poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD organizeaza la sediul institutiei din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs de promovare in grad profesional imediat superior celui detinutData publicarii

24.05.2021

Descriere

           PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD organizeaza la sediul institutiei din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, a patru functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud care indeplinesc conditiile de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, dupa cum urmeaza:

                   - promovarea in functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul  Directiei Arhitect - sef, Birou Comunicare si Relatii Publice, Compartiment Comunicare interna si externa;

                   -  promovarea in functia publica de executie de auditor, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Audit public intern;

                   - promovarea in functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Directiei Economice, Compartiment Impozite si taxe locale persoane juridice;

                    - promovarea in functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Directiei Economice, Compartiment Executare silita si incasare venituri.

 

            Durata timpului de munca pentru functiile publice de executie mentionate anterior este de 8h/zi, respectiv 40h/saptamana, respectiv durata normala a timpului de munca.

 

Conditiile de desfasurare a concursului de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut:

               Proba scrisa: 25.06.2021, ora 10,00 - sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion.I.C.Bratianu;

              Proba interviului se sustine, de regula, intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

              Dosarele de concurs ale candidatilor se vor depune in perioada 24.05.2021 - 14.06.2021, ora 16,00 (inclusiv) la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

      

Conditiile de participare la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut:

               Pentru a participa la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, functionarii publici trebuie sa indeplineasca cumulativ, conditiile prevazute de art. 479 alin. (1) lit. a), lit. c) si lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

               a) sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;

             b) sa fi obtinut cel putin calificativul «bine» la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani de activitate;

             c)  sa nu aiba o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentului cod.

                      

              Dosarele de concurs la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, vor contine in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 127 din H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare:

             a) copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;

             b) copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

             c) adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii situatiei disciplinare a functionarului public, in care se mentioneaza expres daca acestuia i-a fost aplicata o sanctiune disciplinara, care sa nu fi fost radiata;

             d) formularul de inscriere, prevazut in anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008.

 

       Bibliografia si tematica pentru concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut: Directia Arhitect - sef, Birou Comunicare si Relatii Publice, Compartiment Comunicare interna si externa:

1. Constitutia Romaniei, republicata;

2. Ti    57182 341   0  8>tlul I si     57182 341   0 70>II ale partii a VI-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

3.    137133 3=1   0 33>Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.    202 13 281   0 18>Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

6. Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

        Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilita in vederea sustinerii concursului, inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora.

 

             Atributiile prevazute in fisa postului de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul  Directiei Arhitect - sef, Birou Comunicare si Relatii Publice, Compartiment Comunicare interna si externa, sunt:

           

1.      Asigura informarea si consilierea cetatenilor in domeniile de interes public si in alte domenii nou-identificate, in infiintarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice si/sau juridice;

2.      Raspunde nevoii de informare si consiliere a cetatenilor, astfel incat acestia sa aiba acces sporit la informatii, sa-si cunoasca drepturile si responsabilitatile; 

3.      Acorda consultanta juridica cetatenilor, persoanelor fizice si juridice si pune la dispozitia acestora documentatia necesara;  

4.      Participa la elaborarea anuala a Raportului primarului privind starea economica, sociala si de mediu a municipiului Aiud, pe baza datelor si informatiilor furnizate de institutii;

5.      Asigura informarea publica directa a persoanelor si informarea interinstitutionala, fiind responsabil de aplicarea    544 10 201   0 18>Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

6.      Elaboreaza anual Raportul de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001;

7.      Participa la elaborarea Raportului periodic de activitate conform Legii nr. 544/2001;

8.      Gestioneaza activitatea de solutionare a petitiilor, conform O.G. nr. 27/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

9.      Monitorizeaza aparitia in presa, pe suport de hartie, a activitatii Primariei si Consiliului Local al municipiului Aiud;

10.   Monitorizeaza contractele institutiei cu presa pe suport de hartie;

11.   Monitorizeaza contractele institutiei cu presa online, audio si video;

12.   Asigura activitati de secretariat la Cabinetul Primarului;

13.   Participa la organizarea evenimentelor Primariei si ale Consiliului Local al municipiului Aiud;

14.   Participa la activitatile desfasurate de catre Primaria municipiului Aiud in colaborare cu Asociatia Tara Vinului Alba, producatorii de vin din Aiud si furnizorii de produse turistice de pe raza municipiului;

15.   Participa la elaborarea materialelor de promovare ale Primariei;

16.   Colaboreaza la derularea relatiilor cu orasele infratite, asigurand relatia dintre Primarie si municipalitati in derularea diverselor parteneriate;

17.   Asigura arhivarea anuala a documentelor;

18.   Colaboreaza cu serviciile si birourile din cadrul Primariei, precum si celelalte institutii subordonate Consiliului Local in vederea informarii corecte si la timp a cetatenilor;

19.   Monitorizeaza modul de solutionare a problemelor cetatenilor;

20.   Intocmeste strategia de dezvoltare turistica a Municipiului Aiud;

21.   Asigura consultarea operatorilor de turism si a asociatiilor profesionale reprezentative in domeniu, in situatiile prevazute de lege;

22.   Intocmeste protocoalele de colaborare cu asociatii non profit de interes local, regional sau national care propun dezvoltarea unor parteneriate in scopul promovarii unor activitati si valori sociale cu rol de responsabilizare si implicare civica;

23.   Coordoneaza activitatile si manifestarile organizate in conformitate cu protocoalele si parteneriatele incheiate cu asociatiile nonprofit;

24.   Preia sesizarile cetatenilor si le aduce la cunostinta sefului direct superior ierarhic;

25.   Gestioneaza sesizarile atribuite Biroului Comunicare si Relatii Publice prin aplicatia CityAlert;

26.   Reprezinta interesele institutiei in raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice din tara si din strainatate, in limita competentelor stabilite de conducatorul institutiei publice;

27.   Desfasoara orice atributie incredintata prin dispozitia Primarului municipiului Aiud sau de catre superiorul ierarhic; 

28.   Prin conduita si exemplul personal, in timpul si in afara serviciului, este loial institutiei Primariei municipiului Aiud contribuind la ridicarea prestigiului acesteia;

29.   In conformitate cu politica in domeniul calitatii implementata in institutie trebuie sa cunoasca si sa aplice Procedura privind Redactarea Actelor, Procedura Operationala privind Activitatea Biroului Comunicare si Relatii Publice si sa respecte procedurile SMC in vigoare;

30.   Elaboreaza proceduri operationale sau de sistem pentru activitatile procedurale pe care le realizeaza;

31.   Actualizeaza procedurile operationale sau de sistem pentru activitatile procedurale pe care le realizeaza;

32.   Identifica riscurile, realizeaza o evaluare preliminara a acestora, iar apoi le comunica Responsabilului cu riscurile de la nivelul structurii;

33.   Respecta cerintele fiecarui standard aplicabil la nivelul compartimentului din care face parte;

34.   Asigura, raspunde, cunoaste si implementeaza instructiunile proprii si prevederile elementelor de sistem in concordanta cu sistemul de asigurare a calitatii – implementat in Primaria municipiului Aiud, conform SR EN ISO 9001:2015;

 

            Atributii privind protectia datelor cu caracter personal:

- sa pastreze in conditii de strictete parolele si mijloacele tehnice de acces la datele cu caracter personal pe care le prelucreaza in virtutea atributiilor sale de serviciu;

- sa interzica in mod efectiv si sa impiedice accesul oricarui alt salariat la canalele de accesare a datelor personale disponibile pe computerul institutiei cu ajutorul caruia isi desfasoara activitatea;

- sa manipuleze datele cu caracter personal stocate pe suport fizic la care are acces in virtutea atributiilor sale cu cea mai mare precautie, atat in ce priveste conservarea suporturilor cat si in ce priveste depunerea lor in locurile si in conditiile stabilite in procedurile de lucru;

- nu va divulga nimanui si nu va permite nimanui sa ia cunostinta de parolele si mijloacele tehnice de acces in sistemele informatice pe care le utilizeaza in desfasurarea atributiilor de serviciu;

- nu va divulga nimanui datele cu caracter personal la care are acces, atat in mod nemijlocit cat si, eventual, in mod mediat, cu exceptia situatiilor in care comunicarea datelor cu caracter personal se regaseste in atributiile sale de serviciu sau a fost autorizata de catre superiorul sau ierarhic;

- nu va copia pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile in sistemele informatice ale institutiei, cu exceptia situatiilor in care aceasta activitate se regaseste in atributiile sale de serviciu sau a fost autorizata de catre superiorul sau ierarhic;

- nu va transmite pe suport informatic si nici pe un altfel de suport date cu caracter personal catre sisteme informatice care nu se afla sub controlul institutiei sau care sunt accesibile in afara institutiei, inclusiv stick-uri USB, HDD, discuri rigide, casute de e-mail, foldere accesibile via FTP sau orice alt mijloc tehnic.

 

       Bibliografia si tematica pentru concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut: Compartiment Audit public intern:

1. Constitutia Romaniei, republicata;

2. Ti    57182 341   0  8>tlul I si     57182 341   0 70>II ale partii a VI-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

3.    137133 3=1   0 33>Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.    202 13 281   0 18>Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

6. Hotararea de Guvern nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern;

7. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern;

8. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice.

        Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilita in vederea sustinerii concursului, inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora.

 

       Atributiile prevazute in fisa postului de auditor, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Audit public intern, sunt:

1. Elaboreaza proiectul planului anual de audit intern pe baza analizei riscurilor  asociate activitatilor auditabile identificate;

2. Intocmeste referatul de justificare in care prezinta modul in care au fost selectate misiunile de audit public intern cuprinse in plan;

3. Actualizeaza planul anual de audit intern in functie de evenimentele legislative si organizatorice sau de solicitarea expresa a Camerei de Conturi;

4. Acorda consiliere angajatilor institutiei, pentru identificarea obstacolelor care impiedica desfasurarea normala a proceselor, stabilirea cauzelor, determinarea consecintelor, prezentand totodata solutii pentru eliminarea acestora;

5. Exercita misiuni de audit public intern asupra activitatilor desfasurate in cadrul UAT cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice locale si la gestionarea patrimoniului;

6. Efectueaza activitati de audit public intern pe baza de ordin de serviciu, pentru a evalua daca sistemele de management financiar si de control ale Primariei Municipiului Aiud si ale serviciilor si institutiilor publice subordonate sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;

7. Respecta etapele, procedurile si intocmeste toate documentele prevazute de Normele specifice de audit public intern ale UAT Municipiul Aiud;

8. Actualizeaza Carta auditului public intern in functie de modificarile legislative si respecta Codul de conduita al auditorului intern;

9. Participa si acorda consiliere angajatilor institutiei in procesul de autoevaluare a sistemului de control intern/ managerial;

10. Revizuieste procedurile operationale aprobate la nivelul Compartimentului Audit Public Intern;

11. Elaboreaza si actualizeaza Registrului Riscurilor la nivelul Compartimentului Audit

Public Intern  

12. Desfasoara activitati de supervizare a misiunilor de audit public intern;

13. Participa prin furnizarea de date la elaborarea raportului anual privind activitatea de audit public intern;

14. Desfasoara misiuni ad-hoc conform legii.

15. Actualizeaza obiectivele specifice compartimentului in functie de modificarile survenite   in activitatea acestuia;

16. Informeaza structura teritoriala a UCAAPI despre recomandarile neinsusite de catre conducatorul entitatii publice auditate, precum si despre consecintele acestora;

17. Elaboreaza si actualizeaza Programul de asigurare si imbunatatire a activitatii de audit public intern la nivelul entitatii.

 

       Bibliografia si tematica pentru concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut: Directia Economica: Compartiment Impozite si taxe locale persoane juridice si Compartiment Executare silita si incasare venituri:

1. Constitutia Romaniei, republicata;

2. Ti    57182 341   0  8>tlul I si     57182 341   0 70>II ale partii a VI-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

3.    137133 3=1   0 33>Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.    202 13 281   0 18>Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare - TITLUL IX Impozite si taxe locale;

 6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare : TITLUL IV Inregistrarea fiscala, TITLUL V Stabilirea creantelor fiscale, TITLUL VII Colectarea creantelor fiscale.

        

      Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilita in vederea sustinerii concursului, inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora.

 

      Atributiile prevazute in fisa postului de  inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Directiei Economice, Compartiment Impozite si taxe locale persoane juridice, sunt:

- privind stabilirea, impunerea , urmarirea  impozitelor si taxelor locale:

1.constata materia impozabila, stabileste impozitele si taxele care constituie surse ale bugetului local;

2.urmareste si asigura incasarea impozitelor, a taxelor si a altor venituri  ce constituie surse ale bugetului local, evitand prescrierile;

3.rezolva cererile, contestatiile reclamatiile si sesizarile contribuabililor privind impozitele, taxele si alte obligatii fata de bugetul local in cadrul competentelor acordate;

4.intocmeste referate de scadere a debitelor la rol daca se constata neconcordanta intre evidentele fiscale  si constatarile facute pe teren;

5.intocmeste borderouri de debite si scaderi si le descarca in calculator;

6.intocmeste instiintari de plata pentru cazurile restante;

7.efectueaza activitatea de control fiscal si intocmeste raport de inspectie fiscala pentru fiecare persoana juridica verificata;

8. raspunde de corectitudinea calculelor privind stabilirea obligatiilor fiscale ale contribuabililor;

9. respecta  termenele de indeplinire a atributiilor de serviciu conform programarii stabilite ;

10.intocmeste certificate fiscale ;

11.completeaza documentele de inscriere a mijloacelor de transport;

12. intocmeste adrese de raspuns pentru cererile care sunt adresate corespunzator sarcinilor de serviciu ;

13. raspunde in fata organelor ierarhice de eventualele abateri ale conduitei sale ca functionar public;

14. pastreaza in conditii de securitate dosarele contribuabililor;

15. raspunde de aranjarea corecta a dosarelor fiscale pe fiecare contribuabil si pe adrese;

16.  raspunde disciplinar fata de documentele din dosarele fiscale la care are acces;

17. identifica activitatile procedurabile, elaboreaza si aplica proceduri operationale pentru activitatile procedurabile pe care le desfasoara conform fisei postului;

18. actualizeaza procedurile operationale elaborate cu modificarile legislative aparute;

19. efectueaza impunerea din oficiu a contribuabililor care nu si-au intocmit declaratii de impunere

20. in situatia in care se constata erori a caror cauza nu se poate stabili sau se constata lipsa elementelor necesare stabilirii corecte a creantelor bugetare locale va solicita in scris prezenta contribuabilului la sediul institutiei in vederea efectuarii corecturilor necesare, sau dupa caz efectuarea controlului fiscal la sediul societatii;

21. Identifica riscurile, realizeaza a evaluare preliminara a acestora iar apoi le comunica Responsabilului cu riscurile de la nivelul structurii.

22. indosariaza, leaga si numeroteaza documentele pe care le preda, pe baza de proces verbal, la arhiva institutiei, dupa expirarea termenului de pastrare in cadrul compartimentului, conform procedurii aprobate la nivelul institutiei;

23. emite si comunica contribuabililor deciziile de impunere;

24. desfasoara activitate pe teren in vederea incasarii impozitelor si taxelor locale;

25. stabileste taxa speciala de salubritate in cazul persoanelor fizice si juridice care nu au contract incheiat cu operatorul de salubritate, conform metodologiei aprobate prin hotarare a consiliului local;

26. intocmirea deciziilor de impunere pentru persoanele care datoreaza taxa speciala de salubritate;

27. stabilirea din oficiu a taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice si  pentru persoanele juridice carora li s-a prestat serviciul de salubritate fara a avea contract incheiat cu operatorul, in cazul nedepunerii declaratiei de impunere.

 28. intocmirea situatiilor referitare la taxa de salubritate incasata la bugetul local care se vireaza la operatorul de salubritate.

29. intocmeste situatia sumelor achitate la impozitul pe mijloacele de transport mai mari de 12 to si care se vireaza la Consiliul Judetean.

30 -  privind asociatiile de proprietari:

- asigura, la cerere, informarea asociatiilor si proprietarilor din condominii cu privire la cadrul normativ privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;

- exercita controlul asupra activitatii financiar-contabile din cadrul asociatiilor de proprietari, din oficiu ori la solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociatiei de proprietari;

- intocmeste propuneri de atestare a persoanelor fizice in vederea dobandirii calitatii de administrator de condominii.

31. Aplica procedurile si asigura respectarea obiectivelor in domeniul calitatii in conformitate cu Sistemul de Asigurare  a Calitatii implementat la Primaria Municipiului Aiud.

32. Atributii privind protectia datelor cu caracter personal:

- sa pastreze in conditii de strictete parolele si mijloacele tehnice de acces la datele cu caracter personal pe care le prelucreaza in virtutea atributiilor sale de serviciu;

- sa interzica in mod efectiv si sa impiedice accesul oricarui alt salariat la canalele de accesare a datelor personale disponibile pe computerul institutiei cu ajutorul caruia isi desfasoara activitatea;

- sa manipuleze datele cu caracter personal stocate pe suport fizic la care are acces in virtutea atributiilor sale cu cea mai mare precautie, atat in ce priveste conservarea suporturilor cat si in ce priveste depunerea lor in locurile si in conditiile stabilite in procedurile de lucru;

- nu va divulga nimanui si nu va permite nimanui sa ia cunostinta de parolele si mijloacele tehnice de acces in sistemele informatice pe care le utilizeaza in desfasurarea atributiilor de serviciu;

- nu va divulga nimanui datele cu caracter personal la care are acces, atat in mod nemijlocit cat si, eventual, in mod mediat, cu exceptia situatiilor in care comunicarea datelor cu caracter personal se regaseste in atributiile sale de serviciu sau a fost autorizata de catre superiorul sau ierarhic;

- nu va copia pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile in sistemele informatice ale institutiei, cu exceptia situatiilor in care aceasta activitate se regaseste in atributiile sale de serviciu sau a fost autorizata de catre superiorul sau ierarhic;

- nu va transmite pe suport informatic si nici pe un altfel de suport date cu caracter personal catre sisteme informatice care nu se afla sub controlul institutiei sau care sunt accesibile in afara institutiei, inclusiv stick-uri USB, HDD, discuri rigide, casute de e-mail, foldere accesibile via FTP sau orice alt mijloc tehnic, cu exceptia situatiilor in care aceasta este prevazuta de normele legale in vigoare.

 

 

      Atributiile prevazute in fisa postului de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Directiei Economice, Compartiment Executare silita si incasare venituri sunt:

1. Primeste solicitarile de emitere a notelor de plata, emite chitantele pentru impozite si taxe locale (cu debit si fara debit) si incaseaza  contravaloarea acestora in mod corespunzator sumelor inscrise in documentul de plata, respectand ordinea de stingere a obligatiilor fiscale, conform legislatiei in vigoare;

 2. Preda  zilnic incasarile in numerar pe baza monetarelor intocmite, a borderourilor de incasari nominale si a centralizatoarelor de incasari pe conturi, catre persoana din cadrul Directiei economice,  desemnata sa depuna la trezorerie sumele incasate;

    3. Primeste declaratiile, cererile, actele doveditoare referitoare la mijloacele de transport care apartin persoanelor fizice si introduce date in evidenta analitica prin aplicatia existenta la nivelul compartimentului;

Declaratiile, cererile, actele doveditoare se opereaza in calculator pentru:

-       dobandiri de mijloace de transport, imobile;

-       incetarea posesiei mijloacelor de transport;

4. Efectueaza debitari la alte surse decat impozitul pe mijloacele de transport;

5. Vizeaza documentele de inmatriculare a mijloacelor de transport;

6. Intocmeste referate pentru adaptarea situatiei fiscale a contribuabililor referitoare la mijloacele de transport, pe baza documentelor legale prezentate de contribuabili;

7. Intocmeste documentatia in vederea transferului de dosare auto in alte localitati ca urmare a cererilor depuse;

8. Intocmeste adrese de instiintare catre contribuabilii care au dobandit mijloace de transport si nu

le-au declarat in vederea impunerii;

9. Completeaza la zi evidenta chiriilor pentru spatiile de locuit si rate locuinte;

10. Raspunde de activitatea pe care o desfasoara la ghiseu;

11. Pastreaza in conditii de securitate dosarele contribuabililor;

12. Desfasoara activitate pe teren in vederea incasarii creantelor fiscale ale bugetului local;

13. Aplica procedurile si asigura respectarea obiectivelor in domeniul calitatii in conformitate cu Sistemul de Asigurare a Calitatii implementat la Primaria Municipiului Aiud;

14. Inregistreaza veniturile incasate prin virament bancar;

15. Raspunde de aranjarea corecta a dosarelor fiscale pe fiecare contribuabil si pe adrese;

16. Raspunde disciplinar fata de documentele din dosarele fiscale la care are acces;

17. Indosariaza, leaga si numeroteaza documentele pe care le preda, pe baza de proces verbal, la arhiva institutiei, dupa expirarea termenului de pastrare in cadrul compartimentului, conform procedurii aprobate la nivelul institutiei;

18. Identifica riscurile, realizeaza o evaluare preliminara a acestora iar apoi le comunica Responsabilului cu riscurile de la nivelul structurii;

19. Identifica activitatile procedurabile, elaboreaza si aplica proceduri operationale pentru activitatile procedurabile pe care le desfasoara conform fisei postului;

20. Actualizeaza procedurile operationale elaborate cu modificarile legislative aparute;

21. Intocmeste somatii pentru contribuabilii care au debite scadente neachitate;

22. Inregistreaza in evidenta fiscala procesele verbale de amenzi,

23. Atributii privind protectia datelor cu caracter personal:

- sa pastreze in conditii de strictete parolele si mijloacele tehnice de acces la datele cu caracter personal pe care le prelucreaza in virtutea atributiilor sale de serviciu;

- sa interzica in mod efectiv si sa impiedice accesul oricarui alt salariat la canalele de accesare a datelor personale disponibile pe computerul institutiei cu ajutorul caruia isi desfasoara activitatea;

- sa manipuleze datele cu caracter personal stocate pe suport fizic la care are acces in virtutea atributiilor sale cu cea mai mare precautie, atat in ce priveste conservarea suporturilor cat si in ce priveste depunerea lor in locurile si in conditiile stabilite in procedurile de lucru;

- nu va divulga nimanui si nu va permite nimanui sa ia cunostinta de parolele si mijloacele tehnice de acces in sistemele informatice pe care le utilizeaza in desfasurarea atributiilor de serviciu;

- nu va divulga nimanui datele cu caracter personal la care are acces, atat in mod nemijlocit cat si, eventual, in mod mediat, cu exceptia situatiilor in care comunicarea datelor cu caracter personal se regaseste in atributiile sale de serviciu sau a fost autorizata de catre superiorul sau ierarhic;

- nu va copia pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile in sistemele informatice ale institutiei, cu exceptia situatiilor in care aceasta activitate se regaseste in atributiile sale de serviciu sau a fost autorizata de catre superiorul sau ierarhic;

- nu va transmite pe suport informatic si nici pe un altfel de suport date cu caracter personal catre sisteme informatice care nu se afla sub controlul institutiei sau care sunt accesibile in afara institutiei, inclusiv stick-uri USB, HDD, discuri rigide, casute de e-mail, foldere accesibile via FTP sau orice alt mijloc tehnic, cu exceptia situatiilor in care aceasta este prevazuta de normele legale in vigoare

 

     

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Aiud, situata in Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, numar de telefon 0258 861 310 interior 1013/fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, persoana de contact: Morar Angela, consilier al Biroului Resurse Umane, Control Intern, precum si  pe site-ul institutiei: www.aiud.ro.

 Descriere scurta

           PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD organizeaza la sediul institutiei din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, a patru functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud care indeplinesc conditiile de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, dupa cum urmeaza:

                   - promovarea in functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul  Directiei Arhitect - sef, Birou Comunicare si Relatii Publice, Compartiment Comunicare interna si externa;

                   -  promovarea in functia publica de executie de auditor, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Audit public intern;

                   - promovarea in functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Directiei Economice, Compartiment Impozite si taxe locale persoane juridice;

                    - promovarea in functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Directiei Economice, Compartiment Executare silita si incasare venituri.

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate