inscriere, sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

   

 Adeverintele prevazute la lit. f) care au un alt format decat cel prevazut in HG nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,  trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in anexa nr. 2D si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.

 

 Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii. Pentru candidatii cu dizabilitati, in situatia solicitarii de adaptare rezonabila, adeverinta care atesta starea de sanatate trebuie insotita de copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis in conditiile legii.

 Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

 

Documentul prevazut la lit. h) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. In situatia in care candidatul solicita expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita potrivit legii si procedurii aprobate la nivel institutional.

Formular inscriereDescriere scurta

Primaria Municipiului Aiud organizeaza la sediul institutiei din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a unui post vacant, functie publica de conducere de Director executiv al Directiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud, concurs organizat in baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate