poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Primaria Municipiului Aiud organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a unui post vacant, functie publica de conducere specifica de Arhitect - sefData publicarii

19.03.2021

Descriere

Primaria Municipiului Aiud organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a unui post vacant, functie publica de conducere specifica de Arhitect - sef al Directiei Arhitect - sef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, concurs organizat in baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.        

          Durata timpului de munca pentru functia publica de Arhitect - sef al Directiei Arhitect - sef este de 8h/zi, respectiv 40h/saptamana, reprezentand durata normala a timpului de munca.

 

Conditiile de desfasurare a concursului:

            - Proba scrisa: 20.04.2021, ora 1100 - sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Bratianu;

            - Interviul: se va sustine intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

            - Dosarele de inscriere la concurs se depun in perioada 19.03.2021 - 07.04.2021 (ora 16,00), la sediul Primariei Municipiului Aiud.

 

Conditiile de participare la concurs pentru postul de Arhitect - sef al Directiei Arhitect - sef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud :

            -  studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect ori urbanist absolvent cu licenta si master ori studii postuniversitare in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului, conform art. 36^1 lit. b) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare;

            - absolventi cu diploma ai studiilor universitare de master in domeniul administratiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice sau cu diploma echivalenta conform prevederilor      1 12 2p2 153 59>art. 153 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

            - atestat eliberat de Registrul Urbanistilor din Romania;

            - vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minim 7 ani.

 

            Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile de ocupare a unei functii publice, prevazute la art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,  dupa cum urmeaza:

  a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;

    b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

    c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;

    d) are capacitate deplina de exercitiu;

    e) este apt din punct de vedere medical;

    f) indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea functiei publice;

    g) indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publice;

     h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post - condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

     i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;

    j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;

     k) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

                                                                       

BIBLIOGRAFIE si TEMATICA pentru postul de Arhitect - sef al Directiei Arhitect - sef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

 

            1. Constitutia Romaniei, republicata;

            2. Ti    57182 341   0  8>tlul I si     57182 341   0 70>II ale partii a VI-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

            3.    137133 3=1   0 33>Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            4.    202 13 281   0 18>Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

           5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;   

            6. Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea      0112IK=1   0 21>Normelor metodologice de aplicare a     50 11 211   0 17>Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

           7. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;    

           8. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;     

           9. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilita in vederea sustinerii concursului, inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora.

                                                                                                                                              

Atributiile stabilite in fisa postului pentru postul de Arhitect - sef al Directiei Arhitect - sef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud sunt:

-         avizarea si controlul implementarii documentatiilor de amenajare a teritoriului;

-         initierea, coordonarea si consultanta in elaborare a documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism la nivel de municipiu;

-         avizarea  strategiilor de dezvoltare urbana, politicilor urbane, planurilor de actiune;

-         initierea, coordonarea si consultanta in elaborare  a strategiilor de dezvoltare urbana, politicilor urbane, planurilor de actiune initiate de administratia publica locala;

-         avizarea si controlul implementarii instrumentelor de control al dezvoltarii urbane (planuri de urbanism, zonificari, regulamente de urbanism si construire, regulamente de administrare a proprietatii);

-   initierea, coordonarea si consultarea in elaborare a instrumentelor de control al dezvoltarii urbane ( planuri de urbanism,zonificari,regulamente de urbanism si construire, regulamente de administrare a proprietatii ) initiate de administratia publica locala;

 - asigura integrarea competitiva a Municipiului Aiud si a localitatilor componente  in contextul dezvoltarii la nivel european, urmarind viziunea comuna a actorilor implicati in proces prin adaptarea propunerilor locale si regionale la strategiile si politicile nationale si europene;

-              urmarirea si evaluarea permanenta a rezultatelor neprevazute din domeniul de activitate (pe masura ce necesitatile si resursele evolueaza) precum si propunerea de solutii si actiuni eficiente de corectare a acestora tinand cont de realitatea economica si de dezvoltare durabila;

-              administrarea si penalizarea conform legii a lucrarilor de construire/desfiintare ilegale;

-              initierea si coordonarea Land Informatiom System ( colectare,  stocare, administrare date urbane si informatii geospatiale) si participare la GIS ;

-              asigura evidenta si administrarea documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului;

-              intocmirea,verificarea legalitatii din punct de vedere tehnic si elaborarea actelor de autoritate in domeniu ( autorizatii de construire/desfiintare, acord unic, autorizatii de comert stradal, regularizari de taxe de autorizare in constructii, autorizatii de functionare, adeverinte de notare, certificate de nomenclatura stradala),

-              intocmirea,verificarea legalitatii din punct de vedere tehnic si elaborarea actelor informative (certificat de urbanism in vederea construirii/desfiintarii, operatiuni notariale / comasari / parcelari /dezmembrari in vederea construirii, adeverinte de intravilan extravilan,avize comisii de specialitate coordonate);

-              asigura consultarea populatiei si a factorilor interesati in procesul planificarii urbane prin mediatizarea necesara pentru punerea in valoare a actiunilor;

-              initierea, coordonarea si controlul armonizarii proiectelor de investitii in infrastructura (tehnico – edilitara, rutiera);

-              initierea coordonarea si controlul proiectelor de spatii verzi / spatii publice / cimitire;

-              coordonarea activitatii de protejare a monumentelor aflate in patrimoniul municipiului Aiud si a localitatilor componente si apartinatoare;

-              coordonarea administrarii patrimoniului public si privat al municipiului Aiud si a localitatilor componente si apartinatoare –terenuri;

-              adoptarea unor moduri de gestionare strategica in dezvoltarea spatiala care se bazeaza pe instrumente administrative clare, dar flexibile;

-              coordonarea activitatii de protectie a mediului;

-              initierea si controlul efectelor proiectelor de revitalizare a zonelor municipiului Aiud si a localitatilor componente si apartinatoare;

-              initierea modificarilor legislative necesare dezvoltarii urbane armonioase a localitatii;

-              initierea si coordonarea proiectelor de investitii publice;

-              identificarea nevoilor prezente si viitoare ale colectivitatii reliefand oportunitatile, avantajele, constrangerile si implicatiile actiunilor;

-              sprijinirea initiativelor pentru ridicarea culturii civice;

-              stimularea parteneriatelor intre sectorul public si cel privat pentru punerea in valoare a investitiilor, crearea de locuri de munca si atingerea coeziunii sociale;

-              asigurarea activitatii de prognozare a dezvoltarii urbane;

-              prin conduita si exemplul personal in timpul si in afara serviciului este loial institutiei Primariei Municipiului Aiud, contribuind la ridicarea prestigiului acestuia;

-              raspunde in fata organelor ierarhice superioare de eventualele abateri ale conduitei sale ca persoana publica, raspunde de calitatea, legalitatea si termenul de executie a lucrarilor pe care le intocmeste ,

-              in conformitate cu politica in domeniul calitatii implementata in institutie trebuie sa cunoasca si sa aplice instructiunea privind activitatea din domeniul sau de responsabilitate, strategii de informatizare si sa respecte procedurile in vigoare;

-    verifica procedurile elaborate de personalul din subordine;

-    stabileste/ revizuieste obiectivele specifice biroului/ serviciului/ directiei pe care o conduce, precum si obiectivele individuale ale acestora, o data pe an sau de cate ori intervin modificari in activitatea structurii pe care o conduce;

-  centralizeaza riscurile asociate activitatilor compartimentului si le prezinta in sedintele Echipei de Gestionare a Riscurilor din care face parte la nivel de institutie, pentru analiza;

-  elaboreaza Registrul Riscurilor la nivelul structurii pe care o conduce – birou/ serviciu/ directie;

-   raspunde de implementarea standardelor de control intern la nivelul structurii pe care o conduce;

-   stabileste indicatorii de performanta asociati obiectivelor specifice structurii pe care o conduce;

-   contribuie la dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial al institutiei prin activitatea pe care o desfasoara la nivelul structurii pe care o conduce si prin participarea la sedintele Comisiei de monitorizare constituita la nivelul Primariei Municipiului Aiud;

-  organizeaza si raspunde de procesul de autoevaluare a sistemului de control intern/ managerial la nivelul biroului/ serviciului/ directiei pe care il/ o conduce.

-  elaboreaza si actualizeaza proceduri operationale sau de sistem pentru activitatile procedurale pe care le realizeaza

-  identifica riscurile, realizeaza a evaluare preliminara a acestora iar apoi le comunica responsabilului cu riscurile de la nivelul structurii.

Responsabilii cu riscurile de la nivelul structurilor municipiului Aiud au urmatoarele atributii:

a) colecteaza riscurile aferente activitatilor din cadrul structurii;

b) identifica strategia de risc;

c) elaboreaza si actualizeaza Registrul riscurilor de la nivelul structurii;

d) propun masuri de control si monitorizeaza implementarea acestora, dupa ce in prealabil acestea au fost aprobate de catre conducatorul structurii;

e) consiliaza personalul din cadrul structurii si asista conducatorul acesteia in procesul de gestionare a riscurilor

   - asigura, raspunde, cunoaste si implementeaza instructiunile proprii si prevederile elementelor de sistem in concordanta cu sistemul de asigurare a calitatii – implementat in Primaria municipiului Aiud, conform SR EN ISO 9001:2015.

 

           Atributii privind protectia datelor cu caracter personal:

- sa pastreze in conditii de strictete parolele si mijloacele tehnice de acces la datele cu caracter personal pe care le prelucreaza in virtutea atributiilor sale de serviciu;

- sa interzica in mod efectiv si sa impiedice accesul oricarui alt salariat la canalele de accesare a datelor personale disponibile pe computerul institutiei cu ajutorul caruia isi desfasoara activitatea;

- sa manipuleze datele cu caracter personal stocate pe suport fizic la care are acces in virtutea atributiilor sale cu cea mai mare precautie, atat in ce priveste conservarea suporturilor cat si in ce priveste depunerea lor in locurile si in conditiile stabilite in procedurile de lucru;

- nu va divulga nimanui si nu va permite nimanui sa ia cunostinta de parolele si mijloacele tehnice de acces in sistemele informatice pe care le utilizeaza in desfasurarea atributiilor de serviciu;

- nu va divulga nimanui datele cu caracter personal la care are acces, atat in mod nemijlocit cat si, eventual, in mod mediat, cu exceptia situatiilor in care comunicarea datelor cu caracter personal se regaseste in atributiile sale de serviciu sau a fost autorizata de catre superiorul sau ierarhic;

- nu va copia pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile in sistemele informatice ale institutiei, cu exceptia situatiilor in care aceasta activitate se regaseste in atributiile sale de serviciu sau a fost autorizata de catre superiorul sau ierarhic;

- nu va transmite pe suport informatic si nici pe un altfel de suport date cu caracter personal catre sisteme informatice care nu se afla sub controlul institutiei sau care sunt accesibile in afara institutiei, inclusiv stick-uri USB, HDD, discuri rigide, casute de e-mail, foldere accesibile via FTP sau orice alt mijloc tehnic.

           

  Dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:

           a) formularul de inscriere (se obtine de la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primariei Municipiului Aiud, in format letric si in format editabil, prin accesarea paginii de internet a institutiei, respectiv www.aiud.ro);

             b) curriculum vitae, modelul comun european;

             c) copia actului de identitate;

            d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;

             e) copie a diplomei de master in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz, in situatia in care diploma de absolvire sau de licenta a candidatului nu este echivalenta cu diploma de studii universitare de master in specialitate, conform prevederilor      1 12 263     59>art. 153 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

           f) copia carnetului de munca si a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/functiei sau pentru exercitarea profesiei;

           g) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;

             h) cazierul judiciar;

            i) declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de inscriere, sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica;          j) atestat eliberat de Registrul Urbanistilor din Romania.

 

            Adeverintele prevazute la lit. f) care au un alt format decat cel prevazut in HG nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,  trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in anexa nr. 2D si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.

            Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii. Pentru candidatii cu dizabilitati, in situatia solicitarii de adaptare rezonabila, adeverinta care atesta starea de sanatate trebuie insotita de copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis in conditiile legii.

            Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

            Documentul prevazut la lit. h) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. In situatia in care candidatul solicita expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita potrivit legii si procedurii aprobate la nivel institutional.

 

            Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Aiud, situata in Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, numar de telefon 0258 861 310 interior 1013/fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, persoana de contact: Morar Angela, consilier in cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern, precum si pe site-ul institutiei: www.aiud.ro.

Formular inscriereDescriere scurta

PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD organizeaza la sediul institutiei din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a unui post vacant, functie publica de conducere specifica de Arhitect - sef al Directiei Arhitect - sef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, concurs organizat in baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate