poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Primaria Municipiului Aiud organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a unui post vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Directiei EconomiceData publicarii

04.03.2021

Descriere

Primaria Municipiului Aiud organizeaza la sediul institutiei din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a unui post vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Directiei Economice, Compartiment Impozite si taxe locale persoane fizice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, organizat in baza art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

            Durata timpului de munca pentru functia publica de inspector, clasa I, grad profesional principal este de 8h/zi, respectiv 40h/saptamana, respectiv durata normala a timpului de munca.

 

             Conditiile de desfasurare ale concursului:

           -  Proba scrisa:  06.04.2021, ora 1100 - sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Bratianu;

            - Interviul: se va sustine intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

            - Dosarele de inscriere la concurs se depun in perioada 04.03.2021 - 23.03.2021 (ora 16,00), la sediul Primariei Municipiului Aiud.

 

           Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile de ocupare a unei functii publice, prevazute la art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,  dupa cum urmeaza:

    a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;

    b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

    c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;

    d) are capacitate deplina de exercitiu;

    e) este apt din punct de vedere medical;

    f) indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea functiei publice;

    g) indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publice;

    h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post - condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;

    j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;

    k) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

 

            Conditiile de participare la concurs pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Directiei Economice, Compartiment Impozite si taxe locale persoane fizice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

            -  studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in ramura de stiinta: stiinte economice;

            - vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 5 ani.

 

         BIBLIOGRAFIA si TEMATICA pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Directiei Economice, Compartiment Impozite si taxe locale persoane fizice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

            1. Constitutia Romaniei, republicata;

2. Ti    57182 341   0  8>tlul I si     57182 341   0 70>II ale partii a VI-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

            3.    137133 3=1   0 33>Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            4.    202 13 281   0 18>Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            5. Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, TITLUL IX Impozite si taxe locale;

            6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

        Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilita in vederea sustinerii concursului, inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora.

 

               ATRIBUTIILE stabilite in fisa postului pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Directiei Economice, Compartiment Impozite si taxe locale persoane fizice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

1. preia declaratiile de impozite si taxe locale de la persoane juridice, verifica modul de completare a declaratiilor de impunere si actele prin care se atesta dobandirea proprietatii bunurilor de catre contribuabili si le opereaza in cadrul soft-urilor specifice;

2. constata materia impozabila, stabileste impozitele si taxele care constituie surse ale bugetului local;

3. intocmeste si comunica contribuabililor deciziile de impunere si recalculeaza impozitul in cazul in care au intervenit modificari de proprietate;

4.urmareste si asigura incasarea impozitelor, a taxelor si a altor venituri  ce constituie surse ale bugetului local, evitand prescrierile, in cazul persoanelor fizice;

5.analizeaza si solutioneaza cererile, contestatiile reclamatiile si sesizarile contribuabililor privind impozitele, taxele si alte obligatii fata de bugetul local in cadrul competentelor acordate;

6.intocmeste referate de scadere a debitelor la rol daca se constata neconcordanta intre evidentele fiscale  si constatarile facute pe teren;

7.verifica cererile de restituire de sume de natura impozitelor si taxelor locale si intocmeste referate de restituire si decizii de restituire a sumelor de la bugetul local, pentru sumele reprezentand impozite si taxe locale aflate in evidenta serviciului, achitate si nedatorate de catre contribuabili;

8.intocmeste instiintari de plata pentru cazurile restante, calculeaza si incaseaza majorari de intarziere pentru neplata la termen a impozitelor si taxelor locale;

9. efectueaza activitate de control fiscal precum si deplasari in teren in vederea clarificarii situatiei fiscale a contribuabililor si intocmeste rapoarte de inspectie fiscala pentru fiecare persoana fizica verificata;

10. desfasoara activitate pe teren in vederea constatarii si actualizarii materiei impozabile si a incasarii impozitelor si taxelor locale.

11.raspunde de corectitudinea calculelor privind stabilirea obligatiilor fiscale ale contribuabililor;

12. raspunde de respectarea termenelor de indeplinire a atributiilor de serviciu conform programarii stabilite ;

13. emite certificate de atestare fiscala si alte acte solicitate de contribuabili, in legatura cu situatia fiscala a acestora;

14. analizeaza, solutioneaza si opereaza in baza de date cererile de scutire de la plata impozitelor si taxelor locale in cazul persoanelor fizice, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

15. indosariaza, leaga si numeroteaza documentele pe care le preda, pe baza de proces verbal, la arhiva institutiei, dupa expirarea termenului de pastrare in cadrul compartimentului, conform procedurii aprobate la nivelul institutiei;

16. pastreaza in conditii de securitate dosarele contribuabililor;

17. aranjeaza dosarele fiscale pe fiecare contribuabil si pe adrese;

18. raspunde disciplinar fata de documentele din dosarele fiscale la care are acces;

19. identifica activitatile procedurabile, elaboreaza si aplica proceduri operationale pentru activitatile procedurabile pe care le desfasoara conform fisei postului;

20. actualizeaza procedurile operationale elaborate cu modificarile legislative aparute;

21. identifica si sanctioneaza incalcari ale legislatiei fiscale, potrivit dispozitiilor legale in vigoare

22. intocmeste procese verbale in cazul constatarilor efectuate la fata locului, sau a controalelor inopinate;

23. efectueaza impunere din oficiu a contribuabililor care nu si-au intocmit declaratii de impunere;

24. Identifica riscurile, realizeaza a evaluare preliminara a acestora iar apoi le comunica Responsabilului cu riscurile de la nivelul structurii;

25. consiliaza contribuabilii in vederea intocmirii declaratiilor de impunere si in orice alte probleme in legatura cu impozitele si taxele locale;

26. Atributii privind protectia datelor cu caracter personal:

- sa pastreze in conditii de strictete parolele si mijloacele tehnice de acces la datele cu caracter personal pe care le prelucreaza in virtutea atributiilor sale de serviciu;

- sa interzica in mod efectiv si sa impiedice accesul oricarui alt salariat la canalele de accesare a datelor personale disponibile pe computerul institutiei cu ajutorul caruia isi desfasoara activitatea;

- sa manipuleze datele cu caracter personal stocate pe suport fizic la care are acces in virtutea atributiilor sale cu cea mai mare precautie, atat in ce priveste conservarea suporturilor cat si in ce priveste depunerea lor in locurile si in conditiile stabilite in procedurile de lucru;

- nu va divulga nimanui si nu va permite nimanui sa ia cunostinta de parolele si mijloacele tehnice de acces in sistemele informatice pe care le utilizeaza in desfasurarea atributiilor de serviciu;

- nu va divulga nimanui datele cu caracter personal la care are acces, atat in mod nemijlocit cat si, eventual, in mod mediat, cu exceptia situatiilor in care comunicarea datelor cu caracter personal se regaseste in atributiile sale de serviciu sau a fost autorizata de catre superiorul sau ierarhic;

- nu va copia pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile in sistemele informatice ale institutiei, cu exceptia situatiilor in care aceasta activitate se regaseste in atributiile sale de serviciu sau a fost autorizata de catre superiorul sau ierarhic;

- nu va transmite pe suport informatic si nici pe un altfel de suport date cu caracter personal catre sisteme informatice care nu se afla sub controlul institutiei sau care sunt accesibile in afara institutiei, inclusiv stick-uri USB, HDD, discuri rigide, casute de e-mail, foldere accesibile via FTP sau orice alt mijloc tehnic, cu exceptia situatiilor in care aceasta este prevazuta de normele legale in vigoare.

 

  Dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:

    a) formularul de inscriere (se obtine de la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primariei Municipiului Aiud, in format letric si in format editabil, prin accesarea paginii de internet a institutiei, respectiv www.aiud.ro);

    b) curriculum vitae, modelul comun european;

    c) copia actului de identitate;

    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;

    e) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;

    f) copia carnetului de munca si a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/functiei sau pentru exercitarea profesiei;

    g) cazierul judiciar;

    h) declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de inscriere, sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

            Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii. Pentru candidatii cu dizabilitati, in situatia solicitarii de adaptare rezonabila, adeverinta care atesta starea de sanatate trebuie insotita de copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis in conditiile legii.

            Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

            Documentul prevazut la lit. g) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. In situatia in care candidatul solicita expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita potrivit legii si procedurii aprobate la nivel institutional.

            Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Aiud, situata in Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, numar de telefon 0258 861 310 interior 1013/fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, persoana de contact: Dancea Stinea Anamaria, consilier in cadrul  Biroului Resurse Umane, Control Intern, precum si pe site-ul institutiei: www.aiud.ro.

Formular inscriere

 Descriere scurta

Primaria Municipiului Aiud organizeaza la sediul institutiei din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a unui post vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Directiei Economice, Compartiment Impozite si taxe locale persoane fizice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, organizat in baza art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate