poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Primaria Municipiului Aiud organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a unui post vacant, functie publica specifica de executie de politist local, clasa III, gradul profesional superior in cadrul Serviciului Politia LocalaData publicarii

18.03.2021

Descriere

PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD organizeaza la sediul institutiei din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a unui post vacant, functie publica specifica de executie de politist local, clasa III, gradul profesional superior in cadrul Serviciului Politia Locala, Compartiment Ordinea si linistea publica - Evidenta persoanelor,           

           organizat in baza art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

            Durata timpului de munca pentru functia publica specifica de executie de politist local, clasa III, gradul profesional superior este de 8h/zi, respectiv 40h/saptamana, respectiv durata normala a timpului de munca.

 

             Conditiile de desfasurare ale concursului:

           -  Proba scrisa:  19.04.2021, ora 11:00 - sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Bratianu;

            - Interviul: se va sustine intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

            - Dosarele de inscriere la concurs se depun in perioada 18.03.2021 - 06.04.2021 (ora 16:00), la sediul Primariei Municipiului Aiud.

 

           Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile de ocupare a unei functii publice, prevazute la art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,  dupa cum urmeaza:

  a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;

    b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

    c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;

    d) are capacitate deplina de exercitiu;

    e) este apt din punct de vedere medical;

    f) indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea functiei publice;

    g) indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publice;

    h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post - condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;

    j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;

    k) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

 

            Conditiile specifice de participare la concurs pentru postul de politist local, clasa III, grad profesional superior:

     - studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;

     - vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 7 ani.

 

           Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Aiud, situata in Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, numar de telefon 0258 861 310 interior 1013/fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, persoana de contact: Dancea Stinea Anamaria, consilier in cadrul  Biroului Resurse Umane, Control Intern, precum si pe site-ul institutiei: www.aiud.ro.

                                                                       

         BIBLIOGRAFIA si TEMATICA pentru pentru postul de politist local, clasa III, grad profesional superior:

            1. Constitutia Romaniei, republicata;

2. Ti    57182 341   0  8>tlul I si     57182 341   0 70>II ale partii a VI-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

            3.    137133 3=1   0 33>Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            4.    202 13 281   0 18>Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            5. Legea nr. 155/2010 a Politiei Locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            6. Hotararea de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului  - cadru de organizare si functionare a Politiei Locale;

            7. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

            8. Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare

 

        Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilita in vederea sustinerii concursului, inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora.

         Atributiile stabilite in fisa postului pentru postul de politist local, clasa III, gradul profesional superior in cadrul Serviciului Politia Locala, Compartiment Ordinea si linistea publica - Evidenta persoanelor sunt:

1. actioneaza in zona de competenta stabilita prin planul de ordine si siguranta publica al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, precum si pentru mentinerea ordinii si linistii publice sau curateniei localitatii;

2. intervin la solicitarile cetatenilor la evenimentele semnalate telefonic sau prin Serviciul de urgenta 112, pe principiul "cel mai apropiat politist de locul evenimentului intervine", in functie de specificul atributiilor de serviciu stabilite prin lege si in limita competentei teritoriale;

3.  actioneaza, in conditiile art. 6 lit. k) din Legea nr. 155/2010, pentru depistarea persoanelor si a bunurilor urmarite in temeiul legii;

4.  participa la executarea masurilor stabilite in situatii de urgenta;

5. in cazul constatarii in flagrant a unei fapte penale, imobilizeaza faptuitorul, iau masuri pentru conservarea locului faptei, identifica martorii oculari, sesizeaza imediat organele competente si predau faptuitorul structurii Politiei Romane competente teritorial, pe baza de proces-verbal, in vederea continuarii cercetarilor;

6. conduc la sediul politiei locale/structurii Politiei Romane competente persoanele suspecte a caror identitate nu a putut fi stabilita, in vederea luarii masurilor ce se impun;

7.  verifica si solutioneaza sesizarile si reclamatiile primite din partea cetatenilor unitatilor / subdiviziunilor administrativ - teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului.

8. coopereaza in vederea verificarii datelor cu caracter personal cu autoritatile administratiei publice centrale si locale competente, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;

              9.  constata contraventiile date in competenta si aplica sanctiunile, potrivit legii;

10. executa , in conditiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmarire   penala si in instantele de judecata care arondeaza unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenta;

     11.  asigura masuri de protectie a executorilor judecatoresti cu ocazia executarilor silite;

     12.  indeplinesc orice alte atributii stabilite prin lege.

     13. elaboreaza proceduri operationale pentru activitatile procedurale pe care le desfasoara cconform fisei postului in cadrul compartimentului;

     14.  actualizeaza procedurile operationale elaborate cu modificarile legislative aparute;

     15.  identifica riscurile cu care se confrunta in activitatea pe care o desfasoara si le transmite sefului ierarhic pentru centralizare;

     16. respecta cerintele fiecarui standard aplicabil la nivelul compartimentului din care face parte

   17. actioneaza pentru identificarea cersetorilor, a copiilor lipsiti de supravegherea si ocrotirea parintilor sau a reprezentantilor legali, a persoanelor fara adapost si procedeaza la incredintarea acestora serviciului public de asistenta sociala in vederea solutionarii problemelor acestora, in conditiile legii;

   18. constata contraventii si aplica sanctiuni, potrivit competentei, pentru nerespectarea legislatiei privind regimul de detinere a cainilor periculosi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a cainilor fara stapan si a celei privind protectia animalelor si sesizeaza serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan despre existenta acestor caini si acorda sprijin personalului specializat in capturarea si transportul acestora la adapost;

   19.  asigura protectia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din institutiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori actiuni specifice;

   20.   participa, impreuna cu alte autoritati competente, la asigurarea ordinii si linistii publice cu ocazia mitingurilor, marsurilor, demonstratiilor, procesiunilor, actiunilor de pichetare, actiunilor comerciale promotionale, manifestarilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, dupa caz, precum si a altor asemenea activitati care se desfasoara in spatiul public si care implica aglomerari de persoane;

    21. conduce autoturismul din dotarea Serviciului Politia Locala din cadrul Primariei municipiului Aiud

            Atributii privind protectia datelor cu caracter personal:

- sa pastreze in conditii de strictete parolele si mijloacele tehnice de acces la datele cu caracter personal pe care le prelucreaza in virtutea atributiilor sale de serviciu;

- sa interzica in mod efectiv si sa impiedice accesul oricarui alt salariat la canalele de accesare a datelor personale disponibile pe computerul institutiei cu ajutorul caruia isi desfasoara activitatea;

- sa manipuleze datele cu caracter personal stocate pe suport fizic la care are acces in virtutea atributiilor sale cu cea mai mare precautie, atat in ce priveste conservarea suporturilor cat si in ce priveste depunerea lor in locurile si in conditiile stabilite in procedurile de lucru;

- nu va divulga nimanui si nu va permite nimanui sa ia cunostinta de parolele si mijloacele tehnice de acces in sistemele informatice pe care le utilizeaza in desfasurarea atributiilor de serviciu;

- nu va divulga nimanui datele cu caracter personal la care are acces, atat in mod nemijlocit cat si, eventual, in mod mediat, cu exceptia situatiilor in care comunicarea datelor cu caracter personal se regaseste in atributiile sale de serviciu sau a fost autorizata de catre superiorul sau ierarhic;

- nu va copia pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile in sistemele informatice ale institutiei, cu exceptia situatiilor in care aceasta activitate se regaseste in atributiile sale de serviciu sau a fost autorizata de catre superiorul sau ierarhic;

- nu va transmite pe suport informatic si nici pe un altfel de suport date cu caracter personal catre sisteme informatice care nu se afla sub controlul institutiei sau care sunt accesibile in afara institutiei, inclusiv stick-uri USB, HDD, discuri rigide, casute de e-mail, foldere accesibile via FTP sau orice alt mijloc tehnic.

 

            Dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:

    a) formularul de inscriere (se obtine de la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primariei Municipiului Aiud, in format letric si in format editabil, prin accesarea paginii de internet a institutiei, respectiv www.aiud.ro);

    b) curriculum vitae, modelul comun european;

    c) copia actului de identitate;

    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;

    e) copia carnetului de munca si a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/functiei sau pentru exercitarea profesiei;

    f) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;

    g) cazierul judiciar;

    h) declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de inscriere, sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

            Adeverintele prevazute la lit. e) care au un alt format decat cel prevazut in HG nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,  trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in anexa nr. 2D si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.

            Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii. Pentru candidatii cu dizabilitati, in situatia solicitarii de adaptare rezonabila, adeverinta care atesta starea de sanatate trebuie insotita de copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis in conditiile legii.

            Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

            Documentul prevazut la lit. g) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. In situatia in care candidatul solicita expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita potrivit legii si procedurii aprobate la nivel institutional.

 

Formular inscriereDescriere scurta

PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD organizeaza la sediul institutiei din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a unui post vacant, functie publica specifica de executie de politist local, clasa III, gradul profesional superior in cadrul Serviciului Politia Locala, Compartiment Ordinea si linistea publica - Evidenta persoanelor

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate